Search form

Luku 11

‑Yusuu 'a ‑naagbopʋ 'nɩ tɔɔ, ‑tɛ ʋ di Nyɩsʋa a dɩda nu

(Matie 6.9-13; 7.7-11)

1‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, 'ke ‑Yusu mu 'o ‑tɛgbi ‑ye, 'ɔɔ Nyɩsʋa da. ‑Tɛ ɔ ‑wɛ ‑wɔn, ‑ye 'a ‑naagbopʋyu ‑ye 'yɩyɔ 'o 'mʋ gbo 'hʋɩn, ɔ nɔ: «Tɔɔnyɔ o, Saan Batisɩ tɔɔ 'a ‑naagbopʋ nɩ, ‑tɛ ʋ di Nyɩsʋa a dɩda nu. ‑Na ‑gbɛ, tʋɛ ‑wɛ ‑a mʋ, ‑tɛ ‑a di Nyɩsʋa a dɩda nu.» 2‑Ye kɛ ɔɔ ꞊nʋ ye po, ɔ nɔ: «'Bɩa 'baa Nyɩsʋa da, kɛ ba po:

‑A nɩ Bu,

nue, nahuin 'bii 'mue yi, ‑ɛ mɔ, ‑mɔ mɔ Nyɩsʋa.

‑Mɔɔ nɩ, ‑bɔ kɔɔ nahuin win ke.

3‑Nye ‑a mʋ 'ɛ nɩ ‑nyrɔwɔ a dididɛ.

4‑A nɩ dɛ 'kuku ‑gbo, ‑a nu, ‑hri 'a ‑tɩ ‑wɔn,

‑ɛ nue, dɛ 'kuku ‑gbo, nahuin nu ‑a mʋ 'mʋ,

‑aa ‑wɛ 'a ‑tɩ ‑wɔn 'nɩ ‑hri.

꞊Nɩ wɛɛn 'le ke,

'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka nɩ ꞊tɔ 'le ‑a mʋ 'mʋ lɛ,

‑ɛ die nu, ‑a 'nɩ ꞊han ‑tɩ 'wla.»

5-6Kɛ ‑Yusuu lele ꞊nʋ ye po, ɔ nɔ: «꞊Bo pue nɩnatumupʋʋ 'hɔn a dɛ ye: 'Bɩa ꞊nɩ kɔ nɩnatumu, 'plɩɩ 'bɩa ꞊nɩ mu 'le ꞊nɔ ‑wɔn, 'tɔ‑hɛyri 'mʋ, ꞊nɩ lo, ‑ɛ mɔ: 'N kɔ 'dagbatayu. Nɔ‑ pa 'mʋ ye. 'Nɩɩ ‑mʋ lɛ 'nɩ 'batɩ, ‑nye 'mʋ dididɛ. 'N 'de dididɛ kɔ, ꞊bo di ꞊se ꞊nɔ ‑nyi. 7‑Tado, ‑na nɩnatumu a ‑gbɛ, ‑ɔ nɩ 'le 'a kayu gbo, kɛ ɔ di ‑mʋ ye po: ‑Nɩɩ 'mʋ 'mʋ ‑ha 'ku. 'N po 'o 'na 'maju nɩ ‑dodo. 'N kɔ 'na 'yuo꞊pli 'hɛɛn, ‑a pɛ gbo. 'N 'die 'le ‑wɛ ꞊bo di ye 'mʋ 'ba, 'mʋ ‑mʋ dididɛ ‑nyi.» 8‑Ye ‑Yusu nɔ lele: «'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, ꞊betɩ bɔ di ye 'mʋ 'ba, ɛ 'de bɔ 'ya ‑na nɩnatumu 'mʋ a ‑tɩ. Kɛɛ, ‑tɛ ‑n 'de 'yie a pɩpɩɛ kɔ, ‑n 'kɩɛ ‑hʋɔ, nɛ‑ die nu, 'ɔ 'mʋ ye 'mʋ 'ba, ɔ 'mʋ ‑mʋ ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ ‑nyi, ‑nɩɩ ‑hʋa.

