Search form

Luku 21:7

'Kla‑wliye'yɩya, ‑ɛ di 'o nyre, 'plɩɩ 'klɔ 'mʋ 'o 'mʋ ‑hɔn

(Matie 24.3-14; Makɩ 13.3-13)

7‑Ye ʋ ꞊gbɔ wlɔn, ʋ nɔ: «Tɔɔnyɔ, le ‑a mʋ, ti tio‑ kɔ 'yri ʋ di 'o Nyɩsʋa a 'kagblaka ꞊nʋ 'wlaa, kɔ dɛ tio‑ ‑a di 'ye, ‑ɛ di 'lu ‑wɔn mue, 'plɩɩ ‑a 'mue yi, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ 'bii ‑gbo, ‑n ꞊tu wɛn, ɩ di 'nɩ nue?»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index