Search form

Luku 12

‑Yusu le la 'a ‑naagbopʋ, ʋ nɩ naa 'le 'lii 'hɔn

(Matie 10.26-27)

1‑Tɛ ‑Yusuu nahuin tɔɔ, ‑ye nahuin 'plɔplɔ ‑ye 'kukue lɛ. Nahuon ꞊de 'de 'le 'waa ‑hihre ‑wɛ. 'Waa ‑huhue a ‑tɩ 'ʋʋ klɛ nɩna. Ye‑hɛnahuin, ‑Yusuu 'le ‑wɔn 'prɛɛ, nʋ‑ mɔ 'a ‑naagbopʋ. Kɛ ɔɔ ꞊nʋ ye po: «Ba ꞊tu 'a nɩ dɩɔnʋ 'yie, 'ke 'o Falisi꞊tumu a nahuin ‑wɔn, ‑ʋʋ 'lii 'hɔn naa. 'Waa 'lii 'hɔn a naalɛ a ‑gbɛ, ɛ 'we ꞊nɔ ‑weyɛ ꞊nʋ ye, ‑ɛ pa, 'plɩɩ ‑ɛ nye nu, 'a 'bienʋ ‑wo 'ɔɔ ‑wɛ pa.+ 2Ti di 'o 'nɩ nyre, ‑ɩ kɔ 'yri ‑tɩ a ‑tɛɛ di 'o pepe' 'mʋ bi, kɔ, ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑ɩ ‑hli kɛ, nahuin 'bii 'mui yi. 3'Bɩa 'ba bii ye, ‑tɩ ꞊nʋ, aa ꞊tu, ʋ di 'o ‑tɛ ꞊nʋ 'nɩ ꞊tuu, nahuin 'bii ‑wɛ 'le bʋ 'wɩɩn 'o. ‑Tɩ ꞊nʋ, a blee 'le gbo, aa ꞊tu, ‑tɛgbi ꞊nʋ, 'dʋ bii 'o ye, ʋ di 'nɩ ꞊tu, 'ke 'o nahuin 'bii ye.»

A nɩ pɩ 'le ‑tʋnahuin a hʋannʋ, kɛɛ, Nyɩsʋa, nɔ‑ kɔ hʋannʋ ba pɩ

(Matie 10.28-31)

4(Kɛ ‑Yusuu lele 'a ‑naagbopʋ ye po, ɔ nɔ:) «'A mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ mɔ 'na nɩnatumupʋ, 'nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le: A nɩ pɩ 'le ‑tʋnahuin a hʋannʋ. 'A nɩ ‑plahʋɩɩn ‑do, nɩ‑ ʋ ‑wɛ 'le bʋ ‑wɔ gbo. Kɛɛ, ʋ 'de 'klɛɛ lele 'klɩ kɔ, 'ke bʋ nuu 'o 'a mʋ dɛ ꞊de 'yie 'mʋ. 5Kɛɛ, Nyɩsʋa, nɔ‑ kɔ hʋannʋ ba pɩ, ‑ɛ nue, nɔ‑ kɔ 'klɩ, 'ke bɔ ‑wɔ ‑tʋnahuon gbo, 'ɔ kɔ ‑wɛ 'klɩ, 'ke bɔ po 'le nahuon na ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ jre gbe. Iin, Nyɩsʋa, nɔ‑ kɔ hʋannʋ ba pɩ. 6꞊Bo pue nʋblɩ 'cicrɛi a dɛ ye. 'Bɩa ꞊nɩ nyi ‑tɔ, ɩ 'nɩ po ꞊le ꞊die 'dɔ. Kɛɛ, nʋblɩ gbi a ‑gbɛ, 'a dɛ 'bɛ nɩ 'o, Nyɩsʋa yie nɩ. 7Kɛɛ, a ‑mɛ ‑ye, 'lu‑pupuii ‑tie a kɔ, 'a nɩ Bu Nyɩsʋa a ‑gbɛ, ɔ ‑hri nɩ. Ɛ 'we ꞊nɔ ye, a kɔ 'mini 'dɔ, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, 'ɛ ‑hi 'o nʋblɩ gbi 'plɔplɔ ꞊nʋ 'mʋ. 'A ‑tɩ o, a nɩ pɩ 'le ‑tʋnahuin a hʋannʋ!»

Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nyi ꞊tu, 'ke 'o nahuin ye, ‑ɛ mɔ, ʋ mɔ ‑Yusu a nahuiin nɩ, kɔ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nyi ꞊tu, ‑ɛ mɔ, ʋ 'de ‑Yusu yi

(Matie 10.32-33; 12.32; 10.19-20)

8«'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, 'ɛ nɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ ꞊tui, 'ke 'o nahuin ye, ‑ɛ mɔ, ɔ mɔ 'na nahuoon nɩ, ‑ye ‑batipo‑nyrɔwɔ 'mʋ, 'na ‑gbɛ, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, 'n di ‑wɛ 'nɩ ꞊tu, 'ke 'o Nyɩsʋa a lɛleenyʋ ye, ‑ɛ mɔ, nahuon a ‑gbɛ, ɔ mɔ 'na nahuoon nɩ. 9Kɛɛ, nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ ꞊tui, 'ke 'o nahuin ye, ‑ɛ mɔ, ɔ 'de 'mʋ yi, ‑ye ‑batipo‑nyrɔwɔ 'mʋ, 'na ‑gbɛ, 'n di ‑wɛ 'nɩ ꞊tu, 'ke 'o Nyɩsʋa a lɛleenyʋ ye, ‑ɛ mɔ, 'n 'dio yi.

10'Ya 'o lele 'lu, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ di 'mʋ ‑tɩ ‑hʋɩn yrɛ ꞊tu, Nyɩsʋa ‑wɛ 'le bɔ 'wʋwla 'a dɛ 'kuku a ‑gbɛ nɩ. Kɛɛ, nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ di Nyɩsʋa a ‑Hihiu ‑tɩ ‑hʋɩn yrɛ ꞊tu, Nyɩsʋa 'die 'le ‑wɛ bɔ 'wʋwla 'a dɛ 'kuku a ‑gbɛ.

11'Bʋ klɩ 'a mʋ, 'ke ʋ 'mʋ 'le 'a mʋ ‑batipoolɛ 'mʋ gba, 'ke 'o Nyɩsʋa a kayuo a nyɩgblakɩ ye, kɔ 'ke 'o 'blʋgba a ye'mʋnaanyʋ ye, 'kla nɩ 'ya 'le 'a mʋ ‑wliye, 'ke 'o ‑tɛ a di 'waa klɛ‑hɩhɩalɛ nu a ‑ta 'mʋ, kɔ 'ke 'o ‑tɩ ꞊nʋ, a di ꞊tu a ‑ta 'mʋ, 12‑ɛ nue, ti a ‑gbɛ 'yri, ‑tɩ ꞊nʋ, a di ꞊tu, Nyɩsʋa a ‑Hihiu, nʋ‑ di 'a mʋ tɔɔ.»

