Search form

Luku 17

A nɩ nue 'le, nahuin nɩ 'kee 'le Nyɩsʋa a ꞊wlʋ a yekuolɛ, kɔ, ba ‑hri 'a nɩ 'bienʋ ‑tʋnahuin a dɛ 'kuku a ‑tɩ ‑wɔn

(Matie 18.6-7,21-22; Makɩ 9.42)

1Kɛ ‑Yusuu 'a ‑naagbopʋ ye po, ɔ nɔ: «'Ɛ nɩ ti, ɛ di kɔ ‑tɔplɩ ‑ye, ‑ɩ di nahuin 'tu, ʋ 'mʋ Nyɩsʋa a ꞊wlʋ a yekuolɛ 'kee. Kɛɛ, 'jrɔ 'ke 'o nahuon ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ɔ nye nu, 'a 'be ꞊nʋ 'ɔɔ Nyɩsʋa a ꞊wlʋ a yekuolɛ 'kee. 2'Bɩa 'bʋ po wɛn nahuondʋ a ‑gbɛ 'hɩɔ gbɛtɛɛ dɔ, 'bʋ puo wɛn 'yru 'mʋ, ɔ 'mʋ 'kʋ, ɛ di wɛn nu ‑tɛɛ, 'ɛ ‑hi 'o bɔ nue wɛn, nahuon ꞊de, ‑ɔ kuo 'mʋ ꞊wlʋ ye, ‑ɛ 'we ꞊nɔ 'yu gbi ye, bɔ 'kee wɛn Nyɩsʋa a ꞊wlʋ a yekuolɛ. 3Ba ꞊tu 'a nɩ dɩɔnʋ 'yie ‑tɛɛ.

‑N 'be Nyɩsʋa a nahuon 'bɔ nu ‑mʋ dɛ 'klan 'mʋ, le ꞊nɔ, ‑ɛ mɔ, dɛ ꞊nʋ, ɔ nu, ɛ nyre lɛ 'yi. 'Bɩa 'bɔ 'wɩn, 'bɔ 'cɩcɩ 'a nunuklɔ, ‑ye ‑bo ‑hri 'a dɛ 'kuku a ‑tɩ ‑wɔn. 4'Bɩa 'bɔ nu ‑mʋ dɛ 'kuku 'mʋ, 'wɩɩ 'nɩpata, 'ke 'le ‑nyrɔwɔɔ ‑do 'kwli 'mʋ, kɔ, 'ɛ nɩ ti, 'bɔɔ 'le ‑mʋ ye di, 'bɔ yrie, ‑ɛ mɔ, dɛ ꞊nʋ, ɔ nu ‑mʋ ‑wɔn, ɛ nyre lɛ 'yi, ‑ye ‑bo ‑hri 'a dɛ 'kuku a ‑tɩ ‑wɔn.»

꞊Betɩ ba kɔ Nyɩsʋa a ꞊wlʋ a yekuolɛ dɛ gbi, ‑ye ɔ ‑wɛ 'le bɔ nu 'ŋmilɛka‑tɔplɩ nɩ

5Kɛ ‑wɔnnaanyʋʋ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu ye po, ʋ nɔ: «‑Hɛ ‑a mʋ 'mʋ, 'ke ‑ba kuo Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye ‑tɛɛ, ‑a nɩ ꞊wlʋ a yekuolɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ klɛ bii.» 6‑Ye Kʋkɔnyɔ ꞊tu ‑wɔn, ɔ nɔ: «꞊Betɩ ba kuo wɛn Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye dɛ gbi, a ‑wɛ 'le ba le wɛn tugbɛ ꞊nʋ nɩ: ‑Hɔn ‑wlu 'mʋ, ‑bo mu ‑n dɩɔnʋ 'dɔ, 'ke 'le 'yru ‑wɔn! 'ɛ mɔ ‑tɛɛ, ɛ 'mʋ wɛn 'o 'a mʋ 'o ꞊tuu.»

