Search form

Matie 12:27

27A nɔ 'nɩ, 'nɩɩ lɛ bla 'kuo ‑hʋɩn, ‑ɔ nɩ 'o nahuin ke 'mʋ, ‑ɛ nue, Bɛsebulɩ, nɔ‑ɔ 'mʋ 'klɩ ‑nyi. 'Bɩa 'bɛ 'ya wɛn ꞊hapʋkɔ 'mʋ, nyɔ‑ɔ 'klɛɛ 'a nɩ nahuin 'klɩ ‑nyi 'le, 'ke bʋ bla 'kuo ‑hʋɩn lɛ? Dɛ ‑gbo, 'a nɩ nahuiin nu, ɛ nye ‑a mʋ 'nɩ tɔɔ, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ ꞊nʋ, aa 'mʋ yɛɛ, ɩ mɔ hɩ'ɩ nɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index