Search form

Luku 18

‑Yusu po kotianyrɔ kɔ ‑batiponyɔ a ‑talʋdʋ

1'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye ‑Yusu, ɔɔ Falisi꞊tumu a nahuin ye po ‑talʋdʋ ‑ye, ɔ 'mue ꞊nʋ tɔɔ, 'ke bʋ 'cipi 'o Nyɩsʋa a dɩda, ʋ nɩ sɩa 'le. Kɛ ɔɔ po: 2«'Ke 'le 'dɩɔ ꞊de 'mʋ, ɛ kɔ la ‑batiponyɔ ꞊de. ‑Batiponyɔ a ‑gbɛ, ɔ 'nɩ pɩ ꞊le la Nyɩsʋa, kɔ, ɔ 'de la 'o nahuon ꞊de a 'o꞊tuulɛ kɔ. 3'Ke 'le 'dɩɔɔ ‑do a ‑gbɛ 'mʋ, kotianyrɔ ꞊de nɩ ‑wɛ 'le. Kotianyrɔ a ‑gbɛ, nɔ‑ 'cipi la 'le ‑batiponyɔ a ‑gbɛ ‑wɔn, ɔ nɔ: Ɛ kɔ nahuon ꞊de. Nɔ‑ kɔ 'mʋ 'hɛɛn‑ kɔ ‑tɩ. 'N nye 'nɩ ‑hʋa, ‑bo nue, 'ke ꞊bo kɔ 'o ꞊wɔn. 4'Ke 'le ti 'plɔplɔ 'kwli 'mʋ, ‑batiponyɔ, ɔ 'nɩ ‑hʋa ꞊le bɔ ‑nye la nyrʋgba a ‑gbɛ ꞊wɔn. Nɛ‑ ɔ nu la ‑nunu, ‑batiponyɔ a ‑gbɛ 'ɔɔ 'le 'a dɩɔnʋ ‑wɔn 'prɛɛ, ɔ nɔ: 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'nɩ pɩ ꞊le Nyɩsʋa, kɔ, 'nɩ 'de nahuon ꞊de a 'o꞊tuulɛ kɔ. 5Kɛɛ, ‑tɛ nyrʋgba ‑gbo, ɔɔ 'klɛɛ 'mʋ 'ku 'mʋ ‑ha, 'n die 'nɩ nu, ɔ 'mʋ 'o ꞊wɔn kɔ. Nɛ‑ 'de ꞊nɛ, ɔ 'kɩɛ die 'mʋ 'ku 'mʋ ‑ha, ɔ 'mue nu ‑nunu, 'na 'klɩ 'mʋ 'le ‑wɛ 'bii.»

6Kɛ ‑Yusuu lele po, ɔ nɔ: «Hɩ‑batiponyɔ ꞊nʋ, ‑tɩ ꞊nʋ, ɔ ꞊tu, a 'wɩn nɩ. 7‑Ye 'klɛɛ, Nyɩsʋa ‑mɛ ‑ye, nahuin ꞊nʋ, ɔ ‑ha 'le du 'mʋ, 'ke ‑bʋ 'ya 'a nahuin 'mʋ, ‑ʋ nyo da, 'tɔ 'mʋ kɔ ‑nyrɛ 'mʋ, ꞊be ɔ 'deɛ bɔ nue, ʋ 'mʋ 'o ꞊wɔn kɔ, kɔ, ꞊be ɛ di 'o gbo 'nɩ ‑wlɛn, 'ke bɔ ‑hɩʋ 'mʋ? 8'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, ɔ diu ‑nyi ꞊wɔn, ɔ 'mu 'mʋ ‑hɛ, tii ‑do a ti 'yri. Kɛɛ, ꞊bo ꞊gba 'a mʋ wlɔn: ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, 'n di 'le di, ꞊be 'n di nɔ gbo yɛ nahuin, ‑ʋ nu lɛ Nyɩsʋa a ꞊wlʋ a yekuolɛ?»

