Search form

Matie 18

Nahuon tio‑ nɩ 'o 'a 'be 'lu ye 'le?

(Makɩ 9.33-37; Luku 9.46-48)

1Ti a ‑gbɛ 'yri, ‑ye ‑Yusu a ‑naagbopʋ 'yɩyɔ 'o 'mʋ gbo 'hʋɩn, 'ʋ ꞊gbɔ wlɔn, ʋ nɔ: «'Ke 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ 'kwli 'mʋ, nahuon tio‑ nɩ 'o 'a 'be 'lu ye 'le?» 2‑Tɛ ʋ ꞊gbɔ 'klɛɛ wlɔn, ‑ye ɔ da 'yu gbi, 'ɔ ꞊tuo 'o ꞊nʋ ye gbo, 3ɔ nɔ: «'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, 'bɩa 'ba 'de 'o dɛ 'kuku a nunue gbo hie, kɔ, 'bɩa 'ba 'nɩnɩ ꞊tɩɔ 'le 'a nɩ dɩɔnʋ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ 'yuo꞊pli ye, ‑ye a 'deɛ ba pa 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ. 4Nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔɔ 'le 'a dɩɔnʋ ꞊tɩɔ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ 'yu gbi ‑gbo ye, nɔ‑ di 'a 'bienʋ 'lu ye nɩ, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ 'kwli 'mʋ. 5'Ɛ nɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, ‑tɛ 'yu gbi ‑gbo, ɔ nɩ 'mʋ, 'bɔ 'ble 'a nahuon kwa, 'ke 'o 'na 'dʋ a ‑ta 'mʋ, ‑ye 'na ‑gbɛɛ nɩ, ɔ 'ble kwa.»

‑Tɛ ‑Yusu 'prɛɛ la dɛ 'kuku a dɛ ke

(Makɩ 9.42-48; Luku 17.1-2)

6‑Ye kɛ ‑Yusuu lele po, ɔ nɔ: «Nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ kuo 'mʋ ꞊wlʋ ye, ‑ɛ 'we ꞊nɔ 'yu gbidʋ ‑gbo ye, 'bɩa nahuon 'bɔ nue, nahuon a ‑gbɛ bɔ 'kee 'na ꞊wlʋ a yekuolɛ, ‑ye ɛ nɔɔ 'o lɛ, 'ke 'o nahuondʋ a ‑gbɛ ‑wɔn, ‑ɔ nu dɛ a ‑gbɛ, 'ke bʋ puo 'hɩɔ gbɛtɛɛ dɔ, 'plɩɩ bʋ puo 'yru 'mʋ, ɔ 'mʋ 'kʋ. 7'Jrɔ 'ke 'o nahuin ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ʋ 'de Nyɩsʋa yi, ‑ʋ nye nu, nahuin 'ʋʋ dɛ 'kuku nu. ‑Tɔplɩdʋ a ‑gbɛ, ɩ kɔ bɩ mue 'lu ‑wɔn. Kɛɛ, 'jrɔ 'ke 'o nahuon ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ɔ nye nu, 'ɩɩ 'lu ‑wɔn mue.

8'Bɩa ‑na dabʋ ‑hee' ‑na bʋ 'bʋ nye nu, ꞊nɩɩ dɛ 'kuku nu, ‑ye ‑bo 'bɩʋ 'o, ‑bo pu 'kwla 'mʋ. Ɛ nu ‑tɛɛ, 'ke ‑bo nɩ dabʋ‑tɩɔ, ‑hee' bʋ‑tɩɔ, 'plɩɩ ‑bo pa 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ 'kwli 'mʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le, 'ɛ ‑hi 'o ‑na dabʋɩɩ 'hɔn ‑hee' ‑na bʋɩɩ 'hɔn bɩ ꞊cɛɛ 'o ye, 'plɩɩ ‑bo mu 'le na ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ jre gbe. 9'Bɩa ‑na 'yie 'bɛ nye nu, ꞊nɩɩ dɛ 'kuku nu, ‑ye ‑bo ‑hɩɛ 'le, ‑bo pue 'kwla 'mʋ. Ɛ nu ‑tɛɛ, 'ke ‑bo nɩ 'yie'kɛɛ, 'plɩɩ ‑bo pa 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ 'kwli 'mʋ, 'ɛ ‑hi 'o ‑na 'yii 'hɔn bɩ ꞊cɛɛ 'o ye, 'plɩɩ bʋ po 'le ‑mʋ na ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ jre gbe.»

