Search form

Makɩ 3:22

Nahuin nɔ 'nɩ, 'ku ‑hʋan nɩ 'o ‑Yusu ke 'mʋ

(Matie 12.22-32; Luku 11.14-23; 12.10)

22Nyɩsʋa a teteitɔɔnyʋ ꞊de, nʋ‑ ‑hɔn la 'le Jrusrɛ 'mʋ, ʋ nɔ: «‑Yusu ‑gbo, Bɛsebulɩ, ‑ɔ mɔ 'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka Satan, nɔ‑ nɩ 'o ꞊nɔ ke 'mʋ, nɔ‑ɔ ꞊nɔ 'klɩ ‑nyi, 'ke bɔ bla 'kuo ‑hʋɩn lɛ, ‑ɔ nɩ 'o nahuin ke 'mʋ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index