Search form

Makɩ 9

1‑Ye ‑Yusu nyu lele 'nɩ le, ɔ nɔ: «'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le ‑tɛɛ, 'ke 'le 'a mʋ ‑hɛyri, nahuin ‑ye nɩ 'le, ʋ 'mue ‑hlɩn 'ye, ‑tɛ Nyɩsʋa di nahuin a win a kekɔɔlɛ nu, 'ke 'le 'a 'klɩ 'kwli 'mʋ, 'plɩɩ ɛ 'mʋ ‑hlɩn nahuin a ‑gbɛ a 'kʋkʋɛ ke yɛ.»

‑Tɛ ‑naagbopʋ 'ye la ‑Yusu, 'ke 'le Nyɩsʋa a ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ 'kwli 'mʋ

(Matie 17.1-13; Luku 9.28-36)

2‑Tɛ ‑nyrɔwɩɩ ‑huonnɔ ‑hi, ‑ye ‑Yusu gba Piɛlɩ kɔ Sakɩ kɔ Saan 'hɛɛn nɩ, 'ʋ mu 'le dʋgba ‑pɛtu ꞊de 'lu. Ʋ ‑do, 'ke ʋ nɩ 'klɛɛ 'le, ‑ye ‑Yusu 'cɩcɩ nɩ, 'ke 'le ꞊nʋ 'yi 'mʋ. 3'A 'hʋɩn'mʋlɛpue‑tɔplɩ 'plɛ nɩ 'dɔ, 'plɩɩ 'ɩɩ wlɩn. ‑Tɛ ɩ nu 'pʋplɛ, ꞊ɔ ꞊de 'de nɔ 'klɔ ‑gbo ke nɩ, ‑bɔ nu dɛ, ‑bɛ nu lɛ 'pʋplɛ. 4‑Ye ʋ 'ye Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ Eli, kɔ Moise, Nyɩsʋa ‑nye la 'a tetei. Nahuiin 'hɔn a ‑gbɛ, ʋ 'kʋ la si la. Nʋ‑ 'hrɩɩ 'o ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ, ʋ kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn, 'ʋ ‑tʋa toto a pupue gbo. 5‑Ye kɛ Piɛlɩ, ɔɔ ‑Yusu ye po, ɔ nɔ: «Tɔɔnyɔ o, ɛ nu ‑tɛɛ, 'ke ‑ba nɩ nɔ ‑tɛgbi ‑gbo gbo, ‑ba po blɛɛ ta, ‑n nɛ blɔ, Eli a nɔnɔ, kɔ Moise a nɔnɔ.» 6Piɛlɩ ꞊tu ‑tɩ a ‑gbɛ nɩ, ‑ɛ nue, ɔ kɔ 'a 'bienʋ 'hɛɛn, ʋ 'ta 'mʋ gblɛ, 'plɩɩ ‑tɩ bɔ di ꞊tu, ɔ 'di yi. 7‑Ye tii ‑do a ti 'yri, ‑jrugba ꞊tɩɩ 'o ꞊nʋ 'lu, 'ɔ ‑hli ꞊nʋ. 'Ke 'le ‑jrugba a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ, 'ke Nyɩsʋa a wiin 'le 'mʋ ‑hɔn, 'ɩɩ lɛ po: «Nahuon ‑gbo, nɔ‑ mɔ 'na 'mʋnʋɛyu. Nɔ‑ ba po nʋa ye gbo!» 8Tii ‑do a ti 'yri, bʋ ta 'o 'waa dɩɔnʋ 'hʋɩn 'mʋ lɛ, ‑ye ʋ 'nɩ 'ye ꞊le nahuon ꞊de, 'bɩa 'bɛ 'de ‑Yusuu ‑do.