Nyɩsʋa a ‑kʋannunyʋ

7Kɛ ‑Yusuu lele 'a ‑naagbopʋ ye po, ɔ nɔ: «꞊Bo pue ‑kʋannunyɔ a dɛ ye: 'Ke 'le 'a mʋ ‑hɛyri, nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ kɔ ‑kʋannunyɔ, ‑kʋannunyɔ a ‑gbɛ, 'bɔɔ nahuon a ‑gbɛ a ‑ci a ‑kʋan nu, kɔ, 'bɔɔ 'a 'wlugba‑tɔplɩ naa, 'plɩɩ 'bɔɔ 'le ‑ci ke 'mʋ ‑hɔn, ‑cikɔnyɔ 'bɔ 'yoo 'le ye 'mʋ, ꞊be kɛ ɔ dio ye po: 'Kɩka, ‑bo di 'le, ꞊mʋ dɛ di? 8'Ʋʋn, ɔ 'deɛ bɔ po lɛ, kɛɛ, kɛ ɔ dio ye po: Mu ‑na wlawlɩ 'cɩcɩ, ꞊mʋ 'na dididɛ pi, ꞊mue 'le ya, 'mʋ dɛ di. 'Nɩ ‑wɔ 'klɛɛ dɛ lɛ, ‑ye ‑na ‑gbɛ, ‑n ‑wɛ 'le ‑bo di dɛ nɩ. 9‑Kʋannunyɔ a ‑gbɛ, 'bɔ nu ‑kʋan ꞊nʋ, 'a 'masɛ plɛ bɔ nu, ꞊be a pui ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, 'a 'masɛ a ‑gbɛ, ɔ dio ‑nyi 'wio? 'Ʋʋn, ɔ 'deɛ bɔ ‑nyo 'wio. 10Kɛ'ɛ nɩ, ɛ ‑ti 'mʋ, 'ke 'o 'a mʋ ‑wɔn: 'Bɩa 'ba nu ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, Nyɩsʋa plɛ ba nu, kɛ ba po: ‑A mʋ mɔ ‑na ‑kʋannunyʋʋ nɩ ‑do. ‑A 'de 'wio kɔ, ‑ɛ nue, ‑kʋan, ‑a kɔ ‑ba nu wɛn, nɔ‑ ‑a nu.»

‑Tɛ ‑Yusu ‑wɔ la ‑tɔplɩ‑jɔhʋɩnnunyʋʋ ‑pu a 'kʋɛ

11‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, ʋʋ 'lu ‑wɔn gba 'hru ꞊nʋ, ‑ʋʋ Jrusrɛdɩɔ 'mʋ mu. 'Ke ʋ naa 'le Samaliblʋgba kɔ Galileblʋgba a 'blɩ‑pamʋɩ 'yri. 12Bʋʋ 'klɛɛ 'le 'dɩɔ ‑ye 'mʋ mu pa, ‑ye ‑tɔplɩ‑jɔhʋɩnnunyʋʋ ‑pu, nʋ‑ di ‑Yusu ye 'mʋ 'bɛ wɔn. ‑Tɛ ʋ 'mʋɔɔ 'klɛɛ ye dɛ gbi, ‑ye ʋ nyra gbo, 13'ʋ 'yaa 'le win, 'ʋʋ ‑Yusu da, ʋ nɔ: «Tɔɔnyɔ, 'ye ‑a nɩ wɔlɩ!» 14‑Tɛ ɔ 'yu, ‑ye ɔ nɔ: «Ba mu, ba titie 'a nɩ dɩɔnʋ Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ ye, ‑ɛ die nu, ʋ 'mue 'ye, ‑ɛ mɔ, 'a nɩ 'kʋɛ ‑wɛ nɩ.» 15‑Tɛ ʋʋ mu, ‑ye ʋ 'ye nɩ, ‑ɛ mɔ, 'waa 'kʋɛ ‑wɛ nɩ. Nahuoon ‑do, 'ke 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, nɔ‑ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ɔɔ 'le win 'yaa, 'ɔɔ Nyɩsʋa 'nyrɛɛ lɛ pue. 16‑Tɛ ɔ nyre 'o ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ, ‑ye ɔ blɔ ye gbo kwlɩ, 'ɔ ‑nyo 'wio. 'Plɩɩ ‑ye nahuon a ‑gbɛ, ɔ mɔ Samalikʋɛyu'u nɩ. (Samalikʋɛ a ‑gbɛ, ‑Juukʋɛ nɔ 'nɩ, ʋ 'de ꞊hapʋdakʋ.) 17Kɛ ‑Yusuu lele po, ɔ nɔ: «'Be nahuiin ‑pu ꞊nʋ, ‑ʋ kɔ 'kʋɛ 'n ‑wɔ, ʋ seledo ‑ye ꞊nʋ, ‑be' ʋ nɩ 'klɛɛ ye 'le? 18Dɛ‑ nue, nahuon ꞊de 'ke 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, ɔ 'die 'lu ‑wɔn lɛ ‑hie, 'ke bɔ di nɔ 'mʋ ye, ɔ 'mʋ Nyɩsʋa 'wio ‑nyi, 'bɛ 'de pʋpʋdakʋ a nahuon ‑gbo?» 19‑Ye kɛ ‑Yusuu 'klɛɛ nahuon a ‑gbɛ ye po, ɔ nɔ: «'Ba ye 'mʋ, ‑bo mu. ‑N kuo 'mʋ ye ꞊wlʋ, nɛ‑ nue, Nyɩsʋa 'ɔ waa ‑mʋ.»