9'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, 'baa dɛ ‑hʋa, ba ‑hʋɛ Nyɩsʋa, ɔ 'mue 'a mʋ ‑nyi. 'Baa dɛ ‑hʋa, ba ꞊mʋɛ lɛ, a die 'nɩ 'ye. 'Baa ‑hʋa 'ke bʋ paa 'a mʋ kayu gbo, ‑ye ba bi gbɔgbɔ, ‑ye ʋ di 'a mʋ 'nɩ le: Ba di pa. 10'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'ɛ nɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔɔ Nyɩsʋa dɛ ‑hʋa, ‑ye ɔ die ꞊nɔ 'nɩ ‑nyi. Nahuon 'bɔɔ dɛ lɛ ꞊mɔ, ‑ye ɔ die 'nɩ 'ye. Nahuon 'bɔ nyra 'o ꞊gbuhan.ye gbo, 'bɔɔ gbɔgbɔ po, ʋ dio 'nɩ le, bɔ pa. 11‑Mɔ bu, ‑na 'yu 'bɔɔ ‑mʋ ‑hrin.e ‑hʋa, ꞊be ‑n dio ‑nyi hre, 12kɔ, 'bɩa 'bɔɔ ‑mʋ hapɛ'yi‑ŋɔ ‑hʋa, ꞊be ‑n dio ‑nyi ‑gaya. 13꞊Hapʋkɔ, 'a mʋ ‑tʋnahuin, 'a 'de ꞊hapʋnahuin, kɛɛ, ꞊hapʋ‑tɔplɩ, nɩ‑ aa 'mʋ lɛ 'jra, 'a nyi 'a nɩ 'yuo꞊pli ‑nyi. 'Bɩa 'bɛ nɩ lɛ 'mʋ, 'ke 'o 'a mʋ ‑wɔn, ‑ʋ kɔ ꞊wlɩ nyre 'yi lɛ, ‑ye 'a nɩ Bu, ‑ɔ nɩ 'le yakɔ 'mʋ, ‑ɔ kɔ ꞊wlʋ nɔ 'yi lɛ, 'ɛ mɔ ‑tɛɛ, ɔ di 'a ‑Hihiu nahuin ꞊nʋ 'nɩ ‑nyi, ‑ʋ nyu ꞊nɔ ‑hʋa.»

Nahuin nɔ 'nɩ, 'ku ‑hʋan nɩ 'o ‑Yusu ke 'mʋ

(Matie 12.22-30; Makɩ 3.22-27)

14‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, ‑Yusu bla la 'ku ‑hʋan lɛ, ‑ʋ nɩ 'o nahuon ꞊de ke 'mʋ. 'Ku ‑hʋan a ‑gbɛ, ʋ nue nɩ, nahuon a ‑gbɛ 'ɔ 'de 'prɛlɛ yi. ‑Tɛ 'ku ‑hʋan a ‑gbɛ, ʋ ‑hɔn 'o nahuon a ‑gbɛ ke 'mʋ, ‑ye nahuon a ‑gbɛ, ɔ ‑tʋa 'pʋprɛ gbo. ‑Ye nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'o, ɩ saka ꞊nʋ nɩ 'dɔ. 15Kɛɛ, kɛ ꞊ʋ ‑yee po, ʋ nɔ: «Bɛsebulɩ, ‑ɔ mɔ 'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka Satan, nɔ‑ nyo 'klɩ ‑nyi, 'ke bɔ bla 'kuo ‑hʋɩn ꞊nʋ lɛ, ‑ɔ nɩ 'o nahuin ke 'mʋ.»