9Bʋʋ 'klɛɛ dʋgba ꞊tɩ, ‑ye ‑Yusu tiu nɩ, ɔ nɔ: «Dɛ ‑gbo, a 'ye, a nɩ le 'le nahuon ꞊de, ɛ 'mue gba ‑gbagba, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, 'mʋ 'kʋ, 'mʋ 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ ‑hɔn, 'mʋ 'klɔ 'hrɩ.» 10‑Tɩ ꞊nʋ, ‑Yusu ꞊tu ꞊nʋ ye, ʋ ꞊tui 'o ꞊o. Kɛɛ, ʋʋ wlɔn lɛ 'nɩ ꞊gbʋgba: «Bɔ 'kʋ, bɔ ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ, bɔ 'hrɩ 'klɔ, dɛ tio‑ ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ 'le?» 11‑Ye ‑naagbopʋ nyo wlɔn 'nɩ ꞊gba, ʋ nɔ: «Dɛ‑ nue, Nyɩsʋa a teteitɔɔnyʋ 'ʋʋ lɛ po, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ Eli, nɔ‑ kɔ ‑bɔ di 'le ‑tɩtɛ, 'plɩɩ Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'le ya, ɔ 'mʋ 'le di 'le?» 12-13‑Ye ɔ nɔ: «'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, Eli kɔ bɔ di 'le ‑tɩtɛ, ɔ 'mʋ Nyɩsʋa a dakʋ 'mʋ ‑hɛ, ʋ 'mʋ 'waa 'klɔ ‑hlɛntie, ʋ 'mʋ ‑wɔn ‑wɛ, 'plɩɩ Waanyɔ a ‑gbɛ, ɔ 'mʋ 'le di. 'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le: Nahuon, ‑ɔ 'we ꞊nɔ Eli ye, ɔ di 'le ꞊le, 'plɩɩ 'yilɛnyredɛ ‑gbo, ‑tʋnahuin, ʋʋ ‑hʋa bʋ nu ꞊nɔ 'mʋ, 'ʋ nue ꞊nɔ 'mʋ, ‑tɛ ʋ nu la 'a 'crɩɩlɛ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ti ‑hi la ti 'yri. Ʋ 'crɩɛ ‑wɛ nɩ, 'ke 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, 'n kɔ ꞊bo 'ye ꞊sʋɛ 'dɔ, 'plɩɩ nahuin, ʋ di ‑wɛ 'mʋ 'nɩ yraa. Dɛ ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ꞊be a ‑hie ‑wɔn lɛ 'lu?»

‑Tɛ ‑Yusu ‑wɔ la 'yu ꞊nʋ a 'kʋɛ, 'ku ‑hʋan nɩ la 'o ke 'mʋ

(Matie 17.14-21; Luku 9.37-43a)

