Search form

Saan 19

1‑Ye Pilatɩ le 'sɔyuo nɩ, ɔ nɔ: «Ba gbɔ, ba bio lɔkʋɛ!» 'ʋ bio. 2‑Tɛ ʋ ‑wɔ 'a bibie ‑wɔn, ‑ye ʋ hra ꞊nɔ lɛ 'witiklaʋn, 'ʋ ꞊tu ꞊nɔ 'lu, kɔ, 'ʋ puo ‑wɛ wlawlʋ ‑jɔhʋn. Wlawlʋdʋ a ‑gbɛ, bodɩɔpʋʋ ‑do, nʋ‑ nyu pue. 3‑Ye ʋ 'yɩya 'o ꞊nɔ 'mʋ gbo 'hʋɩn, 'ʋ nyo 'caa, ʋ nɔ: «‑Na 'wio mɔ, ‑Juukʋɛ a bodɩɔ,» 'ʋ nyo ‑wɛ 'le 'ŋmɩ nʋɩ 'mʋ lɛ po.

4‑Ye Pilatɩ 'hrɩ 'o lele ꞊o, ɔ nɔ: «'N nyo nɔ 'a mʋ ye 'nɩ ya, kɛ nɔ ‑patʋ 'mʋ, a 'mue yi, ‑ɛ mɔ, 'nɩ 'yee ꞊le 'le ꞊nɔ dɛ 'klan ꞊de 'mʋ, bɔ nu, ‑bɛ blɛ 'kʋkʋɛ ye.» 5‑Ye ‑Yusu 'hrɩ 'o ꞊o, 'a 'witiklaʋn nɩ 'o ꞊nɔ 'lu, kɔ, 'a wlawlʋ ‑jɔhʋn 'ʋ nɩ 'le ꞊nɔ 'mʋ. ‑Ye Pilatɩ nɔ: «'A nɩ nahuon, nɔ‑ ‑gbo.» 6‑Tɛ Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ kɔ Nyɩsʋa a 'kagblaka a 'yie꞊tunyʋ 'hɛɛn, ʋ po 'le ‑Yusu 'yie 'mʋ, ‑ye ʋʋ lɛ 'nɩ ꞊mʋma, ʋ nɔ: «Kʋɔ 'o tu 'yie 'mʋ, kʋɔ 'o tu 'yie 'mʋ, ɔ 'mʋ 'kʋ!» ‑Ye Pilatɩ nɔ: «Ba gbɔ, ba kʋɔ 'o tu 'yie 'mʋ 'a nɩ ‑gbɛ, ‑ɛ nue, 'mɛ ‑ye, 'nɩ 'yee ꞊le 'le ꞊nɔ dɛ 'klan ꞊de 'mʋ, ‑bɛ blɛ 'kʋkʋɛ ye.» 7‑Ye ‑Juukʋɛ nɔ: «Pilatɩ, ‑a kɔ tete. Tete a ‑gbɛ, ɛ nɔ 'nɩ, nahuon, ‑ɔ di Nyɩsʋa a 'dʋ ‑wɔn ‑ha, ɔ nɩ 'mʋ 'kʋkʋɛ. 'A ‑tɩ, ‑tɛ ɔ plɛ, ɔ mɔ Nyɩsʋa a 'Yuu nɩ, ɔ nɩ 'mʋ 'kʋkʋɛ.» 8‑Tɛ Pilatɩ 'wɔn 'klɛɛ ‑Juukʋɛ a pupowin, ‑ye 'a hʋannʋ bii ke, 9'ɔ pa 'le lele 'a 'kagblaka gbo, 'ɔɔ ‑Yusu wlɔn ꞊gba, ɔ nɔ: «꞊Be Nyɩsʋa ‑wɔn, ‑n ‑hɔn 'le 'mʋ?» Kɛɛ, ‑Yusu 'de ꞊nɔ dɛ ꞊de klɛ ‑hɩhɩa. 