Search form

Makɩ 12:13

Dɛ ꞊nʋ, ‑Yusu tɔɔ la, 'ke 'o 'blʋwli a ‑ta 'mʋ

(Matie 22.15-22; Luku 20.20-26)

13‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ‑Juukʋɛ a ye'mʋnaanyʋ, ʋ tɛ gbo Falisi꞊tumu a nahuin ‑ye, kɔ nahuin ‑ye 'hɛɛn, ‑ʋ mɔ 'kɩɩn Helɔdɩ a ꞊tumu a nahuin. Nʋ‑ di 'o ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ, ʋ 'muo wlɔn lɛ ꞊gba, 'a ‑wɔn꞊tutue 'kwli 'mʋ, ʋ 'mʋ 'le naa, ʋ 'muo ‑tɩ yɛɛ, ‑ɛ die nu, ʋ 'muo klɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index