Search form

Saan 21

‑Tɛ ‑Yusu 'hrɩɩ la 'a ‑naagbopʋ ye, ʋ mu la 'pa wɔn, 'ke 'le Galileblʋgba a 'yru ‑wɔn

1-2‑Tɛ ‑tɔplɩ 'bii a ‑gbɛ, ɩ ‑hi, ‑ye ‑Yusu 'hrɩɩ lele 'a ‑naagbopʋ ye, 'ke 'le Galileblʋgba a 'yru nʋa 'mʋ. ‑Yusu a ‑naagbopʋ ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'o, 'waa 'dʋɩ, nɩ‑ ‑gbo: Simɔ Piɛlɩ, kɔ Toma, ʋʋ ꞊Yrupoyu daa, kɔ Natanaɛlɩ, ‑ɔ kɔ 'le Kanadɩɔ 'mʋ, 'ke 'le Galileblʋgba 'mʋ, kɔ Sebede a 'yuoo 'hɔn, kɔ ‑naagbopʋʋ 'hɔn ‑ye 'hɛɛn. Nʋ‑ ‑Yusu 'hrɩɩ ye. ‑Tɛ ɔ nu 'waa ye'hrɩɩlɛ, nɛ‑ ‑gbo:

3‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, Simɔ Piɛlɩ nɔ: «‑A 'bi ‑a o, 'nɩɩ mu 'nɩ 'pa.» ‑Ye ʋ nɔ: «‑N kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn‑ mu.» ‑Ye ʋ 'ba 'mʋ ye, 'ʋ mu 'le 'yru nʋa 'mʋ. 'Ke ʋ 'ya 'le 'blagbe wlɔn, 'ʋ mu 'pa wɔn. Kɛɛ, ʋ 'de ‑hrin.ee ‑do 'pa, 'tɔyrʋwɔ 'bii ꞊nʋ 'mʋ.

4‑Nyrɛ bɛ cɛ 'klɛɛ lɛ, ‑ye ʋ 'ye ‑Yusu nɩ, 'ke 'o 'yru nʋa 'mʋ, kɛɛ, ʋ 'dio yrii. 5‑Ye ɔ nɔ: «'Hɩanpli ‑a, ꞊be a 'pa dɛ?» Ʋ nɔ: «Gbe ‑o, ‑a 'de dɛ 'ye.» 6‑Ye ɔ nɔ: «Ba po 'le 'a nɩ ‑tata 'blagbe a diidɛpɩa ke. A di 'ye dɛ,» 'ʋ puo 'le diidɛpɩa ke. Bʋ puo 'klɛɛ 'le, ‑ye ɔ po 'le ‑hrin 'plɔplɔ. 'A ‑tɩ, ʋ 'die 'le ‑wɛ, 'ke bʋ ‑hɩɔ 'nie 'mʋ. 7‑Naagbopʋyu ꞊nʋ, ‑Yusu nʋɛ 'mʋ ‑tɛɛ, bɔ 'ye 'klɛɛ 'ŋmilɛkadɛ ꞊nʋ, ‑ye ɔ nɔ: «Simɔ Piɛlɩ, ‑a nɩ Tɔɔnyɔ'ɔ nɩ.» Tii ‑do a ti 'yri, ‑tɛ ɔ 'wɩn 'klɛɛ, ‑ɛ mɔ, 'waa Tɔɔnyɔ'ɔ nɩ, ‑ye ɔ pue 'a wlawlʋ nɩ, 'ɔ mʋ gbo, ‑ɛ nue, ɔ ꞊ga wɛn wlɔn 'hʋɩn, 'plɩɩ 'ɔ bi 'nie 'mʋ, 'ɔ mu 'le ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ.