14‑Tɛ ʋ ꞊tɩ 'klɛɛ dʋgba, ‑naagbopʋ ꞊nʋ, ‑Yusu hie 'o gbo, 'plɩɩ ɔ 'mu 'o 'hʋɩn 'mʋ mu nyre, ɔ 'ye nahuin ‑huohui, 'ʋ ꞊glaa 'le ꞊nʋ, kɔ teteitɔɔnyʋ 'hɛɛn. Teteitɔɔnyʋ a ‑gbɛ, nʋ‑ʋ gblɛ po, ʋ kɔ ‑naagbopʋ a ‑gbɛ 'hɛɛn. 15‑Tɛ nahuin 'ye 'klɛɛ ‑Yusu, ‑ɔɔ 'le di, ‑ye ʋ saka nɩ, 'ʋ muo ye 'mʋ 'bɛ wɔn, 'ke 'le cilɛ'gbakɔ 'kwli 'mʋ, ʋ 'muo 'wio ‑nyi. 16‑Tɛ ‑Yusu nyre 'o, ‑ye ɔ ꞊gba 'a ‑naagbopʋ wlɔn, ɔ yɛ 'o gbo, ɔ nɔ: «Dɛ‑ kɔ gblɛ aa po 'le, a kɔ teteitɔɔnyʋ 'hɛɛn?» 17'Ke 'le nahuin ‑huohui a ‑gbɛ ‑hɛyri, 'ke nahuon ꞊de nɩ 'le. Nɔ‑ ꞊tuo ‑wɔn, ɔ nɔ: «Tɔɔnyɔ, 'n ya nɔ ‑mʋ ‑wɔn 'na 'yu, ꞊mʋ 'a 'kʋɛ ‑wɔ, ‑ɛ nue, 'ku ‑hʋan nɩ 'o ꞊nɔ ke 'mʋ. Nʋ‑ nye nu, 'ke ɔ 'de 'le 'pʋprɛ ‑wɛ. 18'Ɛ nɩ ti, 'ku ‑hʋan a ‑gbɛ 'bʋ 'hrɩ 'blo, ʋ kɔ bʋ puo ꞊hlɔn lɛ, 'plɩɩ 'yu a ‑gbɛ, hɩɔnpru 'ʋʋ ꞊nɔ wien gbo nyra, kɔ, 'ɔɔ 'nyɩ di, kɔ, 'a 'hʋɩn 'ɩ 'titio. 'N le ‑na ‑naagbopʋ nɩ, bʋ bla 'ku ‑hʋan a ‑gbɛ lɛ, kɛɛ, ʋ 'die 'le ‑wɛ.» 19Kɛ ‑Yusuu 'klɛɛ 'a ‑naagbopʋ ye po, ɔ nɔ: «'A mʋ mɔ nahuiin nɩ, ‑ʋ 'de Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye kuo. Tii ‑tie 'n kɔ ꞊bo ‑hi nɔ 'a mʋ ‑hɛyri, 'plɩɩ a 'mʋ Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye kuo 'le? ꞊Be 'n 'kɩɛ die ‑hlɩn 'a mʋ lɛ kikle? Ba ya 'mʋ 'yu a ‑gbɛ ye!» 20'ʋ yɔ ꞊nɔ ye. ‑Tɛ 'ku ‑hʋan 'ye ‑Yusu, ‑ye ʋ ‑tʋa 'yu a ‑gbɛ a gblɛ‑huhlilɛ gbo, 'ke 'le 'klɩ 'kwli 'mʋ, 'yu a ‑gbɛ 'ɔ bi ꞊hlɔn, 'ɔ ‑tʋa ‑tʋtʋ a klɛ'brikelɛ gbo, hɩɔnpru 'ʋ nyra ꞊nɔ wien gbo, 21‑Yusu 'ɔ ꞊gba 'a bu wlɔn, ɔ nɔ: «Tii ‑tie ɛ nu 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ 'le?» ‑Ye 'a bu nɔ: «Kʋɛ 'le 'a 'yu‑nyrɛ 'yie 'mʋ gbo'o nɩ. 22Ɛ kɔ ti, 'ku ‑hʋan a ‑gbɛ 'ʋ nyo 'le 'tɔ po, kɔ 'nie ‑wɔn 'hɛɛn, 'ke ʋ 'muo 'la a ‑tɩ. 'Ye ‑a nɩ wɔlɩ, ‑hɛ ‑a mʋ 'mʋ, ꞊nɩ ‑wɛ 'le.» 23‑Ye ‑Yusu nɔ: «‑N nɔ 'nɩ: ꞊Nɩ ‑wɛ 'le. 'Ɛ nɩ dɛ, ɛ ‑wɛ 'le ꞊le, 'ke 'o nahuon ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ɔ kuo Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye.» 24Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye 'yu a ‑gbɛ a bu nɔ: «Iin, 'n ‑hʋa ꞊bo kuo ꞊wlʋ ye, kɛɛ, ‑hɛ 'mʋ 'mʋ, 'ke ꞊bo kuo ꞊wlʋ ye ‑tɛɛ.»

