Search form

Saan 6:60

‑Yusu a win, nɩɩ nahuon 'klɔ yrayrʋ ‑nyi, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le

60Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ ‑Yusu ‑wɔn kʋɛ, 'plɩɩ 'waa 'plɔplɔ, ʋ 'mʋ 'a tɔɔwin ꞊nʋ mu 'wɔn, ‑ye ʋ nɔ: «Tɔɔwin ‑gbo, ɩ nɩ ke 'klɩ. Nahuon ꞊de 'die 'le ‑wɛ bɔ wɩɩn ke.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index