‑Tɛ Nyɩsʋa di nahuin a win a kekɔɔlɛ nu

(Matie 24.23-28,37-41)

20‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, Falisi꞊tumu a nahuin ꞊de, nʋ‑ ꞊gba ‑Yusu wlɔn, ʋ nɔ: «Ti tio‑ kɔ 'yri Nyɩsʋa di 'o nahuin a win a kekɔɔlɛ ‑wlu ꞊tuu, ɔ 'mʋ 'a ‑kʋan 'lu ‑yra 'le?» ‑Ye ɔ ꞊tu ‑wɔn, ɔ nɔ: «Nyɩsʋa 'bɔ ꞊tu nahuin a win a kekɔɔlɛ ‑wlu, nahuon ꞊de 'deɛ bɔ 'ye ‑tɔplɩ, ‑ɩ di 'lu ‑wɔn mue, ‑ɩ die nahuin tɔɔ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa ꞊tu 'a nunue ‑wlu. 21Ʋ 'die ‑wɛ 'le ‑wɛ bʋ plɛ: Ba ta nɔ lɛ, ‑hee', ba ta 'le ‑tɛ ꞊nʋ lɛ. Ba kɔ 'a yiyie, Nyɩsʋa ꞊tu nahuin a win a kekɔɔlɛ ‑wlu nɩ ‑dodo, 'ke 'le 'a mʋ ‑hɛyri.»

22‑Ye kɛ ɔɔ 'klɛɛ 'a ‑naagbopʋ ye po, ɔ nɔ: «Ɛ di kɔ ti, ‑ɩ kɔ 'yri a die 'o ‑hʋa 'dɔ, 'ke 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, ꞊bo nɩ 'o 'a mʋ 'hʋɩn 'mʋ, 'ke 'le ‑nyrɔwɔ꞊gble 'kwli 'mʋ, kɛɛ, ɛ 'nɩ ‑wɛ ꞊le 'le ꞊le. 23Ti a ‑gbɛ 'yri, kɛ nahuin di 'a mʋ ye po: Ba 'ye kɛ, kɛ ɔ nɩ mɔ, ‑hee', 'ke ɔ nɩ 'le ‑tɛgbi ꞊nʋ, kɛɛ, a nɩ mu 'le 'le, kɔ, a nɩ gba 'le 'le cigbɛi. 24‑Nyrɔwɔ ꞊nʋ ‑kɔ 'mʋ, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, 'n di 'le lele di, 'na 'ledidie di ye 'we ‑tɛ tɩatɩɛɛ nu, 'ɛɛ wlɩn, kʋɛ 'le 'yrʋ a 'hrɩɩlɛ 'mʋ gbo, ‑bo mu, ‑bo yɛ 'yrʋ a gbopɛɛlɛ ke. 25Kɛɛ, 'plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ 'lu ‑wɔn mue, 'n kɔ ꞊bo 'ye ꞊sʋɛ 'dɔ, kɔ, ti ‑gbo 'yri a nahuin kɔ bʋ yraa 'mʋ.

26Dɛ ꞊nʋ, ‑ɛɛ la 'lu ‑wɔn mue, nahuon ‑gbo, ‑ɔ mɔ Noe a ti 'yri, ɛ ‑do a ‑gbɛ, nɛ‑ di 'lu ‑wɔn mue, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, 'n di 'le di. 27Noe a ti 'yri, nahuiin wɛn ‑tɔplɩ a die, ʋʋ wɛn nɔ a 'nɛɛ, ʋʋ wɛn a kʋkʋɛ, ʋʋ wɛn 'waa 'yuo 'blɩ 'mʋ lɛ a pʋɛ. Nɛ‑ ʋ 'ble kwa ‑bleble, Noe 'ɔ pa la kɛ 'le 'a 'mɩɩ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ, 'nu gblaka 'ʋ bi la ꞊hlɔn, 'a 'yiyinie 'ɛ gba la ʋ 'bii, 'ɛ ‑wʋ la gbo.

