Search form

Luku 14

‑Tɛ ‑Yusu ‑wɔ la nahuon ꞊de a 'kʋɛ ‑wuwle‑nyrɔwɔ 'mʋ

1‑Wuwle‑nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, Falisi꞊tumu a nyɩgblaka ꞊de, nɔ‑ da ‑Yusu dɛ di wɔn. ‑Tɛ ‑Yusu pa 'klɛɛ 'le 'a kayu gbo, ‑ye Falisi꞊tumu a nahuin, ‑ʋ nɩ 'o, ʋ nyo 'nɩ ‑gbɛɛ. 2‑Ye 'klɛɛ, 'ke nyɩbɛyu ꞊de nyra 'o ꞊nɔ ye gbo. 'Kʋɛ nyo nu. Ɔ 'yii 'le lɛ. 3Nyɩsʋa a teteitɔɔnyʋ kɔ Falisi꞊tumu a nahuin 'hɛɛn, ‑ʋ nɩ 'o, kɛ ‑Yusu nyu ye po: «‑A nɩ tetei, ɩ nyi 'nɩ ꞊tu, ꞊be ɛ nɔɔ 'o lɛ, ‑hee', ɛ 'de 'o lɛ nɔɔ, 'ke nahuon bɔ ‑wɔ 'hʋɩnhrennyɔ a 'kʋɛ ‑wuwle‑nyrɔwɔ 'mʋ?» 4Kɛɛ, ʋ 'nɩ ‑hʋa ꞊le bʋ ꞊tuo ‑wɔn. Nɛ‑ mɔ ‑Yusu bɔ 'tʋ 'hʋɩnhrennyɔ lɛ, bɔ ‑wɔ 'a 'kʋɛ, bɔ lo: «‑Na 'kʋɛ ‑wɛ nɩ. ‑N ‑wɛ 'le ‑bo mu 'le kayu gbo nɩ.» 5‑Ye kɛ ɔɔ ꞊nʋ ye po, ɔ nɔ: «'Ke 'le 'a mʋ ‑hɛyri, nahuon a 'yu 'bɔ bi 'le 'nɩhʋɔ wlɔn, ɔ kɔ bɔ ‑hɩɔ 'le tii ‑do a ti 'yri, ‑hee' 'a bri 'bɛ bi ‑wɛ 'le 'nɩhʋɔ wlɔn, ɔ kɔ bɔ ‑hɩɛ 'le tii ‑do a ti 'yri, ꞊betɩ bɛ 'ya ‑wuwle‑nyrɔwɔ 'mʋ.» 6‑Yusu bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye ʋ 'nɩ 'ye ꞊le ‑tɩ ꞊de, bʋ di ꞊nɔ ‑wɔn 'yri ꞊tu.

Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ 'le 'waa dɩɔnʋ ꞊tɩɔ, ‑Yusu, nɔ‑ diu 'le 'yaa

7‑Tɛ ʋ nɩ 'klɛɛ 'o dɛdihuo ke, ‑ye ‑Yusu nye 'nɩ ‑gbɛɛ, ‑ɛ mɔ, nahuin 'bii ꞊nʋ, 'kabu da wɛn, 'ke ʋʋ 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ gblɛ nɩ. ‑Ye ɔ nyu 'mʋ po ꞊tɔ, 'ɔ pue 'blɩ'mʋpʋpa a dididɛ a dɛ ye, ɔ nɔ: 8«'Bɩa nahuon 'bɔ da ‑mʋ 'blɩ'mʋpʋpa a dididɛ ke, ꞊nɩ ꞊mʋɛ 'le lɛ, 'ke ‑bo nɩ 'o nahuon ꞊nʋ 'hʋɩn 'mʋ gbo, ‑ɔ da ‑mʋ, ‑ɛ nue, ɔ ‑wɛ 'le bɔ da nahuon ‑ye nɩ, ‑ɔ nɩ 'o ‑mʋ 'lu ye, 9'plɩɩ nahuon a ‑gbɛ, ‑ɔ da a 'hɔn ‑wɛ a ‑gbɛ, bɔ le ‑mʋ: 'Ba ye 'mʋ, nahuon ‑gbo, ɔ 'mʋ nɔ 'mʋ 'hʋɩn 'mʋ gbo nɩ. ꞊Nɩ kɔ ‑bo ‑hɔn ‑ta 'mʋ, ‑ye ‑tʋɩ di ‑mʋ nu. 10Ɛ nɩ nɩ 'le lɛ 'mʋ, kɛɛ, 'bʋ da ‑mʋ, ꞊nɩɩ gbo nɩ, hren nahuon ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ɔ da ‑mʋ, ‑ɛ die nu, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ɔ di 'le di, ɔ 'mʋ ‑mʋ le: 'Mɛ o, 'ya 'lu, ‑bo di mɔ 'mʋ 'hʋɩn 'mʋ, ꞊mʋ gbo nɩ. Dɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ die nu, ꞊mʋ yrɛ 'bʋa, 'ke 'o nahuin 'bii ꞊nʋ ye, ‑ʋ kɔ ‑mʋ 'hɛɛn ‑nɩ 'o dɛdihuo ke, 11‑ɛ nue, 'ɛ nɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔɔ 'le 'a dɩɔnʋ 'yaa, ʋ dio 'le 'nɩ ꞊tɩɔ, 'plɩɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔɔ 'le 'a dɩɔnʋ ꞊tɩɔ, ʋ dio 'le 'nɩ 'yaa.»