‑Yusu po dɛkɔnyɔ ꞊nʋ, ‑ɔ 'de ꞊tɔ kɔ a ‑talʋdʋ

13‑Yusu bɔ nɩ 'le 'pʋprɛ kwa 'mʋ, ‑ye nahuon ‑ye, ‑ɔ nɩ 'le nahuin ‑hɛyri, kɛ ɔɔ ‑Yusu ye po, ɔ nɔ: «Tɔɔnyɔ, le 'na ‑dɩayu, 'ke ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑a nɩ bu hie ‑a mʋ lɛ, ɔ kɔ 'mʋ 'hɛɛn ‑ba wi.» 14‑Ye kɛ ‑Yusuu ꞊nɔ ye po, ɔ nɔ: «Nyɩbɛyu o, nyɔ ꞊de 'de 'mʋ 'a nɩ ‑batiponyɔ 'mʋ nuu, kɔ 'a nɩ ‑tɔplɩwonyɔ 'hɛɛn.» 15‑Ye kɛ ɔɔ 'klɛɛ nahuin 'bii ꞊nʋ ye po, ɔ nɔ: «Ba ꞊tu 'a nɩ dɩɔnʋ 'yie, 'ke 'o kʋkɔ‑tɔplɩ 'plɔplɔ a 'mʋnʋɛlɛ a ‑ta 'mʋ. ꞊Betɩ nahuon bɔ 'ble 'dai kʋkɔ‑tɔplɩ kwa, ɔ 'de 'a ‑hʋnhlʋn kwa 'ble.»

16‑Ye ɔ nyu ye po ‑talʋdʋ, ɔ nɔ: «Ɛ kɔ la dɛkɔnyɔ ꞊de. Nɔ‑ kɔ la ‑cii 'plɔplɔ, 'a 'dɩdɔ‑tɔplɩ 'ɩ 'wʋʋ la ꞊nɔ lɛ 'dɔ. 17Kɛ ɔɔ 'klɛɛ 'a dɩɔnʋ ye po, ɔ nɔ: ‑Be' 'n di 'klɛɛ 'na 'dɩdɔ‑tɔplɩ ‑gbo a gbo꞊tutue nu 'le, ‑ɛ nue, 'n 'de 'a gbopoolɛ kɔ. 18‑Ye ɔ nɔ: Dɛ 'n di nu, nɛ‑ ‑gbo: Kayuo 'bii, ‑ɔ kɔ gbo 'nɩɩ 'le 'na 'dɩdɔ‑tɔplɩ lɛ poo, 'n dio 'nɩ 'wla, 'mʋ 'a yrayrɩ po, ‑ɔ kɔ 'bʋbʋa di 'o 'a 'kɩ 'mʋ ‑hi. Nɩ‑ kɔ 'kwli 'mʋ 'n di 'le 'na ꞊gbla kɔ 'na kʋkɔ‑tɔplɩ 'bii po. 19'Nɩ ‑wɛ ‑wɔn, kɛ 'n di 'n dɩɔnʋ ye po: 'N ꞊tu gbo kʋkɔ‑tɔplɩ 'plɔplɔ, ‑ɩ di 'mʋ 'mʋ ‑hɛ, 'ke 'le 'dai 'yrɩ 'kwli 'mʋ. 'A ‑tɩ o, ꞊bo nɩ gbo, 'mʋ ‑wle, 'mʋ dɛ di ‑tɛɛ, 'mʋ lɛ 'mre. 20Kɛɛ ‑ye kɛ Nyɩsʋa nyo 'klɛɛ ye po, ɔ nɔ: ‑N bʋba nɩ ‑tɛɛ. 'Tɔyrʋwɔɔ ‑do ‑gbo 'mʋ, ‑n di 'nɩ 'kʋ. ꞊Nɩ 'kʋ 'klɛɛ, ‑tɔplɩ 'bii ‑gbo, ‑n ꞊tu gbo, dɛ tio‑ ɩ di 'o ‑mʋ pue 'le?» 21‑Ye ‑Yusu nɔ lele: «Kɛ'ɛ nɩ, ɛ di 'mʋ ‑ti, 'ke 'o nahuon ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ɔɔ kʋkɔ‑tɔplɩ lɛ 'kukue, 'ke 'o 'a dɩɔnʋ ‑wɔn, kɛɛ, ‑ɔ 'de dɛ ꞊de kɔ, 'ke 'o Nyɩsʋa 'yi ke.»