10Nɛ‑ nue, Pilatɩ 'ɔ nyo le, ɔ nɔ: «꞊Be 'mɔ Pilatɩ, 'mɔɔ ‑mʋ wlɔn ꞊gba, ꞊nɩnɩ ‑hɩhɩa 'mʋ klɛ? ‑N 'di yi, ‑ɛ mɔ, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ 'blʋgba ‑gbo a ‑gʋlʋnʋma, 'n kɔ 'klɩ, 'ke ꞊bo tɛ ‑mʋ gbo, 'nɩ kɔ ‑wɛ 'klɩ, 'ke ꞊bo kɔɔ 'o ‑mʋ tu 'yie 'mʋ.» 11‑Ye ‑Yusu nɔ: «‑N 'deɛ ‑bo kɔ wɛn 'klɩ ꞊de, 'ke 'o 'mʋ ke, 'bɩa Nyɩsʋa 'bɔ 'de wɛn ‑mʋ 'klɩ ‑nyi. Nɛ‑ nue o, nahuon ‑gbo, ‑ɔ po 'mʋ ‑mʋ kwa, ɔ nu dɛ 'klan, 'ɔ ‑hi 'o ‑mʋ 'mʋ.» 12Kʋɛ 'klɛɛ 'o ti ꞊nʋ 'yri gbo, ‑ye Pilatɩɩ 'o lele ꞊tu 'klɩ, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ ‑Yusu gbo tɛ. ‑Ye ‑Juukʋɛɛ 'nɩ ꞊ma, ʋ nɔ: «'Bɩa ꞊nɩ tɛ nahuon ꞊nʋ gbo, ‑ye ‑n kɔ Romakʋɛ a 'kɩɩn gblaka 'hɛɛn, a 'de pɛ. Kɔ, 'bɩa nahuon 'bɔɔ 'a dɩɔnʋ bodɩɔ daa, ‑ye ɔ kɔ 'kɩɩn gblaka a ‑gbɛ 'hɛɛn, ʋ 'de pɛ.» 13Pilatɩ bɔ 'wɔn 'klɛɛ ‑tɩ ꞊nʋ, ʋ ꞊tu, nɛ‑ mɔ bɔ 'hrɔɔ 'o ‑Yusu ‑patʋ 'mʋ, ‑ye ɔ nɩ gbo, 'ke 'le 'a ‑batipogbata wlɔn. ‑Tɛgbi, ɔ nɩ 'o gbo, ʋ po la 'o gblɛ 'hɛ papʋɩ. ‑Tɛgbi a ‑gbɛ, ʋ nye daa Gabata, 'ke 'le ‑Juukʋɛwin 'kwli 'mʋ. 14Ɛ mɔ Pakɩ a 'wee a 'wɩɩ ꞊hun 'mʋ a ‑nyrɛgblɩ, 'ke Pilatɩ poo ‑Yusu ‑bati lɛ. ‑Ye Pilatɩ nɔ: «‑Juukʋɛ ‑a, 'a nɩ bodɩɔ, nɔ‑ ‑gbo.» 15‑Ye ʋ ‑tʋa lele lɛ꞊mʋmalɛ gbo, ʋ nɔ: «Bɔ 'kʋ, bɔ 'kʋ, kʋɔ 'o tu 'yie 'mʋ!» ‑Ye Pilatɩ nɔ: «꞊Be 'a nɩ bodɩɔ, nɔ‑ ꞊bo kɔɔ 'o tu 'yie 'mʋ?» ‑Ye ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ nɔ: «‑A 'de bodɩɔ ꞊de yi, 'bɩa 'bɛ 'de Romakʋɛ a 'kɩɩn gblaka.» 16‑Ye Pilatɩ le 'a 'sɔyuo nɩ, ɔ nɔ: «Ba gbɔ, ba kʋɔ 'o tu 'yie 'mʋ, ɔ 'mʋ 'kʋ, ‑tɛ ‑Juukʋɛ, ʋʋ 'a ‑hʋhʋa nu!» 'ʋ klo, 'ʋ nyo gba.