25‑Ye ‑Yusu 'ye nɩ, ‑ɛ mɔ, nahuiin klɛ 'nɩ bii 'dɔ, 'ɔ 'prɛɛ 'le 'ku ‑hʋan a ‑gbɛ ‑wɔn, 'ke 'le win 'yaklɩ 'kwli 'mʋ, ɔ nɔ: «'Ku ‑hʋan, ‑mɔ ꞊nʋ, ‑ʋ nye nu, 'yu ‑gbo 'ɔ 'ke, kɔ, 'ɔ 'nɩnɩ 'prɛ, 'nɩɩ ‑mʋ 'nɩ le, ‑hɔn 'o ꞊nɔ ke 'mʋ, ꞊nɩ bi 'le 'klɛɛ 'o lele ꞊nɔ ke 'mʋ!» 26‑Yusu bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye 'ku ‑hʋan ‑tʋa lɛ'gbugbolɛ gbo, kɔ, 'ʋ nyo gblɛ bʋbla 'dɔ. Ʋ nɩ 'le 'a gblɛbʋblalɛ 'kwli 'mʋ, 'ʋ ‑hɔn 'o ꞊nɔ ke 'mʋ. ‑Tɛ ʋ ‑hɔn 'o ꞊nɔ ke 'mʋ, ‑ye 'yu a ‑gbɛ, ɔ pɛ gbo gbee, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ bɔ 'nɩnɩ 'kʋ wɛn. Nɛ‑ nue, 'dai nahuin, ‑ʋ nɩ ‑tuo ke, 'ʋʋ lɛ po: «Ɔ 'kʋ nɩ.» 27Kɛɛ ‑ye ‑Yusu klɩ 'a dabʋ gbo, 'ɔ 'bɔ ye 'mʋ, 'yu a ‑gbɛ 'ɔ nyra gbo. ‑Ye nahuin pui ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu ‑wɔ 'a 'kʋɛ nɩ.

28‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, ʋ mu 'le gbo kayu. ‑Tɛ ʋ ‑do, ʋ nɩ 'klɛɛ 'o, ‑ye 'a ‑naagbopʋ ꞊gbɔ wlɔn: «Dɛ‑ nue 'klɛɛ, ꞊a 'die wɛn 'le ‑wɛ, 'ke ‑ba bla 'ku ‑hʋan ꞊nʋ lɛ 'le?» 29‑Ye ‑Yusu ꞊tu ‑wɔn, ɔ nɔ: «'Bɩa 'baa Nyɩsʋa daa ‑do, 'plɩɩ 'a 'mʋ 'le ‑wɛ ba bla 'kuo‑hʋɩndʋ a ‑gbɛ lɛ.»

‑Yusu nyi la lele 'nɩ ꞊tu, ‑ɛ mɔ, ɔ di 'nɩ 'kʋ, 'plɩɩ ɔ 'mʋ 'klɔ 'hrɩ

(Matie 17.22-23; Luku 9.43b-45)

30'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, ʋ ‑hɔn 'o ‑tɛgbi a ‑gbɛ 'mʋ nɩ, 'ʋ mu, 'ʋ 'bɛ Galileblʋgba ꞊tɩɔ. Ɔ 'die ‑hʋa, nahuin ꞊de bʋ 'yo, 31‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ ti kɔ, 'ke bɔ tɔɔ 'a ‑naagbopʋ. ‑Ye kɛ ɔ nyu ye po: «'Mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, ʋ kɔ bʋ po 'mʋ nahuin kwa, ʋ 'mʋ 'mʋ 'la. Kɛɛ, 'bɩa 'nɩ 'kʋ, ‑nyrɔwɩɩ 'hɔn 'bɩ ‑hi, ta a nɔnɔ 'mʋ, 'n kɔ ꞊bo ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ, 'mʋ 'klɔ 'hrɩ.» 32‑Tɩ ꞊nʋ, ‑Yusu ꞊tu, 'a ‑naagbopʋ 'nɩ yrii ꞊le 'mʋ lɛ. Kɛɛ, ʋʋ pɩ hʋannʋ, 'ke bʋ ꞊gbɔ wlɔn, dɛ tio‑ ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ.

Nahuon tio‑ nɩ 'o 'a 'be 'lu ye 'le?