Ba kuo Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye

(Matie 6.25-34)

22‑Ye kɛ ‑Yusuu lele 'a ‑naagbopʋ ye po, ɔ nɔ: «Nɛ‑ nue, 'nɩɩ 'a mʋ le: Dɛ a di di, kɔ wlawlɩ a di 'hʋɩn 'mʋ lɛ pue, a nɩ hrɛti 'le, 'ke 'o ‑tɔplɩ a ‑gbɛ a ‑ta 'mʋ. 23‑Hʋnhlʋn ‑gbo, aa po, ʋ mɔ dɛ gblakaa nɩ, 'ʋ ‑hi 'o dididɛ 'mʋ, kɔ, 'a nɩ ‑plahʋɩn, ɩ mɔ dɛ gblakaa nɩ, 'ɩ ‑hi 'o 'hʋɩn'mʋlɛpue‑tɔplɩ 'mʋ. 24Ba 'ye kɛ 'mamʋɩ. Ɩ 'nɩ 'dɔ ꞊le 'ɛ nɩ dididɛ ꞊de, kɔ, ɩ 'nɩ 'cɛ ꞊le dɛ ꞊de, mɔ, ɩ 'de ‑wɛ 'kale kɔ, ‑ɛ kɔ 'mʋ ɩ di 'le dididɛ po. Kɛɛ, Nyɩsʋa, nɔ‑ nyi dididɛ ‑nyi. Kɛɛ, a ‑mɛ ‑ye, Nyɩsʋa, ɔ nʋɛ 'a mʋ 'mʋ nɩ, 'ɛ ‑hi 'o nʋblɩ 'mʋ. 'A ‑tɩ, ‑tɛ ɔɔ nu, 'ɔɔ nʋblɩ dididɛ ‑nyi, ɔ die ‑wɛ 'nɩ nu, ɔ 'mʋ 'a mʋ dididɛ ‑nyi. 25Ɛ 'de nahuon ꞊de kɔ, 'ke 'le 'a mʋ ‑hɛyri, 'a hrɛtilɛ a ‑tɩ, ‑bɔ kɔ 'klɩ, ‑bɔ po 'a ‑nyrɔwɩ a dɛ gbi ke, kɛ nɔ 'klɔ ‑gbo ke. 26'A ‑tɩ, ‑tɛ a 'de 'klɛɛ 'klɩ kɔ, 'ke ba po 'a nɩ ‑nyrɔwɩ ke, a 'de 'klɛɛ lele hrɛtilɛ kɔ, 'ke 'o 'klɔ ‑gbo a ‑tɔplɩ a ‑ta 'mʋ.

27Ba 'ye kɛ ‑piti ꞊nʋ, ‑tɛ 'a ‑pui nu 'yilɛnɩnɔ. ‑Piti a ‑pui a ‑gbɛ, ɩ 'we ꞊nɔ ‑tʋnahuon a wlawlɩ ye. Kɛɛ, ‑piti a ‑gbɛ, ɩ 'nɩ nu ꞊le ‑kʋan, kɔ, ɩ 'nɩ hra ꞊le wlawlɩ, 'plɩɩ ‑piti a ‑gbɛ 'ɩ nɔ 'yi lɛ. Kɛɛ ‑ye 'nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, bodɩɔ Salomɔ, ꞊hapʋkɔ, 'ɔ kɔ la dɛ, kɛɛ, ‑tɛ ‑piti a ‑pui nu 'yilɛnɩnɔ, Salomɔ a ‑gbɛ, ɔ 'de la 'a wlawlʋ kɔ, ‑bʋ nu la lɛ 'yilɛnɩnɔ. 28'Bɩa Nyɩsʋa 'bɔ kɔ bɔ nɔɔ kɛ ‑piti a ‑pui 'yi lɛ, ʋ di ‑ŋa ‑ci, 'plɩɩ ʋ di ‑ŋa 'tɔ po, ꞊be 'a mʋ ꞊nʋ, ɔ nʋɛ 'mʋ, ɔ 'deɛ bɔ ‑nyi 'a mʋ 'hʋɩn'mʋlɛpue‑tɔplɩ? 'A mʋ ‑gbo, ‑ʋ 'de Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye kuo ‑tɛɛ. 29'A ‑tɩ, a nɩ 'wʋʋ 'le 'a nɩ 'kwli a ‑koto 'mʋ. 30Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de Nyɩsʋa yi, nʋ‑ʋ ‑tɔplɩdʋ a ‑gbɛ 'lu ‑wɔn lɛ ‑hie 'ɛ nɩ ti. Kɛɛ, 'a nɩ Bu Nyɩsʋa, ɔ yi 'a nɩ ‑hʋhʋa‑tɔplɩ nɩ. 31Dɛ a blɛ ye ba ‑hie 'lu ‑wɔn lɛ 'ɛ nɩ ti, nɛ‑ mɔ, Nyɩsʋa bɔ kɔɔ 'a mʋ win ke, ‑ye ɔ di 'a mʋ 'a nɩ ‑hʋhʋa‑tɔplɩ a ‑gbɛ 'nɩ ‑nyi.»

