Search form

Makɩ 5:23

23'ɔ nyo lɛ 'batɩ, ɔ nɔ: «'Na 'yu nyrɔyu gbi, 'a 'hʋɩɩn 'nɩ hren, ɔɔ ‑hʋa bɔ 'kʋ. 'Nɩɩ ‑mʋ lɛ 'nɩ 'batɩ, di 'le ‑bo puo dabʋɩ 'lu gbo, ‑ɛ die nu, 'a 'kʋɛ 'mʋ ‑wɛ, ɔ 'mʋ ‑hʋnhlʋn po.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index