‑Yusu po Falisi꞊tumu a nahuon kɔ 'blʋwli'tɛnyɔ 'hɛɛn a ‑talʋdʋ

9‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ‑Yusu po ‑talʋdʋ ‑ye, 'ke 'o nahuin ꞊nʋ a ‑ta 'mʋ, ‑ʋ plɛ, 'waa 'yrinaabʋɩ 'sii 'o ye, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, 'plɩɩ ‑ʋ plɛ, ʋ nɩ 'o 'waa 'bienʋ ‑tʋnahuin ye 'lu, ‑ʋʋ 'yilɛnyre‑tɔplɩ nu. Kɛ ‑Yusuu po, ɔ nɔ: 10«Nahuiin 'hɔn, nʋ‑ʋ Nyɩsʋa mu da, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo. ꞊Ɔ ‑ye mɔ Falisi꞊tumu a nahuon, (‑ɔ plɛ, 'a 'yrinaabʋɩ 'sii 'o ye.) ꞊Ɔ ‑ye mɔ ‑wɛ 'blʋwli'tɛnyɔ. (Ɛ kɔ ‑nyrɔwɩ ‑ye, 'ɔɔ 'yiyriwli 'tɛ.) 11‑Tɛ ʋ nyre 'klɛɛ 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo, ‑ye Falisi꞊tumu a nahuon ꞊nʋ, 'ke ɔ mu 'o ye 'mʋ gbo nyra wɔn, 'ɔ ‑tʋa Nyɩsʋa a dɩda gbo, ɔ nɔ: Nyɩsʋa o, 'n ‑nyi ‑mʋ 'wio, ‑tɛ ‑n nu, ꞊nɩ nue, 'nɩ 'de nahuindʋ ‑gbo ye 'we, ‑ʋ mɔ 'yrinyʋ, kɔ 'crɛnyʋ, kɔ ‑wlawlinyʋ. 'N ‑nyi lele ‑mʋ 'wio, ‑tɛ ‑n nu, ꞊nɩ nue, 'nɩ 'de 'blʋwli'tɛnyɔ ꞊nʋ ye 'we. 12'Nɩɩ nu ꞊ciiwɩɩ 'hɔn, 'ke 'le 'wee 'kwli 'mʋ, ɛ kɔ, 'bɩa 'nɩ kɔ ‑tɔplɩɩ ‑pu, 'nɩɩ ‑mʋ 'a ‑pu a nɛnɛ 'nɩ ‑nyi. Kɛ Falisi꞊tumu a nahuon po. 13'Blʋwli'tɛnyɔ ‑mɛ ‑ye, ɔ bii ye, mɔ, ɔ 'de ‑wɛ 'yii ye 'mʋ 'ba, kɛɛ, ɔ 'ma 'a dɩɔnʋ ‑wliye gbo dabʋ, ɔ nɔ: Nyɩsʋa o, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ dɛ'kukununyɔ, 'ye 'na wɔlɩ.» 14‑Ye ‑Yusu nɔ: «'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, 'blʋwli'tɛnyɔ ‑gbo, ‑tɛ ɔ ꞊hɩan ‑wɔn, ɔ mu 'le kayu gbo, ‑ye Nyɩsʋa 'sio 'o ye, 'ke 'o 'a dɩɔnʋ ye. Kɛɛ, ɔ 'de 'o Falisi꞊tumu a nahuon ye 'sii. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, nahuon ꞊nʋ, ‑ɔɔ 'le 'a dɩɔnʋ 'yaa, Nyɩsʋa dio 'le 'nɩ ꞊tɩɔ, kɔ, nahuon ꞊nʋ, ‑ɔɔ 'le 'a dɩɔnʋ ꞊tɩɔ, Nyɩsʋa dio 'le 'nɩ 'yaa.»

‑Tɛ ‑Yusu da la Nyɩsʋa, 'ke bɔ nu la 'yuo꞊pli ꞊hapʋdɛ 'mʋ

(Matie 19.13-15; Makɩ 10.13-16)

15‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, 'ʋ gba 'le 'yuo꞊pli ‑Yusu ye, ɔ 'mu dabʋɩ 'lu gbo po, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ Nyɩsʋa da, Nyɩsʋa 'mʋ 'yuo꞊pli a ‑gbɛ ꞊hapʋdɛ 'mʋ nu. Kɛɛ, ‑tɛ ‑naagbopʋ 'ye dɛ a ‑gbɛ, ‑ye ʋ nyu ꞊hɛn 'nyrɛ, ʋ nɔ: «A nɩ yʋ 'le ꞊nɔ ye!» 16Kɛɛ ‑ye ‑Yusu da 'a ‑naagbopʋ nɩ, ɔ nɔ: «Ba ‑ha 'yuo꞊pli mɛ lɛ, bʋ di nɔ 'mʋ ye. A nɩ kʋ 'le ye, ‑ɛ nue, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'we ꞊nɔ 'yuo꞊pli ‑gbo ye, nʋ‑ di 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ 'kwli 'mʋ pa. 17'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le ‑tɛɛ, nahuon 'bɔ 'nɩnɩ ‑ha Nyɩsʋa mɛ lɛ, 'ke bɔ kʋɔ win ke, ‑tɛ 'yu gbi, ɔɔ nu, 'ɔɔ 'a bu mɛ lɛ ‑ha, 'a bu 'ɔ nyo win ke kɔɔ, ‑ye nahuon a ‑gbɛ, ɔ 'die 'le ‑wɛ bɔ pa 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ.»

‑Yusu kɔ dɛkɔnyɔ 'hɛɛn

(Matie 19.16-30; Makɩ 10.17-31)

18‑Juukʋɛ a nyɩgblaka ꞊de, ‑ɔ nɩ 'o, nɔ‑ ꞊gba ‑Yusu wlɔn, ɔ nɔ: «Tɔɔnyɔ o, ‑mɔ mɔ ꞊hapʋnahuon. Dɛ tio‑ 'n di nu, 'plɩɩ 'mʋ Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ kɔ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le 'le?» 19‑Ye ‑Yusu nɔ: «Dɛ‑ kɔ 'mɔ ‑nɩɩ ꞊hapʋnahuon daa? Nahuon ꞊de 'de ꞊hapʋnahuon, 'bɛ 'de Nyɩsʋaa ‑do. 20‑N yi Nyɩsʋa a tetei nɩ, ‑ɩ mɔ: ꞊Nɩ nu 'le ‑wlawli, ꞊nɩ 'la 'le nahuon, ꞊nɩ 'yri 'le, ꞊nɩ po 'le nahuon hɩ ke, ꞊tuu 'o ‑n bu kɔ ‑n 'dii 'hɛɛn, 'ke 'le 'mʋnʋɛlɛ 'kwli 'mʋ.» 21‑Ye ɔ nɔ: «Kʋɛ la 'le 'na 'yu‑nyrɛ a ti 'yie 'mʋ gbo, ‑bo yɛ ‑nyrɔwɔ ‑gbo ke, 'n ꞊tuu 'o tetei 'bii a ‑gbɛ nɩ.» 22‑Tɛ ‑Yusu 'wɩn, ‑ye kɛ ɔɔ ꞊nɔ ye po, ɔ nɔ: «Ɛ hie 'o ‑mʋ dɛɛ ‑do. Nɛ‑ mɔ, mu ‑bo plo ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, ‑n kɔ, ‑bo woo 'a 'wliyɛ ꞊sʋɛnyʋ 'mʋ lɛ, ‑ye Nyɩsʋa, nɔ‑ di ‑mʋ ꞊hapʋdɛ gblaka 'mʋ nu, 'ke 'le yakɔ 'mʋ. ꞊Nɩ nue 'klɛɛ, ‑ye ‑bo kʋɛ 'mʋ ‑wɔn, ꞊mʋ 'na ‑naagbopʋyu ‑hɛ.» 23Bɔ 'wɩn 'klɛɛ, ‑ye 'a ꞊wlʋ bi ꞊hlɔn 'dɔ, ‑ɛ nue, ɔ mɔ dɛkɔnyɔ'ɔ nɩ.

