Search form

Luku 4:38

‑Tɛ ‑Yusu ‑wɔ la 'dai kɩklanyʋ a 'kʋɛi

(Matie 8.14-17; Makɩ 1.29-34)

38‑Tɛ ‑Yusu ‑hɔn 'le Nyɩsʋa a kayu gbo 'mʋ, ‑ye 'ke ɔ mu 'le Simɔ (Piɛlɩ) a ‑tɛ. 'Ke ɔ yɛ 'le Simɔ a 'dɔɔ gbo, Simɔ a 'dɔɔ a ‑gbɛ, nɔ‑ kɔ 'hʋɩn hren 'dɔ. ‑Ye nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'o, ʋʋ ‑Yusu lɛ 'nɩ 'batɩ, 'ke bɔ nue, 'a 'hʋɩn bɩ 'kee,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index