16Nahuin ‑ye, ‑ʋ nɩ 'o, ʋʋ ‑hʋa bʋ ꞊tʋɔ 'mʋ lɛ, 'ʋ ꞊gbɔ wlɔn, 'ke bɔ nu 'ŋmilɛkadɛ, ɔ 'mue ꞊nʋ tɔɔ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa'a nɩ, ‑ɔɔ ꞊nɔ 'klɩ ‑nyi, 'ke bɔ bla 'kuo ‑hʋɩn lɛ. 17Kɛɛ, ‑Yusu yi 'waa 'lu a lɛ‑hielɛ nɩ. Nɛ‑ nue, 'ɔ lu, ɔ nɔ: «꞊Bo pue dɛ ye: 'Ke 'le 'blʋgba 'kwli 'mʋ, nahuin 'bʋ 'bɛ ꞊tɩɔ lɛ, ‑ye 'blʋgba a ‑gbɛ, ɔ bi ꞊hlɔn, kayuo 'ɔɔ lɛ 'wʋwlɛ. 18'A ‑tɩ, Satan 'bɔɔ 'a dɩɔnʋ ye ‑wɔn, ‑ye 'a 'blʋgba di bi ꞊hlɔn. A nɔ 'nɩ, 'nɩɩ lɛ bla 'kuo ‑hʋɩn, ‑ɔ nɩ 'o nahuin ke 'mʋ, ‑ɛ nue, Bɛsebulɩ, nɔ‑ɔ 'mʋ 'klɩ ‑nyi. 19'Bɩa 'bɛ 'ya wɛn ꞊hapʋkɔ 'mʋ, nyɔ‑ɔ 'klɛɛ 'a nɩ nahuin 'klɩ ‑nyi 'le, 'ke bʋ bla 'kuo ‑hʋɩn lɛ? Dɛ ‑gbo, 'a nɩ nahuiin nu, ɛ nye ‑a mʋ 'nɩ tɔɔ, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ ꞊nʋ, aa 'mʋ yɛɛ, ɩ mɔ hɩ'ɩ nɩ. 20Ɛ 'de Satan, kɛɛ, Nyɩsʋa'a nɩ, ‑ɔɔ 'mʋ 'klɩ ‑nyi, 'ke ꞊bo bla 'kuo ‑hʋɩn lɛ, ‑ɔ nɩ 'o nahuin ke 'mʋ. Dɛ a ‑gbɛ, ɛ nye 'a mʋ 'nɩ tɔɔ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa ‑tʋa nahuin a win a kekɔɔlɛ gbo, 'ke 'le 'a mʋ ‑hɛyri. 21Ɛ 'we ꞊nɔ ye, 'bɩa 'klɩnyɔ, 'bɔ kɔ ta‑wɔn‑tɔplɩ, 'ke 'le 'a kayu gbo, kɔ, 'bɔɔ 'a kayu a ‑gbɛ 'yie ꞊tu, nahuon ꞊de 'die 'le ‑wɛ bɔ pa 'le 'a kayu a ‑gbɛ gbo, bɔ 'yri 'a kʋkɔ‑tɔplɩ. 22Kɛɛ, 'klɩnyɔ ‑ye, ‑ɔ nɩ 'klɩ ke, ‑ɔ ‑hi 'o ye‑hɛnahuon ꞊nʋ 'mʋ, 'bɔ nyre 'o, ‑ye ɔ ‑hɩɔ 'o wlɔn 'hru, 'ɔɔ ꞊nɔ 'a ta‑wɔn‑tɔplɩ kwa lɛ ‑ha, ɔ kuo ꞊wlʋ ye, 'ɔɔ 'a kʋkɔ‑tɔplɩ 'bii gba, 'plɩɩ 'ɔ nyi nahuin 'mʋ lɛ woo. 23Nahuon 'bɔ nɩ 'o, ɔ kɔ 'mʋ 'hɛɛn, ꞊ba 'de pɛ, ‑ye ɛ 'we ꞊nɔ ye, ɔɔ 'mʋ ye 'nɩ ‑wɔn. 'Plɩɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ 'nɩnɩ ‑hɛ 'mʋ 'mʋ, 'ke ‑ba 'kukue nahuin lɛ, 'ke 'o Nyɩsʋa ‑wɔn, ‑ye nahuon a ‑gbɛ, ɔ nyu lɛ 'nɩ ‑gba, 'ʋʋ Nyɩsʋa ‑wɔn hren.»