‑Tɛ ʋ kɔɔ la 'o ‑Yusu tu 'yie 'mʋ, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ 'kʋ a ‑tɩ

(Matie 27.32-44; Makɩ 15.21-32; Luku 23.26-43)

17‑Ye ʋ hren ‑Yusu nɩ, 'ɔ 'ble 'a ‑gbɛ a tu ꞊nʋ, ‑ʋ kɔ 'yie 'mʋ ʋ dio 'o kɔɔ, 'ʋ ꞊tɩɔ Jrusrɛdɩɔ 'mʋ. ‑Tɛgbi a ‑gbɛ, ʋ gbɔ 'le, 'a 'dʋ mɔ 'Lukla, ‑ɛ mɔ Gɔlʋgɔta, 'ke 'le ‑Juukʋɛwin 'kwli 'mʋ. 18'Ke ʋ kʋɔ 'o tu 'yie 'mʋ. Ʋ kɔɔ ‑wɛ 'o dɛ'klannunyʋʋ 'hɔn 'waa nɩ ti 'yie 'mʋ, ‑do 'ke 'le ‑Yusu a diidɛpɩa ke, ‑do ‑ye 'ke 'le 'a kamrapɩa ke. 19‑Ye Pilatɩ le 'a nahuin, 'ʋ 'crɩɩ wintɛ, 'ke 'o 'plaɩn.yɛ ke, 'ʋ 'mʋɛ 'o ‑Yusu a tu 'lu 'mʋ gbo. Wintɛ a ‑gbɛ, kɛ ɛɛ po: «Nahuon ‑gbo, nɔ‑ mɔ Nasalɛtɩ 'mʋ a ‑Yusu, ‑ɔ mɔ ‑Juukʋɛ a bodɩɔ.» 20Wintɛ a ‑gbɛ, 'ke ʋ 'crɛɛ 'le wingbleii ta 'kwli 'mʋ, ‑ɩ mɔ ‑Juukʋɛwin, kɔ Romakʋɛwin, kɔ Glɛkɩkʋɛwin. ‑Tɛgbi ꞊nʋ, ʋ kɔɔ 'o ‑Yusu tu 'yie 'mʋ, ɛ 'mʋɛɛ 'dɩɔ a ‑gbɛ ye. Nɛ‑ kɔ ‑tɩ, ‑Juukʋɛ 'plɔplɔ 'ʋʋ 'crɩɩwintɛ a ‑gbɛ ‑hre. 21‑Tɛ ‑Juukʋɛ a ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ ‑hre wintɛ a ‑gbɛ, ‑ye ʋ mu 'le Pilatɩ ye, ʋ nɔ: «Pilatɩ, ‑n 'deɛ ‑bo 'crɩɩ wɛn: ‑Yusu, ‑ɔ mɔ ‑Juukʋɛ a bodɩɔ, kɛ ‑n di wɛn po: Nahuon ‑gbo, ɔ nɔ 'nɩ, nɔ‑ mɔ ‑Juukʋɛ a bodɩɔ.» 22Kɛɛ, ‑ye Pilatɩ nɔ: «Dɛ ‑gbo, 'n 'crɩɩ, 'n 'crɛɛ nɩ. Gbe 'n 'deɛ ꞊bo 'cɩcɩɛ.»

23‑Tɛ 'sɔyuo ‑wɔ 'klɛɛ ‑Yusu a kʋkʋɛ ‑wɔn, 'ke 'o tu 'yie 'mʋ, ‑ye ʋ 'ba 'a 'hʋɩn'mʋlɛpue‑tɔplɩ 'mʋ nɩ, 'ʋ po 'a duii ‑hɛn, 'ʋ wi, nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'a nɩ du. Kɛɛ, ‑ye wlawlʋʋ ‑do nɩ 'o, ɛ mɔ danʋʋ ‑do a wlawlʋ ‑pɛtu'u nɩ. ‑Ye ʋ nɔ: 24«‑A nɩ cɩcrʋ 'le lɛ. 'A ‑ta 'mʋ, ‑ba po 'bla, nahuon, ‑ɔ die di, nɔ‑ diu gba.» Dɛ a ‑gbɛ, 'sɔyuo nue nɩ. ‑Ye ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɩ ‑gbo, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ ‑ye, ɔ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ti ꞊de ‑hi la a ti 'yri la, ‑tɩ a ‑gbɛ, ɩ nue kɛ nɩ. ‑Tɩ a ‑gbɛ, nɩ‑ ‑gbo:

«Ʋ wo 'na 'hʋɩn'mʋlɛpue‑tɔplɩ,

'plɩɩ 'ʋ po 'bla, 'na wlawlʋ a ‑tɩ.»

25‑Tɛ ‑Yusu nɩ 'o tu 'yie 'mʋ, nyrʋgbapʋʋ ‑tie, ‑ʋ nɩɔ 'o ꞊hlɔn, nʋ‑ kɔ 'dʋɩ nɩ gbo: 'a 'dii, kɔ 'a 'dii a ‑dɩayu, kɔ Mari ‑ye, ‑ɔ mɔ Klopasɩ a nyrɔ, kɔ Mari, ‑ɔ kɔ 'le Madala 'mʋ. 26'Ke ‑naagbopʋyu ꞊nʋ, ‑Yusu nʋɛ 'mʋ ‑tɛɛ, ɔ nɩ ‑wɛ 'o. ‑Ye ‑Yusu bɔ 'ye 'klɛɛ 'a 'dii, 'ke 'o ꞊nɔ ꞊hlɔn, 'ke 'o 'a ‑naagbopʋyu a ‑gbɛ 'hʋɩn 'mʋ, ‑ye ɔ nɔ: «'Na 'dii o, ‑n nɛ 'yu, nɔ‑ ‑gbo kɛ.» 27‑Ye ɔ le 'a ‑naagbopʋyu ꞊nʋ nɩ, ɔ nɔ: «‑Mɛ ‑ye, ‑n nɛ 'dii, nɔ‑ ‑gbo kɛ.» Kʋɛ 'o ti a ‑gbɛ 'yri gbo, ‑ye ‑naagbopʋyu a ‑gbɛ, ɔ gba ‑Yusu a 'dii nɩ, 'ke 'le 'a dɩɔnʋ ‑wɔn.

