Search form

Makɩ 16:1

‑Tɛ ‑Yusu 'hrɩ la 'klɔ

(Matie 28.1-8; Luku 24.1-12; Saan 20.1-10)

1‑Wuwle‑nyrɔwɔ a ‑gbɛ bɔ ‑hi, 'yrʋ bʋ ‑wɛ 'le yakɔ 'mʋ lɛ a ti 'yri, ‑ye Madala 'mʋ a Mari, ɔ kɔ Mari, ‑ɔ mɔ Sakɩ a 'dii, ɔ kɔ nyrʋgba ‑ye 'hɛɛn, ‑ɔ mɔ Salome, nʋ‑ mu hʋnhrʋnpo‑tɔplɩ ‑tɔ wɔn, ʋ 'mui ‑Yusu a ‑plahʋɩn lɛ po.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index