24‑Tɛ ‑Yusu 'ye, ‑ɛ mɔ, nahuon a ‑gbɛ a ꞊wlʋ bi ꞊hlɔn, ‑ye ɔ nɔ: «Ɛ kla wlɔn, 'ke 'o dɛkɔnyʋ ‑wɔn, 'ke bʋ pa 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ 'kwli 'mʋ. 25Ɛ kla wlɔn, 'ke 'o dɛkɔnyɔ ‑wɔn, ‑ɔ kuo 'a kʋkɔ‑tɔplɩ ꞊wlʋ ye, 'ke bɔ kuo Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye, bɔ pa 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ 'kwli 'mʋ, 'ɛ ‑hi 'o ꞊gbuke‑so bɔ naa 'le 'die a 'hʋɔ wlɔn.» 26‑Tɛ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'o, ʋ 'wɔn ‑Yusu a pupowin a ‑gbɛ, ‑ye ʋ nɔ: «'Bɛ kɔ bɛ ‑ti lɛ 'mʋ, nahuon ꞊de 'die 'le ‑wɛ bɔ pa 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ 'kwli 'mʋ.» 27‑Ye ‑Yusu nɔ: «Ɛ 'die 'le ‑wɛ, 'ke 'le ‑tʋnahuon a 'klɩ 'kwli 'mʋ, bɔ kuo Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye, ɔ 'mʋ 'le 'a 'klɔ yrayrʋ 'kwli 'mʋ pa. Kɛɛ, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'klɩ 'kwli 'mʋ, ɛ ‑wɛ 'le ꞊le.»

28‑Ye kɛ Piɛlɩɩ ‑Yusu ye po: «‑A ‑mɛ ‑ye 'le? 'Ye kɛ, ‑a hie 'o ‑a nɩ nahuin gbo, ɛ kɔ ‑a nɩ ‑tɔplɩ 'bii 'hɛɛn, ꞊aa ‑mʋ ‑wɔn naa.» 29‑Ye ‑Yusu nɔ: «'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le ‑tɛɛ, nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ hie 'o 'a kayu gbo, kɔ 'a nyrʋgba, kɔ 'a ‑dɩayuo, kɔ 'a dii kɔ 'a bu 'hɛɛn, kɔ 'a 'yuo꞊pli, ‑tɛ Nyɩsʋa kʋɔ win ke a ‑tɩ, 30‑ye nahuon a ‑gbɛ, 'klɔ ‑gbo, ‑a nɩ nɔ ‑wɔn, ‑tɔplɩ, Nyɩsʋa di ꞊nɔ ‑nyi, ɩ di 'nɩ ‑huo bʋbakɔ, ɩ 'mʋ 'o dɛ ꞊nʋ, ɔ hie 'o gbo 'mʋ ‑hi. 'Ya 'o lele 'lu, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa di 'o 'klɔ ‑ye nuu, nahuon a ‑gbɛ, Nyɩsʋa di ꞊nɔ ‑nyi 'klɔ yrayrʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le.»

‑Yusu bɔ ꞊tu 'a 'kʋkʋɛ kɔ 'a 'klɔ'hɩhrɛ a ‑tɩ, 'a 'wɔ a ta a nɔnɔ nɩ gbo

(Matie 20.17-19; Makɩ 10.32-34)

31Dɛ a ‑gbɛ, ‑tɛ ɛ ‑hi, ‑ye ‑Yusu 'ba 'a ‑naagbopʋʋ ‑pu ꞊tu 'o 'hɔn 'mʋ nɩ, 'ʋ bii ye. Kɛ ɔɔ 'klɛɛ ꞊nʋ ye po, ɔ nɔ: «Ba po 'mʋ nʋa ye gbo. ‑Aa 'mʋ mu Jrusrɛdɩɔ. 'Bɩa ꞊ba nyre 'le, ‑ye ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ ‑ye, ɔ 'crɩɩ la, 'ke 'o 'mʋ ke, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, ‑tɔplɩ 'bii a ‑gbɛ, ɩ di ‑wɔn mue 'lu. 32Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de Nyɩsʋa yi, nʋ‑ ʋ di 'mʋ kwa po, nahuin a ‑gbɛ, ʋ 'mʋ 'mʋ 'caa, kɔ, ʋ 'mʋ 'mʋ ꞊sʋɛ ꞊tue, kɔ, ʋ 'mʋ 'mʋ hɩɔn 'hrin, 33kɔ, ʋ 'mʋ 'mʋ lɔkɔ bii, 'plɩɩ ʋ 'mʋ 'mʋ 'la. ‑Nyrɔwɩɩ 'hɔn 'bɩ ‑hi, ‑nyrɔwɔ a ta a nɔnɔ 'mʋ, 'plɩɩ 'mʋ 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ ‑hɔn, 'mʋ 'klɔ 'hrɩ.» 34‑Tɩ a ‑gbɛ, ‑Yusu ꞊tu, 'a ‑naagbopʋ 'di 'mʋ lɛ yrii. Dɛ ꞊nʋ, 'a pupowin ꞊hɛn 'nyrɛ, ɩ ‑hli ꞊nʋ ke 'yi. Dɛ ‑kɔ ‑tɩ ɔ ꞊tu, ʋ 'di yi.