'Ku ‑hʋan, 'bʋ ‑hɔn 'o nahuon ꞊de ke 'mʋ, ʋ di 'o lele ꞊nɔ ke 'mʋ 'nɩ bi, 'bɩa Nyɩsʋa a ‑Hihiu 'bʋ 'de 'o ꞊nɔ ke 'mʋ nɩ

(Matie 12.43-45)

24Kɛ ‑Yusuu lele po: «'Bɩa 'ku ‑hʋan, 'bʋ nɩ 'o nahuon ke 'mʋ, 'plɩɩ 'bʋ ‑hɔn 'o ꞊nɔ ke 'mʋ, ‑ye 'ke ʋʋ 'le 'kwlayre gbo mu, 'ʋʋ gbonɩɩlɛ yrayrʋ lɛ ꞊mɔ. 'Bʋ 'de gbonɩɩlɛ 'ye, ‑ye kɛ ʋʋ 'a dɩɔnʋ ye po: 'N di de 'nɩ ‑mɛ, 'mʋ 'le gbonɩɩlɛ 'ka ꞊nʋ 'mʋ mu, 'n ‑hɔn o 'le 'mʋ. 25'Bɩa 'bʋ ꞊hɩan ‑wɔn, ‑ye ʋ 'ye nɩ, ‑ɛ mɔ, gbonɩɩlɛ a ‑gbɛ, ɛ 'hrɛn klɛ ‑tɛɛ, 'ɛ ‑hlɛntie. (Ɛ 'we ꞊nɔ ye, Nyɩsʋa a ‑Hihiu 'de 'o nahuon a ‑gbɛ ke 'mʋ nɩ.) 26‑Ye 'ku ‑hʋan a ‑gbɛ, ʋ bla 'kuo ‑hʋɩɩn 'nɩpata ‑ye, ‑ɔ kɔ 'crɛ, 'ɔ ‑hi 'o ye‑hɛku a ‑gbɛ 'mʋ, ɔ 'bii a ‑gbɛ, 'ɔɔ ‑wɔn bibi, 'ɔɔ 'o nahuon a ‑gbɛ ke 'mʋ bi. ‑Ye 'klɛɛ, nahuon a ‑gbɛ, 'a 'klɔ nyre lɛ 'yi, 'ɛ ‑hi 'o 'a ye‑hɛklɔ 'mʋ.»

Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ Nyɩsʋa a wintɛ nʋa ye gbo po, 'plɩɩ ‑ʋ nye 'o ꞊tuu, sɛyɩ‑sɛyɩ, nʋ‑ kɔ plɔ a bleelɛ

27‑Yusu nɩ 'le 'pʋprɛ kwa 'mʋ, ‑ye nyrʋgba ꞊de, ‑ɔ nɩ 'le nahuin ‑huohui ꞊nʋ ‑hɛyri, ɔ 'yaa 'le win, ɔ nɔ: «Plɔ a bleelɛ 'ke 'o nyrɔ ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ɔ kɔ ‑mʋ, kɔ, ‑ɔ 'nya ‑mʋ!» 28‑Ye ‑Yusu ꞊tuo ‑wɔn, ɔ nɔ: «Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ Nyɩsʋa a wintɛ nʋa ye gbo po, 'plɩɩ ‑ʋ nye 'o ꞊tuu, sɛyɩ‑sɛyɩ, nʋ‑ kɔ plɔ a bleelɛ.»

Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ kɛ 'ŋmilɛkadɛ ‑hʋa, nʋ‑ ‑Yusuu ‑wɔn ꞊tu

(Matie 12.38-42)

29‑Ye nahuin ‑huohui, ʋʋ lɛ 'nɩ 'kukue, 'ke 'o ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ. Kɛ ɔ nyu ye po, ɔ nɔ: «Ti ‑gbo 'yri a nahuin ‑gbo, 'waa nunuklɔ nyre lɛ 'yi. Ʋʋ ‑hʋa 'ŋmilɛkadɛ, ‑ɛ nye ꞊nʋ tɔɔ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa, nɔ‑ lee nɔ 'mʋ 'klɔ ‑gbo ke. Kɛɛ, Nyɩsʋa 'deɛ bɔ wɛɛn ke, 'ke bʋ 'ye 'ŋmilɛkadɛ ꞊de. 'Ŋmilɛkadɛɛ ‑do ꞊nʋ, Nyɩsʋa di nu, 'ke 'o ꞊nʋ ‑wɔn, ɛ di ye 'we 'ŋmilɛkadɛ ꞊nʋ, ɔ nu la, 'ke 'o 'a winwlɔn‑hɛnyɔ Jona ‑wɔn. 30'Ŋmilɛkadɛ ꞊nʋ, Nyɩsʋa nu la, 'ke 'le Jona a 'klɔ ‑hɛyri, 'plɩɩ Ninifʋdɩɔ a nahuin 'ye la, kɛ'ɛ nɩ, ɛ di 'mʋ ‑ti, 'ke 'o 'mʋ ‑wɔn, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon. Nyɩsʋa di ‑wɛ nu 'ŋmilɛkadɛ, 'ke 'le 'na 'klɔ ‑hɛyri, ti ‑gbo 'yri a nahuin 'mue 'ye. 31-32'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, ‑tɛ Ninifʋdɩɔ 'mʋ a nahuin, ʋ 'wɔn la Jona a win, ‑ɔɔ la ꞊nʋ Nyɩsʋa a ‑tɩ ye ꞊tu, ‑ye ʋ hie la 'o 'waa dɛ 'kuku, ʋʋ la nu gbo, 'ʋ ‑nyi la 'waa 'klɔ 'bii Nyɩsʋa. ‑Ye 'klɛɛ, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ nɩ mɔ 'a mʋ ye gbo, 'n ‑hi 'o Jona a ‑gbɛ 'mʋ nɩ, kɛɛ, a 'nɩ ꞊tuu ꞊le 'o 'na win. Nɛ‑ nue, ‑nyrɔwɔ ‑kɔ 'mʋ Nyɩsʋa di 'o nahuin ‑bati lɛ poo, Ninifʋdɩɔ 'mʋ a nahuin a ‑gbɛ 'ʋ di ye 'mʋ 'ba, ʋ 'mʋ lɛ po, ti ‑gbo 'yri a nahuin, ʋ mɔ ‑tɩ'wlanyʋ, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. 'Ya 'o lele 'lu, ti ‑hi la a ti 'yri, bodɩɔ ꞊de, nɔ‑ ‑hɔn la 'le ‑tɛgbi ‑pɛtu 'mʋ, ‑ɛ mɔ Sabablʋgba. Bodɩɔ a ‑gbɛ, ɔ mɔ la nyrʋgbaa nɩ. Nɔ‑ di la Jrusrɛdɩɔ 'mʋ, ɔ 'mʋ la bodɩɔ Salomɔ, ‑ɔ mɔ la Nyɩsʋa a nahuon a ꞊tɔwin 'wɔn. ‑Ye 'klɛɛ, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ nɩ mɔ 'a mʋ ye gbo, 'n ‑hi 'o Salomɔ a ‑gbɛ 'mʋ nɩ. Kɛɛ, a 'nɩ ꞊tuu ꞊le 'o 'na win.