12‑Yusu bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye kɛ ɔɔ 'kabu ye po, ‑ɔ da ꞊nɔ dɛ di wɔn, ɔ nɔ: «'Bɩa ꞊nɩɩ nahuin lɛ'mimre a dididɛ ‑wɔn da, ꞊nɩ da 'le ‑na nɩnatumupʋʋ ‑do, kɔ ‑na 'dɩayuo, kɔ ‑na ꞊tugba a nahuin, kɔ 'dɩɔ a nahuin, ‑ʋ mɔ dɛkɔnyʋ, ‑ɛ nue, dɛ ꞊nʋ, ‑nɩɩ ꞊nʋ ‑wɔn nu, ʋ ‑wɛ 'le bʋ nue ‑wɛ ‑mʋ ‑wɔn nɩ. 13'Bɩa ꞊nɩɩ nahuin lɛ'mimre a dididɛ ke da, ‑ye ‑bo da ꞊sʋɛnyʋ, kɔ nɩanɩnyʋ, kɔ bʋɩlɛ‑yɩyrɛnyʋ, kɔ 'yiisuanyʋ 'hɛɛn. 14'Bɩa ꞊nɩ nye nu, ‑ye ‑n di kɔ plɔ a bleelɛ, ‑ɛ nue, dɛ ꞊nʋ, ‑nɩɩ ꞊nʋ ‑wɔn nu, ʋ 'die 'le ‑wɛ bʋ nue ‑wɛ ‑mʋ ‑wɔn. Kɛɛ, Nyɩsʋa, nɔ‑ di ‑mʋ 'a 'wio ‑nyi, ‑nyrɔwɔ ‑kɔ 'mʋ ɔ di 'le nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'sii 'o ye, 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri ‑ha, ɔ 'mu 'klɔ ‑ha.»

‑Tɛ ‑Yusu po la ‑dina gblaka a ‑talʋdʋ

(Matie 22.1-10)

15‑Tɛ ‑Yusu ꞊tu ‑tɩ a ‑gbɛ, ‑ye nahuon ꞊de, 'ke 'le nahuin ꞊nʋ ‑hɛyri, ‑ʋ nɩ 'o dɛdihuo ke, ɔ le ‑Yusu nɩ, ɔ nɔ: «Plɔ a bleelɛ 'ke 'o nahuin ꞊nʋ ‑wɔn, Nyɩsʋa di ‑tado 'a ‑dina ke da, 'ke 'le 'a 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ, ɔ di nu.»

