Search form

Luku 12:35-36

‑Kʋannunyʋ ꞊nʋ, ‑ʋʋ 'waa 'masɛ a 'lediti ‑pre

35-36(Kɛ ‑Yusuu lele 'a ‑naagbopʋ ye po, ɔ nɔ:) «Ba ‑wɛ ‑wɔn, a 'mʋ ‑kʋan nu. Ba 'we ꞊nɔ ‑kʋannunyʋ ꞊nʋ ye, ‑ʋʋ 'waa 'masɛ ꞊nʋ a 'lediti ‑pre, ‑ɔ mu 'blɩ'mʋpaalɛ ke. ‑Tɛ 'a ‑kʋannunyʋ, ʋʋ nu, kɛ'ɛ nɩ, ba nu ‑wɛ. 'Tɔ 'mʋ, 'plɩɩ ɔ 'mʋ 'le di, ʋ ‑wɛ ‑wɔn, 'ke bʋ nu ‑kʋan, 'waa 'napɩi 'nɩ jre ꞊le gbe. 'Bɩa 'bɔ di 'klɛɛ 'le, 'bɔ bibie 'maju, ‑ye ʋ ‑hɩʋ ꞊nɔ ye. 37‑Kʋannunyʋ a ‑gbɛ, 'bɩa 'waa 'masɛ 'bɔ di 'le, 'bɔ yʋ 'o ‑preelɛ 'mʋ gbo, 'bʋ 'nɩnɩ ŋmo, ‑ye bʋ kɔ plɔ a bleelɛ. 'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, ɔ di ‑wɔn 'nɩ ‑wɛ, ɔ 'mu le, bʋ nɩ gbo, ʋ 'mʋ dɛ di, 'a ‑gbɛ, ɔ 'mʋ 'o bi, ɔ 'mʋ didi‑tɔplɩ ‑hie.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index