Search form

Saan 18

‑Tɛ Judɩa po la ‑Yusu ‑Juukʋɛ a 'blʋ a nahuin kwa

(Matie 26.47-56; Makɩ 14.43-50; Luku 22.47-53)

1‑Tɛ ‑Yusu ‑wɔ 'klɛɛ 'le Nyɩsʋa a ‑wɔn'prɛɛlɛ ‑wɔn, ‑ye ɔ kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, ʋ 'ba 'mʋ ye, 'ʋ ꞊tɩ Jrusrɛdɩɔ 'mʋ. Kɛɛ, Judɩa, ‑ɔ mɔ ‑Yusu a ‑naagbopʋyu ‑ye, ɔ ‑do, nɔ‑ kɔ ꞊nʋ 'hɛɛn‑ 'de mu. 'Nɩhannʋ ꞊de nɩ 'o, 'a 'dʋ mɔ Sedrɔ. Nʋ‑ kɔ 'nike 'dɩdɔti a ‑ci ꞊de nɩ 'o. Nɛ‑ kɔ ke ʋ mu 'le. 2Ʋ 'bii, 'ke ʋʋ o 'le lɛ 'ya. Nɛ‑ nue, Judɩa a ‑gbɛ 'ɔ yii 'o ‑tɛgbi a ‑gbɛ, ‑ye ɔ kɔ 'hru, 'ke bɔ po ‑Yusu 'a yraanyʋ kwa. 3'Ke 'le 'dɩɔ 'mʋ, 'ke Romakʋɛ a tayie nɩ 'le, ɛ kɔ Nyɩsʋa a 'kagblaka a 'yie꞊tunyʋ 'hɛɛn. Nʋ‑ Judɩa po ye 'mʋ, 'ʋʋ ‑Yusu mu klɩ, 'ke 'le 'dɩdɔti a ‑ci a ‑gbɛ ke. Nahuin a ‑gbɛ, Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ kɔ Falisi꞊tumu a nahuin 'hɛɛn, ‑ʋ mɔ ‑Juukʋɛ a 'blʋ a nahuin, nʋ‑ lu, 'plɩɩ 'blʋ a nahuin a ‑gbɛ, ‑ʋ luu 'le, ʋ kɔ ꞊nʋ 'hɛɛn, ʋ 'bii, nʋ‑ mu 'le ‑tɛgbi a ‑gbɛ. 'Sɔyuo a ‑gbɛ, ʋ 'ble kwa lɛ 'napɩi, kɔ ‑hrɩ kɔ ta‑wɔn‑tɔplɩ, 'ʋ mu. 4‑Yusu, ɔ yi ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ nɩ, ‑ɩ kɔ ‑bɩ nue ꞊nɔ. Nɛ‑ nue, 'ɔ 'yɩya 'o ꞊nʋ ye gbo, ɔ nɔ: «Nyɔ tio‑ aa lɛ ꞊mɔ 'le?» 5‑Ye ʋ nɔ: «‑Aa lɛ ꞊mɔ Nasalɛtɩ 'mʋ a ‑Yusu.» ‑Ye ɔ nɔ: «'Mɔ nɩ gbo.» ‑Ye 'ke Judɩa 'kɩɛ nɩɛ 'le ‑Yusu a yraanyʋ ‑hɛyri. 6‑Yusu bɔ po 'klɛɛ lɛ: «'Mɔ nɩ gbo,» ‑ye tii ‑do a ti 'yri, ʋ duu ke ‑duuduu, 'ʋ bi ꞊hlɔn lɛ. 7‑Ye ɔ ꞊gbʋ lele wlɔn, ɔ nɔ: «Nyɔ tio‑ aa 'klɛɛ lɛ ꞊mɔ 'le?» ‑Ye ʋ nɔ: «Nasalɛtɩ 'mʋ a ‑Yusu.» 8‑Ye ɔ nɔ: «'Be 'n le wɛn 'a mʋ nɩ, ‑ɛ mɔ: 'Mɔ nɩ gbo mɔ. ‑Tɛ ɛ 'ya 'mɔ 'mʋ o, aa ‑hʋa ba klɩ o, a nɩ klɩ 'le 'na ‑naagbopʋ, ba ‑hɩʋ mɛ lɛ bʋ mu.» ‑Ye 'sɔyuo, ʋ ‑ha ‑Yusu a ‑naagbopʋ a ‑gbɛ lɛ mɛ. 9‑Tɛ ɔ po lɛ, ‑ye dɛ ‑gbo, ɔ ꞊tu o ti ꞊de 'yri o, ɛ nue kɛ nɩ. Dɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ ‑gbo: «'Na Bu Nyɩsʋa o, nahuin, ‑n nyi 'mʋ, 'n 'de 'a nahuoon ‑do ꞊de 'wan.» 10'Ke 'le ‑Yusu a yraanyʋ ‑hɛyri, 'ke nahuon ꞊de nɩ 'le. 'A 'dʋ mɔ Malikusɩ. Ɔ mɔ Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka a ‑kʋannunyɔɔ nɩ. ‑Ye Simɔ Piɛlɩ, ‑ɔ mɔ ‑Yusu a ‑naagbopʋyu ‑ye, ‑ɔ nɩ 'o ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ, ɔ nu 'a ‑hɔtɩplie, 'ɔ 'bɛ 'o Malikusɩ a ‑gbɛ a diidɛnʋa. 11‑Ye ‑Yusu nɔ: «Piɛlɩ o, po 'le ‑na ‑hɔtɩplie bɔ wlɔn. ꞊Be ‑n 'di yi, 'ke 'n kɔ ꞊bo ‑yra ꞊sʋɛ ‑gbo 'lu, Nyɩsʋaa ‑hʋa, ꞊bo 'ye?»