Ba 'kukue kʋkɔ‑tɔplɩ lɛ, 'ke 'o Nyɩsʋa 'hʋɩn 'mʋ

(Matie 6.19-21)

32(Kɛ ‑Yusuu lele 'a ‑naagbopʋ ye po, ɔ nɔ:) «'A mʋ ꞊nʋ, ‑ʋʋ 'mʋ ‑wɔn naa, ‑ʋ mɔ 'na nahuin, a 'de ‑huo, kɛɛ, a nɩ pɩ 'le hʋannʋ. 'A nɩ Bu Nyɩsʋa, ɔ ‑ha 'le 'a mʋ 'mʋ du, ɔ 'mʋ 'a mʋ 'a 'klɔ yrayrʋ ‑nyi. 33Ba plo 'a nɩ kʋkɔ‑tɔplɩ, ba ‑ha 'le 'a 'wli ꞊nʋ, ba ‑nyi ꞊sʋɛnyʋ. Ɛ 'we ꞊nɔ ye, ba ꞊mɔ 'wli a wlɔnpoodɛ ꞊nʋ lɛ, ‑ɛ 'nɩnɩ di lɛ cɩcrɛ. Ba 'kukue kʋkɔ‑tɔplɩ lɛ, 'ke 'le yakɔ 'mʋ, ‑tɛ ɩ 'nɩnɩ di 'le gbo ‑wɛɛ, kɔ, ‑tɛ 'yrinyʋ 'de 'le nyinyre ‑wɛ, kɔ, ‑tɛ 'hrɔ 'de 'le ‑wɛ bɔ nyree 'le ‑tɔplɩ 'yi lɛ. 34'Nɩɩ lɛ 'pʋprɛ nu, ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ 'a nɩ kʋkɔ‑tɔplɩ nɩ 'o, 'ke 'a nɩ ꞊wlʋ nɩ ‑wɛ 'o.»