‑Tʋnahuon a ꞊wlʋ, ʋ 'we ꞊nɔ 'a 'yii ye

(Matie 5.15; 6.22-23)

33Nahuon 'bɔ 'bɩa 'napɩ, ‑ye ɔ 'nɩ ‑hle ꞊le, mɔ, ɔ 'nɩ ꞊jre ꞊le kaka 'lu gbo, kɛɛ, 'ke ɔ nye 'o dɛ 'lu gbo ꞊tu, ‑ɛ die nu, nahuin ‑gbo, ‑ʋʋ 'le kayu gbo pa, ʋ 'mʋ lɛ yrii. 34‑Tʋnahuon a ꞊wlʋ, ʋ 'we ꞊nɔ 'a 'yii ye, ‑ɩ nyo pepe' ‑nyi. ‑Na 'yii 'bɩ nu ‑tɛɛ, ‑ye ‑nɩɩ lɛ 'nɩ yrii ‑tɛɛ. Kɛɛ, ‑na 'yii 'bɩ kɔ kɩkla, ‑ye 'ke ‑n nɩ 'le gbɩgbɩyrɩ ‑hɛyri. 35'A ‑tɩ, ꞊tu ‑n dɩɔnʋ 'yie, pepe' ꞊nʋ, ‑ɛ nɩ 'le ‑mʋ 'mʋ, ɛ 'nɩ ꞊han gbɩgbɩyrɩ ‑hɛ. 36'Bɩa ‑na ꞊wlʋ 'bʋ nɩ 'le pepe' ‑hɛyri, gbɩgbɩyrɩ a dɛ ꞊de 'bɛ 'de 'le ‑na ꞊wlʋ ke nɩ, ‑ye ‑na ꞊wlʋ 'bii a ‑gbɛ, 'ke ʋ di 'le pepe' 'mʋ nɩ 'bii, ‑ɛ 'we ꞊nɔ 'napɩ ye, ‑ɛ nye nu, ꞊nɩɩ lɛ yrii.»

Falisi꞊tumu a nahuin kɔ teteitɔɔnyʋ 'hɛɛn, nʋ‑ʋ ‑Yusu ‑tɩ yɛɛ

(Matie 23.1-36; Makɩ 12.38-40)

37‑Tɛ ‑Yusu ‑wɔ 'pʋprɛ ‑wɔn, ‑ye Falisi꞊tumu a nahuon ꞊de, nɔ‑ dɔ dididɛ ‑wɔn. ‑Tɛ ‑Yusu pa 'le 'a ‑tɛ, 'ʋ nɩ 'o dɛdihuo ke gbo. 38‑Ye 'klɛɛ, ‑tɛ ‑Juukʋɛ a teteii 'a ꞊tutue nu, ‑ɛ mɔ, nahuon bɔ yra kwa lɛ, 'plɩɩ ɔ 'mʋ dɛ di, ‑Yusu 'de lɛ nu. ‑Tɛ Falisi꞊tumu a nahuon a ‑gbɛ, ɔ 'ye, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu 'de kwa lɛ yra, ‑ye ɛ saka ꞊nɔ nɩ. 39‑Ye kɛ Kʋkɔnyɔ nyo ye po, ɔ nɔ: «'A mʋ Falisi꞊tumu a nahuin, 'a nɩ wlɔn'naapɔhlɩ kɔ dɛwlɔndiipɔhlɩ 'hɛɛn, nɩ‑ aa lɛ yra. Kɛɛ, 'ke 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke, 'yiyre kɔ 'crɛ 'hɛɛn, nɩ‑ 'yii 'le. 40A bʋba nɩ ‑tɛɛ. 'Be a yie nɩ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa nu ‑tɔplɩ ꞊nʋ nɩ, ‑tʋnahuon a 'yie, ɛɛ 'ye, 'ɔ nu ‑wɛ ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑tʋnahuon a 'yie 'nɩnɩ 'ye. 'Be a pui ‑tɛɛ, ‑tʋnahuon a ꞊wlʋ ꞊nʋ, 'yie 'nɩnɩ 'ye, Nyɩsʋa 'nɩ 'yu ꞊le ‑wɛ. 41Dɛ a kɔ ba nu, nɛ‑ mɔ, ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑ɩ nɩ 'le 'a nɩ wlɔn'naapɔhlʋ 'kwli 'mʋ, kɔ 'a nɩ dɛwlɔndiipɔhlɩ 'kwli 'mʋ, ba ‑hɩ 'le, ba ‑nyi ꞊sʋɛnyʋ. 'Bɩa 'baa lɛ nu, ‑ye ‑tɔplɩ 'bii di 'o ye 'nɩ 'sii, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, a 'mui ‑kʋan 'yri nuu.

