Search form

Makɩ 7:31

‑Tɛ ‑Yusu ‑wɔ la nahuon ꞊nʋ a 'kʋɛ, ‑ɔ 'ke, 'plɩɩ ‑ɔ 'de 'prɛlɛ yi

31'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye ‑Yusu ‑hɔn 'le Tilɩdɩɔ 'mʋ nɩ, 'ɔ 'bɛ Sidɔdɩɔ ꞊tɩɔ, kɔ, 'ɔ naa ‑wɛ 'le Dekapɔblʋgba 'mʋ, 'plɩɩ, 'ɔ nyre 'le Galileblʋgba a 'yru nʋa 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index