16‑Ye ‑Yusuu nahuon a ‑gbɛ ye po ‑talʋdʋ, ɔ nɔ: «Ɛ kɔ la nahuon ꞊de. Nɔ‑ le nahuin 'plɔplɔ, ‑ɛ mɔ, ɔ diu ke da ‑dina. 17‑Tɛ dɛditi nyre 'o, 'ɔ le 'a ‑kʋannunyɔ, 'ke bɔ le nahuin ꞊nʋ, ɔ da wɛn, ‑ɛ mɔ, dididɛ ‑wɛ ‑wɔn, bʋ di 'le. 18Kɛɛ, nahuin 'bii a ‑gbɛ, ʋ 'bɔtɩɔ lɛ, ʋ nɔ: Ɛ 'de 'hru kɔ, ‑a 'deɛ ‑ba di 'le. Ye‑hɛnahuon, ɔ le ‑kʋannunyɔ a ‑gbɛ nɩ, ɔ nɔ: 'N ‑tɔ 'na ‑ci. 'N kɔ ꞊bo mue 'ye. 'A ‑tɩ, ‑n kɔ 'o ꞊wɔn, 'n 'deɛ ꞊bo di 'le. 19‑Ye nahuon a 'hɔn a nɔnɔ, ɔ nɔ: 'N ‑tɔ 'na broo ‑pu. 'N kɔ ꞊bo muo 'ye. 'A ‑tɩ, ‑n kɔ 'o ꞊wɔn, 'n 'deɛ ꞊bo di 'le. 20‑Ye nahuon a ta nɔnɔ, ɔ nɔ: 'Mɔ pa lɛ kɛ 'blɩ 'mʋ. Nɛ‑ nue, 'nɩnɩ di 'le di. 21‑Ye ‑kʋannunyɔ a ‑gbɛ, ɔ mu nɩ, 'ɔ le 'a 'masɛ ‑tɩ 'bii ꞊nʋ, nahuin ꞊nʋ, ʋ ꞊tu ꞊nɔ ‑wɔn. 'Plɩɩ 'masɛ 'mʋ ‑tɩ a ‑gbɛ mu 'wɔn, ‑ye ɔ bi 'mʋ yrʋ, 'ɔ le 'a ‑kʋannunyɔ, ɔ nɔ: 'Kɩka, ‑bo mu 'o 'dika, kɔ ‑bo ꞊glaa 'le 'dɩɔ, ‑bo ‑wɔ ꞊sʋɛnyʋ ti ke, kɔ nɩanɩnyʋ, kɔ 'yiisuanyʋ, kɔ bʋɩlɛ‑yɩyrɛnyʋ, bʋ di 'le, 22‑kʋannunyɔ a ‑gbɛ 'ɔ mu, 'ɔ dʋ lɛ, 'ɔ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ɔ le 'a 'masɛ, ɔ nɔ: ‑Tɩ 'bii ꞊nʋ, ‑n le 'mʋ, 'n nui nɩ. Kɛɛ, kegbonɩ‑tɔplɩ 'kɩɛ hihie gblɛ. 23‑Ye kayukɔnyɔ ꞊tuo ‑wɔn, ɔ nɔ: ꞊Tɩ 'dɩɔ 'mʋ, ‑bo pa 'hri wlɔn lɛ, 'ɛ nɩ nahuon, ‑n di 'o gbo yɛ, nɩ 'o ꞊nɔ ke 'mʋ, bɔ di 'le!» 24'Plɩɩ ‑Yusu 'mʋ mu ‑yrɛ, ‑ye ɔ nɔ: «'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, 'ke 'le ye‑hɛnahuin 'bii ꞊nʋ ‑hɛyri, 'n da, 'waa nahuon ꞊de 'deɛ bɔ di ‑tado 'na ‑dina a ‑gbɛ ke, 'ke 'le 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ, Nyɩsʋa di nu.»

Nahuon ꞊de 'die 'le ‑wɛ bɔ 'ya ‑Yusu a ‑naagbopʋyu 'mʋ, 'bɩa 'bɔ 'de ‑wɔn ‑wɛ, 'ke bɔ hie 'o 'a kʋkɔ‑tɔplɩ 'bii gbo

(Matie 10.37-38; 5.13; Makɩ 9.50)

