Search form

Luku 2:6-7

6-7‑Tɛ ʋ nyre 'klɛɛ 'le Betelɛmʋ 'mʋ, ‑ye 'dɩɔ a kayuo 'bii 'yii 'le lɛ, 'ke 'o 'dagbɩ ‑wɔn. Nɛ‑ nue, 'ʋ mu 'le 'wlugba‑tɔplɩ a kayu ‑ye gbo. ‑Ye ti ꞊nʋ, Mari di 'yri ‑ŋlaa, ɩ nyre 'o ꞊o, 'ɔ kɔ 'a ye‑hɛyu. 'Yu a ‑gbɛ, ɔ mɔ 'yu nyɩbɛyu'u nɩ, 'ɔ 'hɩnhɩʋɔn danɩ lɛ, 'ɔ pɩɔ 'le 'wlugba‑tɔplɩ a ‑gbɛ a dɛdihuo wlɔn gbo.

Nyɩsʋa a lɛleenyɔ le la blablɔ'yie꞊tunyʋ, ‑ɛ mɔ: Kɛkɛ ‑gbo, 'ke ʋ kɔ kɛ 'a nɩ Waanyɔ

8'Tɔ 'mʋ, 'ke blablɔ'yie꞊tunyʋ nɩ la 'o Betelɛmʋ a ‑gbɛ ꞊hlɔn, 'ʋʋ la 'waa blablɔ 'yie ꞊tu.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index