Search form

Makɩ 8:27

Piɛlɩ nɔ 'nɩ, ‑Yusu mɔ Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'a dakʋ ye ya

(Matie 16.13-20; Luku 9.18-21)

27Dɛ a ‑gbɛ, ‑tɛ ɛ ‑hi, ‑ye ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, 'ke ʋʋ 'le 'dɩɛ ꞊nʋ 'mʋ mu, ‑ɛ 'mʋɛɛ 'blʋgba ꞊nʋ ye, ‑ɔ kɔ 'dʋ mɔ Filipʋ a Sesale. Ʋ nɩ 'klɛɛ 'hru wlɔn, ‑ye ɔ ꞊gbʋ wlɔn: «Nahuin nɔ dɛ‑, nahuon a gblo tio‑ 'n 'ya 'klɛɛ 'mʋ 'le?»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index