‑Tɛ ʋ gba la ‑Yusu, 'ke 'o nahuon ꞊nʋ ye, ‑ɔ mɔ ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka Hanɩ

12‑Ye tii ‑do a ti 'yri, nahuin ꞊nʋ, Judɩa gba, kɔ 'waa nyɩgblakɩ 'hɛɛn, ʋ klɩ ‑Yusu nɩ, 'ʋ mʋɔ, 13'ʋ gbɔ 'dɩɔ 'mʋ. Ye‑hɛnahuon, ʋ gbɔ 'le ye, nɔ‑ mɔ ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka. Nyɩbɛyu a ‑gbɛ, 'a 'dʋ mɔ Hanɩ. Nɔ‑ mɔ Kaifʋ a 'tɔ. Kaifʋ a ‑gbɛ, nɔ‑ mɔ 'yrʋ ꞊nʋ gbo ‑cɔhlʋnpinyʋ 'bii a nyɩgblaka. 14Kaifʋʋ ‑do a ‑gbɛ, nɔ‑ɔ nɩ, ‑ɔ po o ‑Juukʋɛ ꞊tɔ 'mʋ, 'ke 'o ti ꞊de ‑hi o a ti 'yri, ‑ɛ mɔ: «Ɛ nu ‑tɛɛ, 'ke nahuoon ‑do bɔ 'kʋ, 'ke 'o ‑a nɩ dakʋ 'bii a ‑ta 'mʋ, 'ɛ ‑hi 'o ‑a nɩ dakʋ 'bii a ‑gbɛ, bʋ 'kʋ.»

‑Tɛ Piɛlɩ po la lɛ, ɔ 'de la ‑Yusu a ‑naagbopʋyu

(Matie 26.69-70; Makɩ 14.66-68; Luku 22.55-57)