‑Tɛ ‑Yusu pue la blablɛ a dɛ ye, ‑ɛ 'wan, 'plɩɩ ʋ 'ye

(Luku 15.3-7)

10Kɛ ‑Yusuu lele po, ɔ nɔ: «Ba ꞊tu 'a nɩ dɩɔnʋ 'yie, 'ke a 'nɩ ꞊han 'na nahuon ꞊de yraa, ‑ɛ nue, ɔ 'de nahuon gblaka. 'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de nahuin gblakɩ, Nyɩsʋa a lɛleenyʋ, nʋ‑ nyu 'yie ꞊tu, lɛleenyʋ a ‑gbɛ, 'ʋ kɔ 'hru, 'ke bʋ 'cipi 'o 'na Bu Nyɩsʋa 'hʋɩn 'mʋ, ‑ɔ nɩ 'le yakɔ 'mʋ. [ 11'Mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, 'mɔ Nyɩsʋa lee nɔ ‑tʋtʋ ke, 'mʋ nahuin ꞊nʋ lɛ ꞊mɔ, ‑ʋ 'wan, ‑ʋ hren Nyɩsʋa ‑wɔn, 'mu waa, 'ke 'o 'waa 'yilɛnyre‑tɔplɩ ꞊nʋ, ʋ nu a ‑ta 'mʋ, ʋ 'mʋ Nyɩsʋa ye 'mʋɛɛ.]»

12‑Ye ɔ nye ye po dɛ, ɔ nɔ: «Nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ kɔ blablɔ a (100) ‑wlɩɩ ꞊hun, 'bɔ gbɔ 'le 'cɛɛlɛ 'mʋ, 'plɩɩ blablɔ a ‑gbɛ, 'a 'yɛɛ ‑do 'bɛ 'wan, dɛ tio‑ ɔ di nu 'le? Ɔ kɔ bɔ hie 'o blablɔ a (99) ‑wlɩɩ ‑hɛn ꞊tu 'o ‑pu ꞊tu 'o seledo ꞊nʋ gbo, 'ke 'le 'cɛɛlɛ 'mʋ, bɔ mu blablɛ ꞊nʋ lɛ ꞊mɔ, ‑ɛ 'wan. 13'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, 'bɔ yɛ ke, blablɛɛ ‑do ꞊nʋ a ‑tɩ, 'a plɔ di 'nɩ ble, ɛ 'mʋ 'o blablɔ a (99) ‑wlɩɩ ‑hɛn ꞊tu 'o ‑pu ꞊tu 'o seledo ꞊nʋ, ‑ɔ 'de 'wan 'mʋ ‑hi. 14Dɛɛ ‑do, nɛ‑ɛ nɩ, 'ke 'o 'a nɩ Bu Nyɩsʋa ‑wɔn, ‑ɔ nɩ 'le yakɔ 'mʋ, ‑ɛ nue, ɔ 'nɩ ‑hʋɛ ꞊le, 'a nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de nahuin gblakɩ, 'a nahuoon ‑do bɔ 'wan.»

‑N 'be Nyɩsʋa a nahuon, 'bɔ nu ‑mʋ dɛ 'kuku 'mʋ, ‑tɛ ‑n di nu, 'plɩɩ ꞊muo 'mʋ ‑hɛ

15(‑Ye kɛ ‑Yusuu lele po, ɔ nɔ:) «‑N 'be Nyɩsʋa a nahuon 'bɔ nu ‑mʋ dɛ 'klan 'mʋ, mu ‑bo lo, a 'mʋ ye bii, ꞊muo le, ‑ɛ mɔ, dɛ ꞊nʋ, ɔ nu, ɛ nyre lɛ 'yi. 'Bɩa 'bɔ wɛɛn ke, ‑ɛ mɔ, ɔ nu dɛ 'kuku, ‑ye ‑n nue nɩ, 'ɔ ‑hɛ lele ‑na 'dɩayu. 16Kɛɛ, 'bɩa 'bɔ 'die ke wɛɛn, ‑ɛ mɔ, ɔ nu dɛ 'kuku, mu ‑bo da nahuoon ‑do, ‑hee' nahuiin 'hɔn, bʋ bi ‑mʋ ke. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ, ɛ nyi 'nɩ ꞊tu, 'plɩɩ a 'mʋ nahuon ‑tɩ mu yɛɛ, ɛɛ ‑hʋa ‑hɛhɩpