Search form

Saan 8:29

29Nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ lee nɔ 'mʋ, 'ke ɔ nɩ 'o 'mʋ 'hʋɩn 'mʋ. Ɔ 'de 'o 'n ‑do gbo hie, ‑ɛ nue, 'ɛ nɩ ti, dɛ ꞊nʋ, ‑ɛɛ 'a plɔ blee, nɛ‑ 'nɩɩ nu.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index