15Bʋʋ 'klɛɛ ‑Yusu gba, ‑ye Simɔ Piɛlɩ kɔ ‑Yusu a ‑naagbopʋyu ‑ye 'hɛɛn, ʋʋ ꞊nɔ ‑wɔn 'nɩ kʋɛ. ‑Naagbopʋyu ‑ye a ‑gbɛ, ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka, ‑ɔ mɔ Hanɩ, ɔ yio nɩ. Nɛ‑ nue, ɔ kɔ ‑Yusu 'hɛɛn 'ʋ pa 'o ‑tɛgbii ‑do, 'ke 'le nyɩbɛyu a ‑gbɛ, ‑ɔ mɔ Hanɩ a ‑yaa 'mʋ. 16Kɛɛ, Piɛlɩ ‑mɛ ‑ye, 'ke ɔ hree 'o ‑yaa a ‑gbɛ a 'maju 'yri. ‑Naagbopʋyu ꞊nʋ, ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka yi, nɔ‑ 'prɛɛ 'le 'yu nyrɔyu ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ɔɔ 'maju 'yie ꞊tu, 'ɔ paa Piɛlɩ. 17Bɔ pa 'klɛɛ, ‑ye 'yu nyrɔyu a ‑gbɛ, ɔ le Piɛlɩ nɩ, ɔ nɔ: «'Be ‑mɔ mɔ ‑wɛ ‑Yusu a ‑naagbopʋyu ‑yee nɩ 'a.» ‑Ye ɔ nɔ: «Gbe, 'n 'diu 'le ‑hɛyri nɩ.» 18Cɛ bɛɛ 'klɛɛ ꞊tɩ, ‑ye ‑kʋannunyʋ ꞊nʋ, ʋ kɔ Nyɩsʋa a 'kagblaka a 'yie꞊tunyʋ 'hɛɛn, ‑ʋ nɩ 'o, ʋ 'tie na, 'ʋ nyo 'wɛn. 'Ke Piɛlɩ nɩ ‑wɛ 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, 'ɔɔ ‑wɛ na 'wɛn.

‑Tɛ ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka Hanɩ ꞊gba la ‑Yusu wlɔn lɛ

(Matie 26.59-66; Makɩ 14.55-64; Luku 22.66-71)

19Ti a ‑gbɛ 'yri, ‑ye ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka Hanɩ ‑nɩ wɛn, ɔ ‑tʋa ‑Yusu a tetei a wlɔnlɛ꞊gbʋgba gbo, ɔ nɔ: «Nahuin tio‑ mɔ ‑na ‑naagbopʋ, kɔ, dɛ tio‑ mɔ ‑na tɔɔwin 'le?» 20‑Ye ɔ ꞊tuo ꞊wɔn, ɔ nɔ: «Nahuin 'bii yie nɩ, ‑tɩ 'nɩɩ tɔɔ. 'N 'de ‑tɩ ꞊de ‑hli. 'Ɛ nɩ ti, 'ke 'nɩɩ o 'le Nyɩsʋa a kayuo gbo tɔɔ, kɔ Nyɩsʋa a 'kagblaka a ‑yaa 'mʋ, ‑tɛ ‑Juukʋɛ 'bii, ʋʋ 'le 'ya, kɔ 'waa nyɩgblakɩ 'hɛɛn. 21'A ‑tɩ, ꞊nɩ ꞊gba 'le 'mʋ wlɔn! ꞊Gba nahuin ꞊nʋ wlɔn, ‑ʋ nɩ o ‑tuo ke. Ʋ yi nɩ, ‑tɩ 'nɩɩ o tɔɔ. 'Waa 'dai dɛ nɩ nɔ ‑a mʋ ‑hɛyri.» 22Bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye Nyɩsʋa a 'kagblaka a 'yie꞊tunyɔ ‑ye, ‑ɔ nɩ 'o, nɔ‑ mɔ bɔ puo 'le 'ŋma nʋa 'mʋ, ɔ nɔ: «꞊Be kɛ ‑nɩɩ ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka a ‑wɔn꞊tutue nu?» 23‑Ye ‑Yusu nɔ: «'Bɩa 'nɩ ꞊tu ‑tɩ, 'bɩ nyre 'yi lɛ, tʋɛ 'mʋ, kɛɛ, 'bɩa 'nɩ ꞊tu ‑tɩ, 'bɩ nɔ 'yi lɛ, dɛ‑ kɔ 'mɔ ‑nɩɩ bi?» 24Ti a ‑gbɛ 'yri, ‑ye Hanɩ le 'a 'sɔyuo, 'ʋ gbɔ 'le ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka Kaifʋ ye. ‑Ye 'ke ‑Yusu 'kɩɛ nɩɛ 'le 'kʋɩ 'mʋ.

