Search form

Luku 18:18

‑Yusu kɔ dɛkɔnyɔ 'hɛɛn

(Matie 19.16-30; Makɩ 10.17-31)

18‑Juukʋɛ a nyɩgblaka ꞊de, ‑ɔ nɩ 'o, nɔ‑ ꞊gba ‑Yusu wlɔn, ɔ nɔ: «Tɔɔnyɔ o, ‑mɔ mɔ ꞊hapʋnahuon. Dɛ tio‑ 'n di nu, 'plɩɩ 'mʋ Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ kɔ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le 'le?»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index