‑Kʋannunyʋ ꞊nʋ, ‑ʋʋ 'waa 'masɛ a 'lediti ‑pre

35-36(Kɛ ‑Yusuu lele 'a ‑naagbopʋ ye po, ɔ nɔ:) «Ba ‑wɛ ‑wɔn, a 'mʋ ‑kʋan nu. Ba 'we ꞊nɔ ‑kʋannunyʋ ꞊nʋ ye, ‑ʋʋ 'waa 'masɛ ꞊nʋ a 'lediti ‑pre, ‑ɔ mu 'blɩ'mʋpaalɛ ke. ‑Tɛ 'a ‑kʋannunyʋ, ʋʋ nu, kɛ'ɛ nɩ, ba nu ‑wɛ. 'Tɔ 'mʋ, 'plɩɩ ɔ 'mʋ 'le di, ʋ ‑wɛ ‑wɔn, 'ke bʋ nu ‑kʋan, 'waa 'napɩi 'nɩ jre ꞊le gbe. 'Bɩa 'bɔ di 'klɛɛ 'le, 'bɔ bibie 'maju, ‑ye ʋ ‑hɩʋ ꞊nɔ ye. 37‑Kʋannunyʋ a ‑gbɛ, 'bɩa 'waa 'masɛ 'bɔ di 'le, 'bɔ yʋ 'o ‑preelɛ 'mʋ gbo, 'bʋ 'nɩnɩ ŋmo, ‑ye bʋ kɔ plɔ a bleelɛ. 'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, ɔ di ‑wɔn 'nɩ ‑wɛ, ɔ 'mu le, bʋ nɩ gbo, ʋ 'mʋ dɛ di, 'a ‑gbɛ, ɔ 'mʋ 'o bi, ɔ 'mʋ didi‑tɔplɩ ‑hie. 38'Bɩa 'bɔ di 'le 'tɔ‑hɛyri 'mʋ, ‑hee' 'tɔ‑hɛyri 'bɛ ‑hi, 'bɔ yʋ 'o ‑preelɛ 'mʋ gbo, 'bʋ 'nɩnɩ ŋmo, ‑ye bʋ kɔ plɔ a bleelɛ.

39Ba kɔ 'a 'mʋlɛyriilɛ: 'bɩa kayukɔnyɔ 'bɔ yi wɛn ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri 'yrinyɔ di wɛn 'le di, ɔ dio wɛn 'nɩ ‑pre, ‑ɛ die nu, 'yrinyɔ a ‑gbɛ, ɔ 'nɩ ꞊han wɛn 'a kayu wa. 40Nɛ‑ nue, 'a nɩ ‑gbɛ, ba nɩ 'o ‑preelɛ 'mʋ, a nɩ ŋmo 'le, ‑ɛ nue, ti ꞊nʋ kɔ 'yri a 'nɩnɩ di 'o 'mʋ ‑pree, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, 'ke 'n di 'le di.»

‑Kʋan ‑gbo, ‑Yusu hie 'a ‑naagbopʋ lɛ, ʋ blɛ ye bʋ nuo

(Matie 24.45-51)

41‑Yusu bɔ po ‑talʋdʋ a ‑gbɛ, ‑ye Piɛlɩ nɔ: «Kʋkɔnyɔ o, ꞊be ‑a ‑do a ‑tɩɩ nɩ, ꞊nɩ po ‑talʋdʋ ‑gbo, ‑hee', nahuin 'bii a ‑tɩɩ nɩ?» 42‑Ye Kʋkɔnyɔ nɔ: «Ba 'we ꞊nɔ ‑kʋannunyɔ ꞊nʋ ye, ‑ɔ kɔ 'lu a lɛ‑hielɛ, kɔ, 'a 'masɛ ‑wɛ 'le bɔ kuo ꞊wlʋ ye. Nahuondʋ a ‑gbɛ, 'a 'masɛ, 'bɔɔ 'dagba 'mʋ mu, nɔ‑ ɔ di 'a kayu 'bii lɛ hie, ‑ɛ die nu, dɛditi 'bɩ nyre 'o, ɔ 'mʋ 'a 'bie ‑kʋannunyʋ 'ɛ nɩ ‑nyrɔwɔ a dididɛ ‑nyi. 43'A 'masɛ 'bɔ ‑hɔn 'le 'dagba 'mʋ, 'bɔ yɔ 'o ‑kʋan 'yie 'mʋ gbo, ‑ye ‑kʋannunyɔ a ‑gbɛ, bɔ kɔ plɔ a bleelɛ. 44'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, 'a 'masɛ dio 'mʋ nuu 'a ‑tɔplɩ a 'yie꞊tunyɔ gblaka. 45Kɛɛ, ‑kʋannunyɔ a ‑gbɛ 'bɔ plɛ, 'a 'masɛ a 'lediti, ɩɩ gbo 'nɩ ‑wlɛn, 'bɔ ‑tʋa 'a 'bie ‑kʋannunyʋ a bibie gbo, kɔ, 'bɔɔ 'a dɩɔnʋ dididɛ kɔ nɔ 'hɛɛn wlɔn ‑hie, 46‑ye 'a 'masɛ a ‑gbɛ, ɔ di 'le 'nɩ di, ‑nyrɔwɔ ‑kɔ 'mʋ ‑kʋannunyɔ a ‑gbɛ, ɔ 'nɩnɩ dio 'o ‑pree, kɔ ‑haawɔ ꞊nʋ, ɔ 'de yi. 'Bɔ di 'klɛɛ 'le, ‑ye ɔ dio ye gba ti 'yaklɩ, 'plɩɩ ɔ 'muo ꞊sʋɛ ꞊tue, ‑ɛ 'we ꞊nɔ nahuin ꞊nʋ ye, ‑ʋ 'de Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye kuo.