‑Tɛ Piɛlɩ po la lele lɛ, ‑ɛ mɔ, ɔ 'de la ‑Yusu a ‑naagbopʋyu

(Matie 26.71-75; Makɩ 14.69-72; Luku 22.58-62)

25Ti ꞊nʋ 'yri, ‑ye 'ke Simɔ Piɛlɩ 'kɩɛ nɩɛ 'le na'wɛnnyʋ ‑hɛyri, 'ke 'le ‑yaa 'mʋ. ‑Ye kɛ nahuon ‑ye nyo lele ye po, ɔ nɔ: «‑Mɔ ‑gbo, ‑mɔ mɔ ‑Yusu a ‑naagbopʋyu ‑yee nɩ.» Kɛɛ, ‑ye ɔ nɔ: «'Mm, 'n 'diu 'le ‑hɛyri nɩ mɔ.» 26Kɛɛ, ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka a ‑kʋannunyɔ ꞊de nɩ ‑wɛ 'o. Nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ nʋa Piɛlɩ 'bɛ wɛn 'o, nɔ‑ kɔ 'dɩayuu nɩ. Nɔ‑ɔ ‑wɛ Piɛlɩ le, ɔ nɔ: «‑Mɔ ‑gbo, ‑mɔ mɔ ‑Yusu a ‑naagbopʋyuu nɩ, ‑ɛ nue, 'n 'ye wɛn ‑mʋ nɩ, ɔ kɔ ‑mʋ 'hɛɛn, 'ke 'le ti gbo.» 27Kɛɛ ‑ye Piɛlɩ ‑ga lele nɩ. Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye hapɛ da ‑nyrɛ nɩ.

‑Tɛ Pilatɩ, ‑ɔ mɔ Romakʋɛ a ‑gʋlʋnʋma, ɔ ꞊gba la ‑Yusu wlɔn lɛ, 'plɩɩ 'ɔ puo la ‑bati lɛ

(Matie 27.1-2,11-14; Makɩ 15.1-5; Luku 23.1-5)

28‑Tɛ ‑nyrɛɛ 'klɛɛ lɛ cɛ, ‑ye ‑Juukʋɛ ‑ha 'le ‑Yusu Kaifʋ a ‑yaa 'mʋ nɩ, 'ʋ gbɔ 'le Romakʋɛ a ‑gʋlʋnʋma a 'kagblaka gbo. ‑Gʋlʋnʋma a ‑gbɛ, 'a 'dʋ mɔ Pilatɩ. ‑Juukʋɛ ‑mɛ ‑ye, 'waa nahuon ꞊de 'de 'le ‑yaa 'mʋ pa. Ʋ nɔ 'nɩ, 'bʋ pa 'le ‑gʋlʋnʋma a ‑tɛ, ‑ɔ 'de ‑Juukʋɛyu, ‑ye ʋ 'de 'o ye 'sii, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. 'A ‑tɩ, ʋ 'nɩ di ꞊le lɛ'mimre, ‑ɛ mɔ Pakɩ a dididɛ nɩ. Nɛ‑ nue, 'ʋ hree 'o ‑patʋ 'mʋ. 29Bʋ 'wlɛ 'klɛɛ 'o ‑patʋ 'mʋ gbo, nɛ‑ nue, Pilatɩ 'ɔ 'hrɩ 'o, ɔ nɔ: «Ba le 'mʋ, dɛ tio‑ nahuon ‑gbo, ɔ nu, ‑ɛ kɔ ‑tɩ a nyo yɛɛ.» 30‑Ye ʋ nɔ: «'Bɔ 'de wɛn dɛ'klannunyɔ, ‑a 'deɛ ‑ba yɔ wɛn ‑mʋ ye.» 31Bʋ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye Pilatɩ nɔ: «Ba gbɔ, ba puo ‑bati lɛ 'a nɩ ‑gbɛ. Dɛ a 'ye, ba nue ꞊nɔ 'mʋ, ‑tɛ 'a nɩ tetei, ɩɩ 'a 'yiye nu!» ‑Ye ʋ nɔ: «'A mʋ Romakʋɛ, a pue 'mʋ tete, 'ke ‑a mʋ ‑Juukʋɛ ‑a nɩ 'la 'le nahuon. ‑Aa ‑hʋa 'ke ba kʋɔ 'o tu 'yie 'mʋ, ɔ 'mʋ 'kʋ.» 32‑Tɛ ʋ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye dɛ ‑gbo, ‑Yusu ꞊tu o, 'ke 'o 'a 'kʋkʋɛdʋ a ‑ta 'mʋ, ti ꞊de ‑hi o a ti 'yri o, ‑ye dɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ kɔ ‑bɛ mue kɛ 'lu ‑wɔn.