28‑Tɔplɩɩ ‑do ꞊nʋ, ‑ɩ mue la 'lu ‑wɔn, nahuon ‑gbo, ‑ɔ mɔ Lɔtɩ a ti 'yri, nɩ‑ di ‑wɛ 'lu ‑wɔn mue, 'na 'lediti 'yri. Lɔtɩ a ti 'yri, nahuiin wɛn ‑tɔplɩ a die, ʋʋ wɛn nɔ a 'nɛɛ, kɔ, ʋʋ wɛn ‑tɔplɩ a ‑tʋɛ, ʋʋ wɛn ‑tɔplɩ a plee, kɔ, ʋʋ wɛn ‑tɔplɩ a 'dʋɛ, ʋʋ wɛn kayuo a pue. 29Kɛɛ, ‑nyrɔwɔ ꞊nʋ ‑kɔ 'mʋ Lɔtɩ ‑hɔn la 'le Sodɔmʋdɩɔ 'mʋ, ‑ye na kɔ 'nʋ ꞊nʋ 'hɛɛn, ‑ʋʋ nahuin lɛ 'lɩla, nɩ‑ ble la 'le yakɔ 'mʋ, 'ɩ ‑wɔ la nahuin 'bii gbo. 30Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, 'n di 'le lele di, ‑tɔplɩɩ ‑do a ‑gbɛ, ɩ kɔ bɩ mue 'lu ‑wɔn. 31‑Nyrɔwɔ a ‑gbɛ 'mʋ, nahuon 'bɔ nɩ 'le 'a kayu a ‑yaa 'mʋ, bɔ 'gba ci lɛ ‑dodo. Ɔ nɩ po 'le lɛ, bɔ pa 'le 'a kayu gbo, ɔ 'mʋ 'a kʋkɔ‑tɔplɩ bla, 'plɩɩ ɔ 'mʋ ci lɛ 'gba. Nahuon 'bɔ nɩ 'le 'a ‑ci ke, bɔ 'gba ci lɛ ‑dodo. Ɔ nɩ po 'le ‑wɛ lɛ, bɔ ꞊hɩan ‑wɔn, bɔ mu 'le 'dɩɔ 'mʋ. 32Dɛ ꞊nʋ, ‑ɛ nyre la 'o, 'ke 'o Lɔtɩ a nyrʋgba ‑wɔn, 'a ‑tɩ bɩ bi 'le 'a mʋ 'kwli 'mʋ. 33Nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ plɛ, ɔ 'nɩ ‑hʋa ꞊le bɔ 'waan 'a dɩɔnʋ a ‑hʋnhlʋn, kɛ nɔ ‑tʋtʋ ke, 'ke 'o 'na ‑ta 'mʋ, ‑ye nahuon a ‑gbɛ, 'bɩa 'bɔ 'kʋ, ɔ di ‑hlɩn 'a 'klɔ yrayrʋ 'nɩ 'waan, 'ke 'le Nyɩsʋa ye. Kɛɛ, nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ wɛɛn ke, 'ke bɔ 'waan 'a dɩɔnʋ a ‑hʋnhlʋn, kɛ nɔ ‑tʋtʋ ke, ‑tɛ ɔ nʋɛ 'mʋ 'mʋ a ‑tɩ, ‑ye nahuon a ‑gbɛ, 'bɩa 'bɔ 'kʋ, ɔ di ‑hlɩn kɔ 'klɔ yrayrʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le, 'ke 'le Nyɩsʋa ye. 34'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, ti a ‑gbɛ 'yri, nahuiin 'hɔn 'bʋ pɛ 'o gbopɛdɛɛ ‑do ke, 'n di gba nahuoon ‑do, 'mʋ ꞊ɔ ‑ye gbo hie. 35Nyrʋʋ 'hɔn 'bʋʋ ꞊gbla du, 'ke 'le ‑tʋɔɔ ‑do wlɔn, 'n di gba nahuoon ‑do, 'mʋ ꞊ɔ ‑ye gbo hie. [ 36Nahuiin 'hɔn, 'bʋʋ ‑kʋan nu, 'ke 'le ‑cii ‑do ke, 'n di gba nahuoon ‑do, 'mʋ ꞊ɔ ‑ye gbo hie.]» 37‑Tɛ ‑Yusu po 'klɛɛ lɛ, ‑ye 'a ‑naagbopʋ ꞊gbɔ wlɔn, ʋ nɔ: «‑Be' ‑tɔplɩ a ‑gbɛ, ɩ di 'lu ‑wɔn ye mue 'le?» ‑Ye ɔ ꞊tu ‑wɔn, ɔ nɔ: «‑A 'brikʋɛ nɔ 'nɩ: ‑Tɛ dɛhʋɛ 'kukuu 'o nɩ, 'ke keii 'o lɛ 'kukue.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index