47‑Kʋannunyɔ 'bɔ nɩ 'o, dɛ ꞊nʋ, 'a 'masɛɛ ‑hʋa, 'bɔ yie, 'plɩɩ 'bɔ 'nɩnɩ ‑hʋa bɔ nue, ‑ye ʋ dio ꞊tue ꞊sʋɛ 'dɔ. 48Kɛɛ, ‑kʋannunyɔ 'bɔ nɩ 'o, dɛ ꞊nʋ, 'a 'masɛɛ ‑hʋa, 'bɔ 'die yi, 'plɩɩ 'bɔɔ ‑tɔplɩ ꞊nʋ nu, ‑ɩ blɛ ꞊sʋɛ a ꞊tuelɛ ye, ꞊sʋɛ ꞊nʋ, ʋ dio ꞊tue, ɛ 'deɛ bɛ ‑huo. Nyɩsʋa 'bɔ ‑nyi nahuon ‑tɔplɩ 'plɔplɔ, ‑ye ɔ di ꞊nɔ ‑hʋa ‑tɔplɩ 'plɔplɔ, kɔ, 'bɔ hie nahuon ‑tɔplɩ 'plɔplɔ lɛ, ‑ye ɔ di ꞊nɔ ‑hʋa ‑tɔplɩ 'plɔplɔ, ɩ 'mʋ 'o 'a dɛ ꞊nʋ 'mʋ ‑hi, ɔ hie o ꞊nɔ lɛ.»

‑Yusu a 'ledidie nye 'nɩ nu, nahuin 'ʋʋ wo: ꞊ʋ ‑ye, ʋ kuo ye ꞊wlʋ, ꞊ʋ ‑ye 'ʋ 'dio ꞊wlʋ ye kuo

(Matie 10.34-36)

49Kɛ ‑Yusuu lele po, ɔ nɔ: «'N di 'le ꞊le, 'mue nu, na 'mʋ wlɩn, kɛ nɔ ‑tʋtʋ ke. 'N nye wɛn 'nɩ ‑hʋa 'dɔ, 'ke na a ‑gbɛ bɔ wlɩn wɛn ‑dodo. 50Kɛɛ, 'plɩɩ na a ‑gbɛ, ɔ 'mʋ wlɩn, 'n kɔ ꞊bo 'ye ‑tado ꞊sʋɛ. 'Plɩɩ ꞊sʋɛ a 'yiye a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ 'o nyre, 'na ꞊wlʋ 'mʋɛ gbo. 51A nɩ 'ye 'le, ‑ɛ mɔ 'n di nɔ ‑tʋtʋ ke nɩ, 'mue nu, nahuin 'mʋ kegbowɛɛnlɛ kɔ. Kɛɛ, 'n di 'le ꞊le, 'mue nu, nahuin 'mʋ wo. 52Ɛ 'we ꞊nɔ ye, kʋɛ 'klɛɛ mɔ gbo, kayugbokʋɛɛ ꞊hun 'bʋ nɩ 'o, ʋ di 'nɩ wo, nahuiin ta, ʋ 'mʋ nahuiin 'hɔn ye ‑wɔn. kɔ, nahuiin 'hɔn, ʋ 'mʋ nahuiin ta ye ‑wɔn. 53Bu di 'a 'yu nyɩbɛyu ye 'nɩ ‑wɔn, 'yu nyɩbɛyu ‑mɛ ‑ye, ɔ 'mʋ 'a bu ye ‑wɔn; 'dii 'mʋ ‑wɛ 'a 'yu nyrɔyu ye ‑wɔn, 'yu nyrɔyu ‑mɛ ‑ye, ɔ 'mʋ ‑wɛ 'a 'dii ye ‑wɔn; 'yu a nyrɔ 'mʋ 'a 'dɔɔ ye ‑wɔn, 'dɔɔ ‑mɛ ‑ye, ɔ 'mʋ ‑wɛ 'a 'yu a nyrɔ ye ‑wɔn.»