‑Tɛ ‑Yusu nu la 'kʋkʋɛ

(Matie 27.45-56; Makɩ 15.33-41; Luku 23.44-49)

28‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi 'klɛɛ, ‑ye ‑Yusu yie nɩ, ‑ɛ mɔ, 'a ‑kʋan ‑yrɛ 'lu, ‑ye ɔ nɔ: «'Na plɔ ma ye.» Kɛ ɔ po, ‑ɛ die nu, ‑tɩ ‑gbo, ‑ɩ 'crɛɛ la 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑tɩ a ‑gbɛ, ɩ 'mʋ kɛ nue. 29'Ke 'o tu a ‑gbɛ 'hʋɩn 'mʋ, 'ke 'lipanɔ a 'pɔhlʋwɔ nɩ 'o. Nʋ‑ kɔ ‑wɔn 'sɔyuo 'nyra 'le dɛ, ‑ɛ 'we dakuo ye, 'ʋ mʋɛ 'o tugbayɛ 'yri lɛ, 'ʋ ‑nyo ‑Yusu, 'ɔ 'nɔ. 30‑Tɛ ɔ 'nɔ 'klɛɛ, ‑ye ɔ nɔ: «‑Kʋan 'bii ‑yrɛ 'lu.» ‑Ye ɔ ꞊tɩɔ 'o 'lu nɩ, 'ɔ mra ‑hʋnhlʋn.

‑Tɛ 'sɔyuotayu nu la 'di, ɔ waa la ‑Yusu a ꞊mʋɛi ke

31‑Ye ti, ‑ɩ hie 'le, ‑Juukʋɛ a ‑wuwle‑nyrɔwɔ 'mʋ ‑wlu ꞊tue, ɩ 'de ‑huo. ‑Nyrɔwɔdʋ a ‑gbɛ, ɔ nɩ 'dɔ, 'ke 'le ‑nyrɔwɩ 'bii ‑hɛyri, ‑ɩ mɔ Pakɩ a 'wee. 'A ‑ta 'mʋ, ʋ 'die ‑hʋa, 'ke 'kʋkʋkui bɩ 'kɩɛ nɩɛ 'o ti 'yie 'mʋ ‑wuwle‑nyrɔwɔ a ‑gbɛ 'mʋ. Nɛ‑ nue, 'ʋ le Pilatɩ, bɔ le 'a 'sɔyuo, 'ke bʋ nu 'plʋdɛ, bʋ ‑yɩyra ‑Yusu kɔ ‑balʋnyʋʋ 'hɔn ꞊nʋ 'hɛɛn a bʋɩ lɛ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ 'kʋ 'tata, ɛ 'mʋ ꞊nʋ 'hru ‑nye, ʋ 'mu 'o ti 'yie 'mʋ ‑ha.

32'Sɔyuo bʋ nyre 'klɛɛ 'o, ‑ye ʋ ‑yɩyra nahuiin 'hɔn ꞊nʋ a bʋɩ lɛ, ‑ʋ kɔ ‑Yusu 'hɛɛn ʋ kɔɔ 'o ti 'yie 'mʋ. 33Bʋ 'yɩya 'o ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ gbo, ‑ye ʋ 'ye nɩ, ‑ɛ mɔ, ɔ 'kʋ nɩ. 'A ‑tɩ, ʋ 'de 'a bʋɩ lɛ ‑yɩyra. 34Kɛɛ ‑ye 'sɔyuotayu ‑ye nu 'di, 'ɔ waa 'a ꞊mʋɛi ke. Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye dablo kɔ 'nie 'hɛɛn, nɩ‑ ‑hɔn 'le ꞊nɔ 'mʋ. 35Nahuon, ‑ɔ 'ye ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, nɔ‑ɔ nɩ, ‑ɔ nyi ‑wɔn lɛ na, 'plɩɩ 'a ‑wɔnlɛnawin, ɩ mɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ. Ɔ yrii lɛ ti, ɔ ꞊tu ‑tɩ a ‑tɛɛ, ‑ɛ die nu, 'a nɩ ‑gbɛ, a 'mui ‑wɛ ‑tɛɛ pue.+ 36‑Tɛ 'sɔyuo nu ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, 'ke 'o ‑Yusu ‑wɔn, ‑ye ‑tɩ ꞊nʋ, ‑ɩ 'crɛɛ la 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ ‑ye 'kwli 'mʋ, ‑tɩ a ‑gbɛ, ɩ nue kɛ nɩ. ‑Tɩ a ‑gbɛ, nɩ‑ ‑gbo: «Ʋ 'deɛ bʋ ‑yra 'a 'klaa ‑do.» 37‑Ye 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ ‑ye 'kwli 'mʋ, ʋ 'crɩɩ la 'le lele: «Nahuon ‑gbo, ʋ waa ke, ʋ dio 'nɩ 'ye.»