8‑Naagbopʋ ‑ye ꞊nʋ, 'blagbe, nɛ‑ ʋ gba, 'ʋʋ ‑wɛ 'le ‑Yusu ye mu. Bʋʋ 'klɛɛ mu, ‑ye ʋʋ 'waa ‑tata ‑wɔn lɛ ‑jri 'nie, ‑hrin a kwaku‑tɩ. Ʋ 'de gbogbo ‑wɔn hren. 9‑Tɛ ʋ kwlɛɛ 'klɛɛ 'blagbe, 'ʋ ꞊tɩ. ‑Ye ʋ 'ye 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ wʋnwlɩnna, ‑hrin pɛ 'o 'lu gblɛ kɔ 'flɔɔ, 'ke 'o ꞊nɔ mamɔ lɛ. 10‑Ye ɔ nɔ: «‑Hrin, 'a nɩ ‑tata po 'le, ba ya 'le 'a dɛ!» 11Simɔ Piɛlɩ 'ɔ 'ya 'le 'blagbe wlɔn, 'ɔ ‑jri 'le ‑tata, 'ɔ puo ‑tʋtʋ 'mʋ gbo, 'ke 'le ꞊nɔ wlɔn 'ʋ ‑ha 'le ‑hrin gblakɩ a (153) ‑wlɩɩ 'nɩpata ꞊tu 'o ‑pu ꞊tu 'o ta. ꞊Hapʋkɔ, ‑hrin a ‑gbɛ 'ɩ ‑huo, kɛɛ, ‑tata 'de lɛ cɩcrɛ. 12‑Ye ‑Yusu nɔ: «Ba 'de, a 'mʋ dɛ di!» Ʋ ‑hʋa bʋ ꞊gbɔ wlɔn, ‑ɛ mɔ: «Nyɔ tio‑ ‑n 'ya 'klɛɛ 'le?» kɛɛ, ʋ 'die nu, ‑tʋɩ a ‑tɩ, ‑ɛ nue, ʋ yie nɩ, ‑ɛ mɔ, Kʋkɔnyɔ'ɔ nɩ, 13'ɔ 'yɩya 'o ꞊nʋ 'hʋɩn 'mʋ gbo, 'ɔ ‑nyi ꞊nʋ 'flɔɔ, kɔ, 'ɔ ‑nyi ‑wɛ ꞊nʋ ‑hrin.

14‑Tɛ ɔ ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ, 'a gblo a ta a nɔnɔ'ɔ nɩ, 'ke bɔ 'hrɩɩ 'a ‑naagbopʋ ye.

‑Yusu kɔ Piɛlɩ 'hɛɛn

15‑Tɛ ʋ ‑wɔ dɛ lɛ, ‑ye ‑Yusu ‑tʋa 'le Simɔ Piɛlɩ a 'le‑wɔn'prɛɛlɛ gbo, ɔ nɔ: «Simɔ, Saan a 'yu, ꞊be ‑n nʋɛ 'mʋ 'mʋ nɩ, 'ɛ ‑hi 'o nahuin ‑ye ‑gbo 'mʋ?» ‑Ye Piɛlɩ nɔ: «Iin, Kʋkɔnyɔ, ‑n yie nɩ, ‑ɛ mɔ, 'n nʋɛ ‑mʋ 'mʋ nɩ.» ‑Ye ‑Yusu nɔ: «Naa 'na ‑naagbopʋ. ‑Tɛ blablɔkɔnyɔ, ɔɔ 'a blablɔ a naalɛ nu, kɛ ‑bo nu 'na ‑naagbopʋ a naalɛ.» 16‑Ye ‑Yusu ꞊gbɔ lele wlɔn, ɔ nɔ: «Simɔ, Saan a 'yu, ꞊be ‑n nʋɛ 'mʋ 'mʋ nɩ?» ‑Ye ɔ nɔ: «Iin, Kʋkɔnyɔ o, ‑n yie nɩ, ‑ɛ mɔ, 'n nʋɛ ‑mʋ 'mʋ nɩ.» ‑Ye ‑Yusu nɔ: «Naa 'na ‑naagbopʋ!» 17‑Ye ‑Yusu ꞊gbɔ lele wlɔn: «Simɔ, Saan a 'yu, ꞊be ‑n nʋɛ 'mʋ 'mʋ nɩ?» ‑Tɛ ‑Yusu ꞊gba 'klɛɛ ꞊nɔ dɛ ꞊nʋ wlɔn, gblo a ta a nɔnɔ, ‑ye Piɛlɩ a ꞊wlʋ 'mʋɛ gbo, ‑ye ɔ nɔ: «Kʋkɔnyɔ o, ‑n yi 'ɛ nɩ dɛ nɩ. ‑N yie nɩ, 'n nʋɛ ‑mʋ 'mʋ nɩ.» ‑Ye ‑Yusu nɔ: «Naa 'na ‑naagbopʋ! 18'Nɩɩ ‑mʋ 'nɩ le ‑tɛɛ, ‑tɛ ‑n 'ya la gblotayu 'mʋ, ‑tɛ ‑na ꞊wlʋʋ la 'le 'yee, 'ke ‑nɩɩ la 'le mu, kɛɛ, ꞊nɩ ‑wɛ ‑hlɩn 'yi, ‑n di ‑hlɩn 'mʋ lɛ ꞊gblɛ dabʋɩ, ꞊ɔ ‑ye 'mʋ ‑hlɩn 'le ‑mʋ ‑tɛgbi ‑ye gba, ‑tɛ ‑na ꞊wlʋ 'de 'le nɩ.» 19Ɛ 'we ꞊nɔ ye, ꞊sʋɛ'kʋkʋɛdʋ ꞊nʋ, Piɛlɩ di 'kʋ, ‑ɛ di Nyɩsʋa ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ ‑nye, nɛ‑ ‑Yusu 'muo tɔɔ. Nɛ‑ kɔ ‑tɩ, 'ɔ 'prɛɛ dɛ ꞊nʋ ke.

Bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye ʋ 'ba 'mʋ ye, ɔ nɔ: «Piɛlɩ, kʋɛ 'mʋ ‑wɔn!»

‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋyu ꞊nʋ 'hɛɛn, ɔ nʋɛ 'mʋ ‑tɛɛ

20‑Ye Piɛlɩ ꞊hɩan ‑wɔn. ‑Tɛ ɔ ꞊hɩan 'klɛɛ ‑wɔn, ‑ye ɔ 'ye ‑naagbopʋyu ꞊nʋ nɩ, ‑Yusu nʋɛ 'mʋ ‑tɛɛ, 'ɔ nyu ‑wɛ ‑wɔn kʋɛ. ‑Tɛ ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, ʋʋ o 'waa 'lelɛ'bɔɔdididɛ di, ‑tɛ ɔ 'de o a 'kʋɛ, ‑naagbopʋyuu ‑do a ‑gbɛ, nɔ‑ɔ nɩ, ‑ɔ 'ma o 'o 'a 'lu ‑Yusu ‑wliye gbo, 'ɔ ꞊gbɔ o wlɔn, ɔ nɔ: «Kʋkɔnyɔ, nahuon tio‑, ‑ɔ di 'klɛɛ ‑mʋ ‑na yraanyʋ kwa po 'le?» 21‑Tɛ Piɛlɩ 'ye 'klɛɛ ‑naagbopʋyu a ‑gbɛ, ‑ye ɔ nɔ: «Kʋkɔnyɔ, ꞊ɔ ‑ye ‑gbo 'le? Dɛ tio‑ di ‑hlɩn ꞊nɔ nue 'le?» 22‑Ye ‑Yusu nɔ: «꞊Be 'nɩ nye ‑hʋa, bɔ hie 'klɔ, ꞊bo 'ya 'le yrayrɩ, ꞊bo ꞊hɩan ‑wɔn, ꞊bo yɔ mɔ gbo, ꞊be ‑n kʋɛ 'le ‑wɔn? ‑Mɛ ‑ye o, kʋɛ 'mʋ ‑wɔn!» 23‑Tɩ ꞊nʋ, ‑Yusu ꞊tu, ɩ nue, Nyɩsʋa a nahuin 'ʋʋ lɛ po, ‑naagbopʋyu a ‑gbɛ, ɔ 'deɛ bɔ 'kʋ. Kɛɛ, 'ke 'le ‑tɛɛkɔ 'kwli 'mʋ, ‑Yusu 'de lɛ po, ‑ɛ mɔ: «Ɔ 'deɛ bɔ 'kʋ,» kɛɛ, ɔ nɔ 'nɩ: «'Bɩa 'nɩ nye ‑hʋa, bɔ hie 'klɔ, ꞊bo 'ya 'le yrayrɩ, ꞊bo ꞊hɩan ‑wɔn, ꞊bo yɔ mɔ gbo, ꞊be ‑n kʋɛ 'le ‑wɔn?»

24‑Naagbopʋyuu ‑do a ‑gbɛ, ‑ɔ kɔ ‑tɩ ‑Yusu ꞊tu, nɔ‑ɔ nɩ, ‑ɔɔ ‑tɔplɩ ‑gbo ‑wɔn lɛ na. Ɔ 'yi nɩ, ‑ɛ nue, ɔ nɩ la ke ‑tuo, 'ɔ pui nɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'kwli 'mʋ. 'Ɛ nɩ nahuon, kɛ nɔ ‑a mʋ ‑hɛyri, ɔ yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ, ɔɔ ꞊tu.

Kɛ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo, ɛ pue mɔ gbo

25‑Tɔplɩ ‑ye, ‑Yusu nu, ɩ ‑huo nɩ. 'Bɩa ꞊ba kɔ ‑ba 'crɩɩ wɛn ɩ 'bii, 'n yie nɩ, 'a 'crɩɩnɩɛi 'deɛ bɩ wɛɛn wɛn nɔ 'klɔ ‑gbo ke.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index