Search form

Luku 8:28-29

28-29‑Nyrɔwɩ ‑ye 'kwli 'mʋ, 'ku ‑hʋan 'ʋ nyo 'yi klɛ 'ya, nahuin 'ʋʋ la 'cɩɩn nu, 'ʋʋ la 'a bʋɩ mʋa, kɔ, 'ʋ nyo la ‑wɛ 'le kɩ dabʋɩ 'mʋ lɛ po. Kɛɛ, ɩ 'bii ꞊nʋ, nahuon a ‑gbɛ, ɔ nyi la lɛ 'nɩ cɩcɛ, 'ku ‑hʋan 'ʋ nyo 'le ‑tɛgbi ꞊nʋ gba, ‑tɛ nahuin ꞊de 'de 'le 'ti. ‑Tɛ ɔ 'ye 'klɛɛ ‑Yusu, ‑ye ɔ 'yɩyɔ 'o 'mʋ gbo 'hʋɩn, 'ɔ blɔ kwlɩ ye gbo, ‑ɛ die nu, ‑Yusu 'muo 'mʋ ‑hɛ, ‑Yusu 'ɔ le 'ku ‑hʋan a ‑gbɛ, 'ke bʋ ‑hɔn 'o nahuon a ‑gbɛ 'ke 'mʋ, nahuon a ‑gbɛ, 'ɔɔ 'le win 'yaa, ɔ nɔ: «‑Yusu, Yrayrɩnyɩsʋa a 'Yu, dɛ tio‑ ‑n ‑hʋa ‑bo nu 'mʋ 'mʋ 'le? 'Nɩɩ ‑mʋ lɛ 'nɩ 'batɩ, ꞊nɩ ꞊tue 'le 'mʋ ꞊sʋɛ.» 30‑Ye ‑Yusu nyo wlɔn 'nɩ ꞊gba, ɔ nɔ: «‑Na 'dʋ 'le?» ‑Ye ɔ ꞊tuo ‑wɔn, ɔ nɔ: «'Na 'dʋ mɔ dakʋ.» Kɛ ɔ po, ‑ɛ nue, 'kuo ‑hʋɩn 'plɔplɔ, nɔ‑ bi 'o ꞊nɔ ke 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index