‑Yusu, ɔɔ nahuin 'nɩ le, 'ke bʋ yrii kɛ ‑tɔplɩ ‑gbo, Nyɩsʋa, ɔɔ nu, kɔ bʋ ‑hlɛntie 'waa 'klɔ

(Matie 16.2-3; 5.25-26)

54Kɛ ‑Yusuu lele nahuin ꞊nʋ ye po, ɔ nɔ: «'Bɩa 'ba 'ye, ‑ɛ mɔ 'nu nɩ 'le yrayrɩ, kɛ aa po: 'Nu di 'nɩ di. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'nu a ‑gbɛ 'ʋʋ di. 55Kɔ, 'ba 'ye, ‑ɛ mɔ 'nu 'de 'le yrayrɩ lɛ nɩ, kɛ aa po: 'Yrʋ di 'nɩ hʋan. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'yrʋ a ‑gbɛ 'ʋʋ hʋan. 56'A mʋ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ 'lii 'hɔn naa, aa yakɔ kɔ ‑tʋtʋ 'hɛɛn a ‑tɔplɩ 'mʋ lɛ 'nɩ yrii, 'a nye 'ye, ‑tɛ ‑nyrɛ di 'mʋ nɩ. Kɛɛ, ‑tɔplɩ ‑gbo, Nyɩsʋaa nu, ‑ɩɩ kɛ 'lu ‑wɔn mue, ti ‑gbo 'yri, a 'nɩ ‑hʋa ꞊le ba yrii 'mʋ lɛ, dɛ tio‑ bɩ ꞊hɛn 'nyrɛ.

57Dɛ‑ kɔ ‑tɩ 'a nɩ ‑gbɛ 'a 'nɩnɩ 'ye, ‑tɛ a kɔ ba nu 'a nɩ dɩɔnʋ a naalɛ ‑tɛɛ? 58Ɛ 'we ꞊nɔ ye, 'bɩa nahuon 'bɔɔ ‑mʋ ‑tɩ yɛɛ, ‑ɛ nue, ‑n 'ble kwa 'a 'wliyɛ, 'plɩɩ ɔ kɔ ‑mʋ 'hɛɛn, 'baa 'le ‑batipoolɛ 'mʋ mu, ꞊tu 'o 'klɩ, ‑ɛ die nu, ‑tɛ a 'kɩɛ nɩɛ 'hru wlɔn, a 'mʋ ke gbo wɛɛn, ɔ 'nɩ ꞊han 'le ‑mʋ ‑batiponyɔ ye gba, ‑batiponyɔ 'nɩ ꞊han ‑mʋ ‑sadapʋ kwa po, ʋ 'nɩ ꞊han ‑mʋ ꞊jɩ 'mʋ po. 59'Nɩɩ ‑mʋ 'nɩ le, 'bʋ po ‑mʋ ꞊jɩ 'mʋ, 'ke ‑n di 'le ꞊jɩ a ‑gbɛ 'mʋ nɩ, 'wliyɛ 'bii ꞊nʋ, ‑n 'ble kwa, ꞊mue 'pɛɛ, 'plɩɩ ꞊mʋ ꞊jɩ 'mʋ ‑hɔn.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index