42'A mʋ Falisi꞊tumu a nahuin, 'jrɔ 'ke 'o 'a mʋ ‑wɔn! 'Bɩa 'ba kɔ hai ꞊nʋ, aa 'le dididɛ ‑wɔn po, kɔ 'ɛ nɩ 'dɩdɔdɛ 'cicrɛ, aa 'le ‑sadɛ 'kwli 'mʋ ‑ha, nɩ‑ kɔ dɛ a ‑pu a nɛnɛ aa 'le ‑ha, 'a nye Nyɩsʋa ‑nyi. Kɛɛ, a 'nɩ ‑hie ꞊le 'lu ‑wɔn lɛ, 'ke 'a nɩ nunuklɔ bɔ 'sii 'o ye, kɔ, ba nʋɛ Nyɩsʋa 'mʋ. Kɛɛ ‑ye dɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ɛ nɩ, a kɔ ba nu wɛn, 'plɩɩ a 'mʋ ‑wɛ 'le 'a nɩ 'dɩdɔ‑tɔplɩ 'cicrɛi a ‑pu a nɩnɩ ‑ha, a 'mui Nyɩsʋa ‑nyi.

43'A mʋ Falisi꞊tumu a nahuin, 'jrɔ 'ke 'o 'a mʋ ‑wɔn! 'Bɩa 'ba mu 'le Nyɩsʋa a kayuo gbo, a nʋɛ 'mʋ nɩ, 'ke ba nɩ 'le ye 'mʋ gbo, ‑ɛ die nu, nahuin 'mʋ 'a mʋ 'ye ‑tɛɛ. Kɔ, 'bɩa 'ba mu 'le 'dika, a nʋɛ 'mʋ nɩ, 'ke nahuin bʋ po 'a mʋ 'wio gbo, 'ke 'le 'a nɩ 'o꞊tuulɛ 'kwli 'mʋ. 44'Jrɔ 'ke 'o 'a mʋ ‑wɔn, ‑ʋ 'de 'o ye 'sii, 'ke 'o Nyɩsʋa ye! A 'we ꞊nɔ 'dɛɛi ye, ‑ɩ 'de 'o ye 'sii, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. ‑Tʋnahuin 'bʋ 'nɩnɩ yrii 'dɛɛi a ‑gbɛ, 'bʋ nyi klɛ na, ‑ye 'dɛɛi a ‑gbɛ, ɩ nye 'nɩ nu, 'ke ʋ 'de 'o ye 'sii, 'ke 'o Nyɩsʋa ye.»

45‑Ye teteitɔɔnyʋ, ‑ʋ nɩ 'o, kɛ 'waa nahuon ‑ye ‑Yusu ye po, ɔ nɔ: «Tɔɔnyɔ, 'bɩa ꞊nɩɩ lɛ 'pʋprɛ nu, ‑ye ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ‑a nɩ ‑gbɛ, ‑nɩɩ ‑wɛ ‑a mʋ ꞊tu tanɩ.» 46‑Ye ‑Yusu ꞊tuo ‑wɔn, ɔ nɔ: «'Jrɔ ‑wɛ 'ke 'o 'a mʋ teteitɔɔnyʋ ‑wɔn, ‑ɛ nue, aa nahuin hren tetei a gblegblei, ‑ɩ 'we ꞊nɔ bɛnɩ ye, ʋ 'de 'le 'buble ‑wɛ. 'Plɩɩ a 'nɩ ‑hɩʋ ꞊le 'mʋ, 'ke bʋ ꞊tuu 'o tetei a ‑gbɛ 'o.

