Search form

Luku 22:14

Kʋkɔnyɔ ‑Yusu a 'lelɛ'bɔɔdididɛ

(Matie 26.26-30; Makɩ 14.22-26; 1 Kolɛtɩkʋɛ 11.23-25)

14‑Wise, ‑tɛ dɛditi nyre 'o, ‑ye ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, ʋ 'kukue lɛ, ʋ 'mʋ dɛ di.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index