Search form

Makɩ 2:18

Nyɩsʋa lee nɔ ‑Yusu ‑tʋtʋ ke nɩ, 'ɔ 'ya 'le 'klɔ yrayrʋ, ‑ɔ kɔ 'klɔ 'ka 'hɛɛn, ‑ɩ 'de dɛgbloo ‑do

(Matie 9.14-17; Luku 5.33-39)

18‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, Saan Batisɩ, ‑ɔɔ nahuin 'nie 'lu lɛ po, 'a ‑naagbopʋ, ʋ kɔ Falisi꞊tumu a nahuin 'hɛɛn, nʋ‑ʋ ꞊ci, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ 'waa tetee 'a ꞊tutue nu, nahuin ꞊de 'ʋ mu 'le ‑Yusu ye, 'ʋ muo wlɔn ꞊gba wɔn, ʋ nɔ: «Dɛ‑ nue 'klɛɛ, Saan a ‑naagbopʋ kɔ Falisi꞊tumu a nahuin 'hɛɛn 'ʋʋ ꞊ci, 'plɩɩ ‑mɛ ‑ye, ‑n nɛ ‑naagbopʋ 'ʋ 'nɩnɩ ꞊ci 'le?»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index