Search form

Saan 18:28

‑Tɛ Pilatɩ, ‑ɔ mɔ Romakʋɛ a ‑gʋlʋnʋma, ɔ ꞊gba la ‑Yusu wlɔn lɛ, 'plɩɩ 'ɔ puo la ‑bati lɛ

(Matie 27.1-2,11-14; Makɩ 15.1-5; Luku 23.1-5)

28‑Tɛ ‑nyrɛɛ 'klɛɛ lɛ cɛ, ‑ye ‑Juukʋɛ ‑ha 'le ‑Yusu Kaifʋ a ‑yaa 'mʋ nɩ, 'ʋ gbɔ 'le Romakʋɛ a ‑gʋlʋnʋma a 'kagblaka gbo. ‑Gʋlʋnʋma a ‑gbɛ, 'a 'dʋ mɔ Pilatɩ. ‑Juukʋɛ ‑mɛ ‑ye, 'waa nahuon ꞊de 'de 'le ‑yaa 'mʋ pa. Ʋ nɔ 'nɩ, 'bʋ pa 'le ‑gʋlʋnʋma a ‑tɛ, ‑ɔ 'de ‑Juukʋɛyu, ‑ye ʋ 'de 'o ye 'sii, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. 'A ‑tɩ, ʋ 'nɩ di ꞊le lɛ'mimre, ‑ɛ mɔ Pakɩ a dididɛ nɩ. Nɛ‑ nue, 'ʋ hree 'o ‑patʋ 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index