Search form

Luku 22:39

‑Tɛ ‑Yusuu la Nyɩsʋa da, 'ke 'le dʋgba ꞊nʋ 'lu, ‑ɔ kɔ 'lu olifieti nɩ 'le

(Matie 26.36-46; Makɩ 14.32-42)

39Dɛ a ‑gbɛ, ‑tɛ ɛ ‑hi, ‑ye ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, ʋ ꞊tɩ 'mʋ 'dɩɔ, 'ʋ mu 'le dʋgba ꞊nʋ 'lu, ‑ɔ kɔ 'lu ti nɩ 'le, ʋʋ olifie daa. 'Ke ‑Yusu 'cipi 'le.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index