Search form

Matie 17:24

‑Tɛ ‑Yusuu la Nyɩsʋa a 'kagblaka a 'blʋwli a dɛ ke 'prɛɛ

24‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye 'ke ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, ʋ nyre 'le Kapɛnaɔdɩɔ 'mʋ. ‑Ye 'klɛɛ, 'ke 'le ‑Juukʋɛ ‑hɛyri, ɛ kɔ la 'blʋwli'tɛnyʋ, 'ʋʋ 'wli 'tɛ, 'ke 'o Nyɩsʋa a 'kagblaka a ‑kʋan a ‑ta 'mʋ. 'Blʋwli'tɛnyʋ a ‑gbɛ, nʋ‑ 'yɩya 'o Piɛlɩ 'hʋɩn 'mʋ gbo, 'ʋ ꞊gbɔ wlɔn, ʋ nɔ: «꞊Be 'a nɩ tɔɔnyɔ ‑Yusu, ɔɔ Nyɩsʋa a 'kagblaka a 'blʋwli 'nɩ 'pɛɛ?»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index