‑Tɛ ‑Yusu nue la, 'yiisuanyɔ ꞊de a 'yii 'ɩ klɛ la ke

(Matie 20.29-34; Makɩ 10.46-52)

35‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ ɛ ‑hi, ‑ye ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, ʋ 'mʋɛɛ 'dɩɔ ꞊nʋ ye, ‑ɔ mɔ Seliko, nahuin 'plɔplɔ 'ʋ nyu ‑wɔn kʋɛ. ‑Ye 'ke 'yiisuanyɔ ꞊de nɩ 'o 'hru nʋa 'mʋ gbo, 'ɔɔ nahuin 'wli lɛ ‑hʋa, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ dɛ di. 36‑Tɛ ɔ 'wɔn nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ 'le di a win, ‑ye ɔ ꞊gba wlɔn, ɔ nɔ: «Dɛ tio‑o 'lu ‑wɔn mue 'le?» 37‑Ye ʋ lo nɩ, ‑ɛ mɔ, Nasalɛtɩ 'mʋ a ‑Yusu'u nɩ, ‑ɔɔ ‑hi. 38‑Ye ɔ 'yaa 'le win, ɔ nɔ: «‑Yusu o, Dafidɩ a 'Yu, yrii 'mʋ wɔlɩ ye ‑o!» 39‑Ye nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ ‑hi, ʋ nyo ꞊hɛn 'nyrɛ, ʋ nɔ: «Ma wien mɔ!» Kɛɛ ‑ye ɔ bla nɩ, 'ɔ 'yaa 'le lele win 'dɔ, ɔ nɔ: «‑Yusu o, Dafidɩ a 'Yu, yrii 'mʋ wɔlɩ ye ‑o!» 40‑Tɛ ‑Yusu 'wɔn 'a win, ‑ye ɔ nyra gbo, 'ɔ le nahuin, bʋ yɔ 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ. ‑Tɛ 'yiisuanyɔ a ‑gbɛ, ɔ 'yɩyɔ 'o 'hʋɩn 'mʋ gbo, ‑ye ‑Yusu ꞊gbɔ wlɔn, ɔ nɔ: 41«Dɛ tio‑ ‑nɩɩ ‑hʋa, ꞊bo nu, 'ke 'o ‑mʋ ‑wɔn 'le?» ‑Ye ɔ ꞊tuo ‑wɔn, ɔ nɔ: «Kʋkɔnyɔ o, 'n nye 'nɩ ‑hʋa, ‑bo nue, 'na 'yii ‑gbo, ‑ɩɩ kla, bɩ klɛ ke!» 42‑Ye ɔ lo nɩ, ɔ nɔ: «‑Na 'yii bɩ klɛ ke. ‑Tɛ ‑n kuo 'mʋ ꞊wlʋ ye, nɛ‑ nue, 'nɩ nue, ‑na 'yii 'ɩ klɛ ke.» 43Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye ɔ ‑tʋa lɛyriilɛ gbo, 'ɔ bi 'o ‑Yusu ke 'mʋ, 'ɔ nyo ‑wɔn kʋɛ, 'ɔɔ Nyɩsʋa 'nyrɛɛ lɛ pue. ‑Ye nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ 'ye dɛ a ‑gbɛ, ʋʋ Nyɩsʋa ‑nyi ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index