25‑Nyrɔwɔ ‑ye 'mʋ, nahuin ‑huohui, ʋ kɔ ‑Yusu 'hɛɛn, nʋ‑ʋ 'hru na. ‑Ye ‑Yusu ꞊hɩan ‑wɔn, 'ɔ nyu le, ɔ nɔ: 26«Nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɩa 'bɔ di nɔ 'mʋ 'hʋɩn 'mʋ, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ 'na ‑naagbopʋyu 'mʋ 'ya, ɔ kɔ bɔ nʋɛ 'mʋ 'mʋ, bɛ ‑hi 'o 'a bu kɔ 'a 'dii 'hɛɛn 'mʋ, kɔ 'a nyrɔ, kɔ 'a 'yuo, kɔ 'a ‑dɩayuo, kɔ 'a dɩɔnʋ 'hɛɛn. 'Bɩa 'bɛ 'de ꞊nɛ, ‑ye ɔ 'deɛ bɔ 'ya 'na ‑naagbopʋyu 'mʋ. 27Nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ 'nɩnɩ ꞊tuu 'o 'na wintɛ 'o, ꞊betɩ bʋ plɛ, ʋ 'muo 'la 'na ‑tɩ, ɔ 'die 'le ‑wɛ bɔ 'ya 'na ‑naagbopʋyu 'mʋ. 28꞊Bo pue kayuponyɔ a dɛ ye. ꞊Nɩ 'mʋ kayu gblaka po, 'plɩɩ ꞊mʋ ‑kʋan ‑wlu ꞊tu, ‑nɩɩ gbo 'nɩ nɩ, ꞊nɩɩ 'lu lɛ ‑hie ‑tɩtɛ, ꞊nɩɩ 'wliyɛ ꞊nʋ ‑wɔn lɛ gbʋgba, ‑n di 'mʋ 'ba, ꞊mʋ kayu a ‑gbɛ po, ‑ɛ die nu, ꞊mue yi, 'bɩa 'dai 'wliyɛ, 'bɛ nɩ 'le ‑mʋ kwa 'mʋ, ‑n di 'mʋ 'ba, ꞊mʋ kayu a ‑gbɛ ‑wɔn ‑wɔ. 29'Bɩa ꞊nɩ 'die nu, ꞊nɩ ꞊tu ‑kʋan a ‑gbɛ ‑wlu, 'plɩɩ, ꞊nɩ 'die 'le ‑wɛ ‑bo ‑wɔ kayu a ‑gbɛ ‑wɔn, ‑ye nahuin 'bii, ‑ʋ di dɛ a ‑gbɛ 'ye, ʋ di ‑mʋ 'nɩ 'caa, 30ʋ 'mʋ lɛ po: Nahuon ‑gbo, ɔ ꞊tu 'a kayu a pupue ‑wlu, kɛɛ, ɔ 'die 'le ‑wɛ bɔ ‑yra ‑kʋan a ‑gbɛ 'lu. 31꞊Bo pue lele bodɩɔ a dɛ ye. Bodɩɔ ꞊de 'bɔ 'mʋ tʋ ke mu, 'bɔ 'mʋ 'a 'be bodɩɔ ‑ye ‑wɔn mu ‑wɔn, ‑ye ɔɔ gbo 'nɩ nɩ ‑tɩtɛ, 'ɔɔ 'lu lɛ ‑hie, 'bɩa 'bɔ gba 'a 'sɔyuo a (10'000) 'milowɩɩ ‑pu, 'bɔ ‑wɛ 'le bɔ nyra 'a 'be bodɩɔ ye gbo, ‑ɔ gba 'a 'sɔyuo a (20'000) 'milowɩ a ‑wlʋ. 32'Bɔ 'die 'le ‑wɛ, 'a 'be bodɩɔ 'bɔ 'kɩɛ hreen 'le ‑wɔn, tʋ 'bʋ 'de wɛn a 'bɩɛ, ‑ye ɔ tɛ gbo 'a lɛleenyʋ, 'ke bʋ ꞊gba 'a 'be bodɩɔ a ‑gbɛ wlɔn: Dɛ tio‑ ‑a di nu, tʋ 'nɩ ꞊han gbo bi 'le?» 33'Plɩɩ ‑Yusu 'mʋ mu ‑yrɛ, ‑ye ɔ nɔ: «'A ‑tɩ o, 'ke 'le 'a mʋ ‑hɛyri, nahuon ꞊de 'die 'le ‑wɛ bɔ 'ya 'na ‑naagbopʋyu 'mʋ, 'bɩa 'bɔ 'de ‑wɔn ‑wɛ, 'ke bɔ hie 'o 'a kʋkɔ‑tɔplɩ 'bii gbo.

34A yie nɩ, ‑ɛ mɔ, 'ta mɔ ꞊hapʋdɛɛ nɩ. Kɛɛ, 'bɔ 'waan 'a wlɔnnɩnɔ, ʋ 'die 'klɛɛ 'le lele ‑wɛ bʋ nue, bɔ nɔ lele wlɔn. 35Ɔ 'de 'klɛɛ lele ‑kʋan ꞊de kɔ. ‑Ye ʋ nyo 'mʋ po 'kwla. 'Ba kɔ ‑tɩ'wɔnnʋa, ‑ye ba po 'mʋ nʋa ye gbo ‑dodo.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index