33‑Ye Pilatɩ pa lele nɩ, 'ɔ le 'a 'sɔyuo, bʋ 'yɩya 'o ꞊nɔ ‑Yusu ye gbo, ɔ nɔ: «꞊Be ‑mɔɔ nɩ, ‑ɔ mɔ ‑Juukʋɛ a bodɩɔ?» 34‑Ye ɔ nɔ: «꞊Be ‑tɩ ‑gbo, ‑nɩɩ 'mʋ wlɔn ꞊gba, ‑na ‑gbɛ, ‑mɔ ‑hii 'lu ‑wɔn lɛ, 'ke 'o 'mʋ ‑wɔn, ‑hee' ꞊be nahuin ꞊de le ‑mʋ?» 35‑Ye Pilatɩ nɔ: «'Mɔ ‑gbo, 'n 'de ‑Juukʋɛyu. ‑Na ‑gbɛ a dakʋ kɔ ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ 'hɛɛn, nʋ‑ ya ‑mʋ 'mʋ ye.» 36‑Ye ‑Yusu nɔ: «'Na bodɩɔdɛ, ɛ 'de 'klɔ ‑gbo ke a nahuin a bodɩɔdɛ ye 'we, 'plɩɩ ɛ 'de nahuin, ʋ 'de 'mʋ bodɩɔdɛ ‑nyi, Nyɩsʋa a ‑gbɛgbɛ, nɔ‑ ‑nye 'mʋ. 'Bɩa 'nɩ 'we wɛn ꞊nɔ 'klɔ ‑gbo ke a bodɩɔ ye, 'na ‑naagbopʋ, ʋ kɔ bʋ ‑wɔn wɛn 'mʋ ke, 'ke 'le 'dɩdɔti gbo, ʋ 'nɩ ꞊han wɛn 'mʋ ‑Juukʋɛ kwa po.» 37‑Ye Pilatɩ nɔ: «Ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑mɔ mɔ 'klɛɛ bodɩɔɔ nɩ 'a.» ‑Ye ‑Yusu nɔ: «‑N nyi wɛn a ꞊tue, 'mɔ mɔ bodɩɔ. Nɛ‑ nue, 'nɩ ‑hɔn 'le Nyɩsʋa ‑wɔn 'mʋ, 'ʋ kɔ 'mʋ, 'mʋ nahuin ‑tɩ a ‑tɛɛ tɔɔ. 'A ‑tɩ, 'bɩa nahuon 'bɔ nʋɛ ‑tɩ a ‑tɛɛ 'mʋ, ɔɔ 'mʋ ye gbo po nʋa, 'plɩɩ 'ɔɔ 'na ‑tɩ ‑tɛɛ pue.» 38‑Ye Pilatɩ nɔ: «Dɛ‑ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ 'le?»

‑Juukʋɛ nɔ 'nɩ, bʋ kɔɔ ‑Yusu, 'ke 'o tu 'yie 'mʋ, ɔ 'mʋ 'kʋ

(Matie 27.15-31; Makɩ 15.6-20; Luku 23.13-25)

Bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye ɔ 'hrɩ 'o lele ꞊o, 'ɔ mu 'le ‑Juukʋɛ ye, ɔ nɔ: «'Mɛ ‑ye o, 'nɩ 'yee ꞊le 'le ꞊nɔ dɛ 'klan ꞊de 'mʋ, bɔ nu, ‑bɛ blɛ 'kʋkʋɛ ye. 39Kɛɛ, ɛ mɔ ‑a nɩ dɛ'ɛ nɩ, ꞊a nye lɛ nu, 'ke 'o lɛ'mimre ꞊nʋ, ‑ɛ mɔ Pakɩ a ti 'yri, 'n kɔ ꞊bo tɛ ꞊jɩnyɔɔ ‑do gbo, aa ‑hʋa. 'A ‑tɩ, ꞊be a nye 'nɩ ‑hʋa, 'ke ꞊bo tɛ wɛn 'a nɩ bodɩɔ gbo?» 40‑Ye tii ‑do a ti 'yri, ‑ye ʋʋ lɛ 'nɩ ꞊mʋma: «Gbegbe, ɛ 'de ꞊nɔ, Balabasɩ ‑aa ‑hʋa.» 'Plɩɩ ‑ye Balabasɩ a ‑gbɛ, ɔ mɔ ‑balʋnyɔ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index