(Matie 18.1-5; Luku 9.46-48)

33‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ʋ nyre 'le Kapɛnaɔdɩɔ 'mʋ nɩ, 'ʋ mu 'le kayu gbo. ‑Tɛ ʋ nyre 'klɛɛ 'le kayu gbo, ‑ye ɔɔ 'a ‑naagbopʋ wlɔn 'nɩ ꞊gba, ɔ nɔ: «‑Tɩ tio‑ aa wɛn ꞊tu 'le, 'ke 'le 'hru wlɔn?» 34Kɛɛ, ʋ 'bii, ʋ nu ‑brii, ‑tʋɩ a ‑tɩ, ‑ɛ nue, 'ke 'le 'hru wlɔn, ʋ nyi wɛn 'mʋ lɛ 'nɩ pupo, 'ke 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, nahuon tio‑ ‑bɔ nɩ 'o 'a 'be 'lu ye. 35‑Ye ‑Yusu nɩ gbo, 'ɔ da 'a ‑naagbopʋʋ ‑pu ꞊tu 'o 'hɔn, ɔ nɔ: «Nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔɔ ‑hʋa bɔ nɩ 'o 'a 'bie 'lu ye, bɔ ꞊tɩɔ 'le 'a dɩɔnʋ, ɔ 'mʋ 'a 'bie a ‑gbɛ a 'mʋ‑hɛnyɔ ‑hɛ.» 36‑Ye ɔ da 'le gbo 'yu gbi, 'ɔ ꞊tuo 'o ꞊nʋ ye gbo, 'ɔ 'blo kwa, 'ɔ ꞊jro dabʋɩ 'lu gbo, ɔ nɔ: 37«'Ɛ nɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, ‑tɛ 'yu gbi ‑gbo, ɔ nɩ 'mʋ, 'bɔ 'ble 'a nahuon kwa, 'ke 'o 'na 'dʋ a ‑ta 'mʋ, ‑ye 'na ‑gbɛɛ nɩ, ɔ 'ble kwa, kɔ, nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ 'ble 'mʋ kwa, ɛ 'de 'n ‑do, ɔ 'de 'mʋ kwa 'ble, kɛɛ, ɔ 'ble ‑wɛ kwa Nyɩsʋa, ‑ɔ lee nɔ 'mʋ ‑tʋtʋ ke.»

Nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ 'nɩnɩ ‑wɔn ‑a mʋ ye, ‑ye ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ɔ kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn pɛ

(Luku 9.49-50)

38‑Ye Saan, ‑ɔ mɔ ‑Yusu a ‑naagbopʋyu ‑ye, ɔ nɔ: «Tɔɔnyɔ, ‑a 'ye nahuon ꞊de, 'ɔɔ 'kuo ‑hʋɩn lɛ bla, 'ke 'le ‑na 'dʋ 'kwli 'mʋ. ‑A ‑mɛ ‑ye, ‑a lo nɩ, 'ke bɔ 'kee 'a nunue, ‑ɛ nue, ɔ 'nɩ naa ꞊le ‑a mʋ ‑wɔn.» 39‑Ye ‑Yusu nɔ: «A nɩ lo 'le bɔ 'kee, ‑ɛ nue, ɛ 'die 'le ‑wɛ nahuon ꞊de bɔ gba 'na 'dʋ, bɔ nu 'ŋmilɛkadɛ, 'plɩɩ bɔ ‑hɔn 'o 'mʋ, bɔ nyre lele 'na 'dʋ a ‑gbɛ 'yi lɛ. 40Nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ 'nɩnɩ ‑wɔn ‑a mʋ ye, ‑ye ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ɔ kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn pɛ. 41Kɔ, nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ ‑nyi 'a mʋ 'nɩ‑gaʋwɔ, a 'mʋ 'na a ‑tɩ, ‑ɛ nue, 'a mʋ mɔ 'na nahuiin nɩ, 'nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le ‑tɛɛ, Nyɩsʋa, nɔ‑ di nahuon a ‑gbɛ 'wio ‑nyi.»

‑Tɛ ‑Yusu 'prɛɛ la dɛ 'kuku a dɛ ke

(Matie 18.6-9; Luku 17.1-2)

