Search form

Matie 13:31-32

‑Yusu po la lele 'dɩdɔdɛ ꞊nʋ, ‑ɛ kɔ 'yɛɛ 'cɩmɩ a ‑talʋdʋ

(Makɩ 4.30-32; Luku 13.18-19)

31-32Bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye ɔ po ꞊nʋ ye ‑talʋdʋ ‑ye, ɔ nɔ: «꞊Bo tʋɛ 'a mʋ, ‑tɛ Nyɩsʋa, ɔɔ nu, 'ɛ kɔ nahuin ‑ye a ‑dodo, 'ɔ kʋʋ win ke, 'plɩɩ nahuin ‑ye 'ʋʋ klɛ bii. Dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'we ꞊nɔ 'dɩdɔdɛ ꞊nʋ ye, ‑ɛ kɔ 'yɛɛ 'cɩmɩ 'dɔ, 'ɛ ‑hi 'o 'dɩdɔ‑tɔplɩ ‑ye a 'yɔ 'mʋ. 'Dɩdɔdɛ a 'yɛɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ nahuon ꞊de gba, 'ɔ 'dʋɛ 'le 'a ‑ci ke. 'Bɛ ꞊ga, 'bɛ ku, ‑ye ɛ ‑hɛ tugbɛ gblaka, 'ɛɛ 'o ‑ci a 'dɩdɔ‑tɔplɩ ‑ye 'mʋ ‑hi, nʋblɩ 'ɩɩ 'le di, 'ɩɩ 'lɛ po, 'ke 'le 'a babʋɩ ‑hɛyri.»

‑Yusu po la 'flɔɔ a 'yaadɛ a ‑talʋdʋ

(Luku 13.20-21)

33Bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye ɔ po ꞊nʋ ye ‑talʋdʋ ‑ye, ɔ nɔ: «Nyɩsʋa 'bɔ kɔɔ nahuin win ke, 'plɩɩ nahuin ‑ye 'bʋʋ klɛ bii, dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'we ꞊nɔ 'flɔɔ a 'yaadɛ ye, nyrʋgba, ɔ 'ba 'mʋ, ɔ po 'le 'flɔɔpupu ‑huohui ‑wɔn, 'ɔ nyʋɔ ‑nyʋanyʋa, 'flɔɔ 'bii 'ɔ 'ya.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index