Search form

Makɩ 15:15

15‑Ye Pilatɩ ‑hʋa bɔ blee nahuin a plɔ. Nɛ‑ nue, 'ɔ tɛ Balabasɩ gbo, kɔ, 'ɔ le 'a 'sɔyuo, 'ke bʋ bii ‑Yusu lɔkʋɛ. ‑Tɛ ʋ bio 'klɛɛ, ‑ye kɛ ɔɔ 'a 'sɔyuo a ‑gbɛ ye po, ɔ nɔ: «Ba gbɔ, ba kʋɔ 'o tu 'yie 'mʋ, ɔ 'mʋ 'kʋ!»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index