‑Tɛ ʋ po la 'le ‑Yusu 'dɛɛ wlɔn

(Matie 27.57-61; Makɩ 15.42-47; Luku 23.50-56)

38‑Ye ‑Yusu a ‑naagbopʋyu ꞊de nɩ 'o. 'A 'dʋ mɔ Sosɛfʋ. 'Ke ɔ kɔ 'le Alimatedɩɔ 'mʋ. Kɛɛ, ɔ 'nɩ le ꞊le nahuon ꞊de, ‑ɛ mɔ, ɔ mɔ ‑Yusu a ‑naagbopʋyuu nɩ, ‑ɛ nue, ɔɔ pɩ ‑Juukʋɛ a 'blʋ a nahuin a hʋannʋ. ‑Yusu bɔ 'kʋ 'klɛɛ, ‑ye Sosɛfʋ a ‑gbɛ, nɔ‑ mu 'le Pilatɩ ye, 'ɔ ‑hʋa ‑hala, ɔ 'mʋ 'o ‑Yusu a 'hʋɩn tu 'yie 'mʋ ‑ha, ɔ 'muo 'o ‑ha. ‑Ye Pilatɩ wɔn nɩ. Pilatɩ bɔ wɔn 'klɛɛ, ‑ye Sosɛfʋ mu nɩ, 'ɔ ‑ha 'o ‑Yusu a 'hʋɩn tu 'yie 'mʋ. 39Ti a ‑gbɛ 'yri, ‑ye Nikodɛmʋ nyre 'o ꞊o. Nikodɛmʋʋ ‑do a ‑gbɛ, nɔ‑ mu la 'le ‑Yusu ‑wɔn 'tɔ 'mʋ, ti ꞊de a ti 'yri la; 'ɔ ya 'le hʋnhrʋnpo‑tɔplɩ, ‑ɩ ‑wɛ 'le ‑bɩ 'wɛɛ ‑kilowɩ a (30) ‑wlʋ ꞊tu 'o ‑pu. Hʋnhrʋnpo‑tɔplɩ a ‑gbɛ a 'dʋɩ mɔ milɩ kɔ alowɛsɩ. 40‑Ye nahuiin 'hɔn ‑wɛ a ‑gbɛ, ʋ 'ba ‑Yusu a 'hʋɩn 'mʋ nɩ, 'ʋ nu hʋnhrʋnpo‑tɔplɩ a ‑gbɛ kɔ ‑jisɛi 'hɛɛn, 'ʋ 'hɩnhɩʋɩn ꞊nɔ lɛ, ‑tɛ ‑Juukʋɛ, ʋʋ 'o 'waa 'kʋkʋkui a 'o‑hɩhɩa nu.

41‑Tɛgbi a ‑gbɛ, ʋ kɔɔ 'o ‑Yusu tu 'yie 'mʋ, 'dɩdɔti a ‑ci ‑ye nɩ 'le. ‑Ci a ‑gbɛ 'mʋ, 'hɩɔ gblaka nɩ 'le, 'ɔ hren 'klɔ, 'ɔ 'we ꞊nɔ dʋgba ye. Nɔ‑ kɔ 'kwli 'mʋ, 'ke ʋ 'bluu la 'le 'dɛɛ, (ti ꞊de a ti 'yri la, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ‑wlukayu ye). 'Dɛɛ a ‑gbɛ wlɔn, ʋ 'de ‑hlɩn 'le 'kʋkʋku a pue. 42‑Ye ‑Juukʋɛ a ‑wuwle‑nyrɔwɔ gblaka, ɔɔ ‑wlu mu 'nɩ ꞊tue. Nɔ‑ kɔ ‑tɩ 'ʋʋ 'kɩka, 'ʋ po 'le ‑Yusu a 'hʋɩn 'dɛɛdʋ a ‑gbɛ wlɔn, ‑ɛ nue, ɛ 'mʋɛɛ 'o ‑tɛgbi, ‑Yusu 'kʋʋ 'o ye.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index