47'Jrɔ 'ke 'o 'a mʋ ‑wɔn, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ ꞊nʋ, 'a nɩ bunʋ, ʋʋ la lɛ 'lɩla, nʋ‑ kɔ 'dɛɛi aa ‑hlɛntie ‑tɛɛ. 48‑Tɛ aa lɛ 'a nunue nu, a nye nahuin 'nɩ tɔɔ, ‑ɛ mɔ, dɛ ꞊nʋ, 'a nɩ bunʋʋ la nu, a wɛɛn ke, ‑ɛ nue, ʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ 'la Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ nɩ, a ‑mɛ ‑ye, 'aa 'waa 'dɛɛi ‑hlɛntie. 49'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, Nyɩsʋa ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ ꞊tɔ, kɛ ɔ po la, 'ke 'o 'a mʋ ke, ɔ nɔ: 'N di ꞊nʋ ye ya winwlɔn‑hɛnyʋ, kɔ titieponyʋ 'hɛɛn, kɛɛ, ʋ di 'la ꞊ʋ ‑ye, ʋ 'mʋ ꞊ʋ ‑ye ꞊sʋɛ ꞊tue. 50'A mʋ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a yrʋ di 'a mʋ 'nɩ yɛ, 'ke 'o winwlɔn‑hɛnyʋ 'bii ꞊nʋ a ‑ta 'mʋ, ‑ʋ kɔ dablo ʋʋ la gblɛ 'wʋwla, kʋɛ la 'le ti ꞊nʋ 'yie 'mʋ gbo, ‑ɩ kɔ 'yri Nyɩsʋa nu la 'klɔ, ‑bo yɛ ti ‑gbo ke, 51‑ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, kʋɛ la 'le Abɛlɩ a 'lɩla 'yie 'mʋ gbo, ‑bo yɛ Sakali ke, ‑ɔ mɔ Sakali ꞊nʋ, ʋ 'la la, 'ke 'le Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpiilɛ kɔ 'a kayu a ‑gbahlɔn. 'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, ti ‑gbo 'yri a nahuin, nʋ‑ Nyɩsʋa a yrʋ di yɛ, 'ke 'o ‑tɔplɩ a ‑gbɛ a ‑ta 'mʋ.

52'Jrɔ 'ke 'o 'a mʋ Nyɩsʋa a teteitɔɔnyʋ ‑wɔn. 'A nɩ tɔɔlɛ, ɛ ka 'hru ꞊nʋ ye, nahuin di gba, ʋ 'mue yi, ‑tɛ Nyɩsʋa, ɔɔ ‑tʋnahuin a waalɛ nu. 'A nɩ ‑gbɛ, a 'nɩ gba ꞊le 'hru a ‑gbɛ, 'plɩɩ 'a ka nahuin ꞊nʋ ye, ‑ʋʋ ‑hʋa ‑bʋ gbʋ wɛn.»

53‑Tɛ ‑Yusu ‑wɔ 'pʋprɛ ‑wɔn, ‑ye ɔ ‑hɔn 'o ‑tɛgbi a ‑gbɛ 'mʋ nɩ. Nyɩsʋa a teteitɔɔnyʋ, ʋ kɔ Falisi꞊tumu a nahuin 'hɛɛn, ʋ ‑mɛ ‑ye, kʋɛ 'le ti a ‑gbɛ 'yie 'mʋ gbo, ʋ ‑tʋa 'a yrʋ a lɛpupue gbo 'dɔ, 'ʋ nyo wlɔn lɛ ꞊gba 'ɛ nɩ ti, 'ke 'o ‑tɔplɩ 'plɔplɔ ke. 54Wlɔnlɛ꞊gbʋgba a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ, 'kee nɩ, ʋʋ 'le naa, 'ʋ nyo 'mʋ lɛ ꞊tɔ, ‑ɛ die nu, 'bɔ ka, ʋ 'muo ‑tɩ yɛɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index