42‑Ye kɛ ‑Yusuu lele po, ɔ nɔ: «Nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ kuo 'mʋ ꞊wlʋ ye, ‑ɛ 'we ꞊nɔ 'yu gbidʋ ‑gbo ye, 'bɩa nahuon 'bɔ nue, nahuon a ‑gbɛ bɔ 'kee 'na ꞊wlʋ a yekuolɛ, ‑ye ɛ nɔɔ 'o lɛ, 'ke 'o nahuondʋ a ‑gbɛ ‑wɔn, ‑ɔ nu dɛ a ‑gbɛ, 'ke bʋ puo 'hɩɔ gbɛtɛɛ dɔ, 'plɩɩ bʋ puo 'yru 'mʋ, ɔ 'mʋ 'kʋ. 43'Bɩa ‑na dabʋ 'bʋ nye nu, ꞊nɩɩ dɛ 'kuku nu, ‑ye ‑bo 'bɩʋ 'o. Ɛ nu ‑tɛɛ, 'ke ‑bo nɩ dabʋ‑tɩɔ, 'plɩɩ ‑bo pa 'le 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le, 'ɛ ‑hi 'o ‑na dabʋɩɩ 'hɔn bɩ ꞊cɛɛ 'o ye, 'plɩɩ ‑bo mu 'le na ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ jre gbe. [ 44‑Tɛgbi a ‑gbɛ, nyɩ ꞊nʋ, ‑ɩɩ 'hʋɩn di, ɩ 'nɩ 'kʋ ꞊le, 'plɩɩ na 'nɩ jre ꞊le ‑wɛ 'le gbe.] 45'Bɩa ‑na bʋ 'bʋ nye nu, ꞊nɩɩ dɛ 'kuku nu, ‑ye ‑bo 'bɩʋ 'o. Ɛ nu ‑tɛɛ, 'ke ‑bo nɩ bʋ‑tɩɔ, 'plɩɩ ‑bo pa 'le 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le, 'ɛ ‑hie 'o ‑na bʋɩɩ 'hɔn, bɩ ꞊cɛɛ 'o ye, 'plɩɩ bʋ po 'le ‑mʋ na ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ jre gbe. [ 46‑Tɛgbi a ‑gbɛ, nyɩ ꞊nʋ, ‑ɩɩ 'hʋɩn di, ɩ 'nɩ 'kʋ ꞊le, 'plɩɩ na 'nɩ jre ꞊le ‑wɛ 'le gbe.] 47'Bɩa ‑na 'yie 'bɛ nye nu, ꞊nɩɩ dɛ 'kuku nu, ‑ye ‑bo ‑hɩɛ 'le. Ɛ nu ‑tɛɛ, 'ke ‑bo nɩ 'yie'kɛɛ, 'plɩɩ ‑bo nyre 'le Nyɩsʋa a gbonɩɩlɛ 'mʋ, 'ɛ ‑hi 'o ‑na 'yii 'hɔn bɩ ꞊cɛɛ 'o ye, 'plɩɩ bʋ po 'le ‑mʋ na ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ jre gbe. 48‑Tɛgbi a ‑gbɛ, nyɩ ꞊nʋ, ‑ɩɩ 'hʋɩn di, ɩ 'nɩ 'kʋ ꞊le, 'plɩɩ na 'nɩ jre ꞊le ‑wɛ 'le gbe. 49'Ɛ nɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔɔ 'mʋ ‑wɔn naa, ɔ kɔ bɔ ‑ha Nyɩsʋa mɛ lɛ, bɔ klɔ 'yi 'mʋ, ‑ɛ die nu, 'a nunuklɔ 'nɩ ꞊han 'yi lɛ nyre, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ʋʋ nu, 'bʋ po dɛhʋɛ 'ta, 'ʋ nye na 'mʋ po, ‑ɛ die nue, ɛ 'nɩ ꞊han 'yi lɛ nyre.

50꞊Bo pue lele 'ta a dɛ ye. 'Ta mɔ ꞊hapʋdɛɛ nɩ. Kɛɛ, 'bɔ 'waan 'a wlɔnnɩnɔ, ʋ 'die 'klɛɛ 'le lele ‑wɛ bʋ nue, bɔ nɔ lele wlɔn. ‑Ye ɔ 'de 'klɛɛ lele ‑kʋan ꞊de kɔ. A nɩ 'we 'le ꞊nɔ 'tadʋ a ‑gbɛ ye, ‑ɔ 'waan 'a wlɔnnɩnɔ, kɛɛ, a kɔ 'a nɩ 'bie 'hɛɛn, ba kɔ kegbowɛɛnlɛ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index