Search form

Makɩ 14:53

‑Tɛ ‑Juukʋɛ a ye'mʋnaanyʋ poo la ‑Yusu ‑bati lɛ

(Matie 26.57-68; Luku 22.54-55,63-71; Saan 18.13-14,19-24)

53'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye ʋ gba ‑Yusu nɩ, 'ke 'le Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka a kayu gbo. 'Ke 'le kayu a ‑gbɛ gbo, 'ke ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ a pɛpɛ, kɔ Nyɩsʋa a teteitɔɔnyʋ, kɔ 'blʋgba a ye'mʋnaanyʋ ‑ye 'hɛɛn, 'ke ʋ 'bii, ʋ ‑wɛ 'le ti ke, 'ke 'o ‑gboligbo a ‑ta 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index