Search form

Saan 20:1

‑Tɛ ‑Yusu ‑hɔn la 'le 'dɛɛ wlɔn 'mʋ

(Matie 28.1-8; Makɩ 16.1-8; Luku 24.1-12)

1‑Juukʋɛ a ‑wuwle‑nyrɔwɔ, ‑ɔ mɔ 'sɛɛdɩ, bɔ ‑hi, a 'sɔɔdɩ a ‑nyrɛgblɩ, gbɩgbɩyrɩ bɩ 'kɩɛ nɩɛ ‑tʋtʋ klɛ, Mari, ‑ɔ kɔ 'le Madala 'mʋ, kɔ 'a 'bienʋ ‑ye 'hɛɛn, ‑ye ʋ ‑tuo 'le 'dɛɛ ye nɩ, ‑ɛ kɔ wlɔn ʋ po 'le ‑Yusu a 'hʋɩn. ‑Ye ʋ 'ye nɩ, ‑ɛ mɔ, 'dɛɛ ꞊nʋ a ꞊ju, ‑ʋ mɔ 'hɩɔ, ʋ briku lɛ, 'ʋ ‑hɩʋ 'o 'dɛɛ a ‑gbɛ wien.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index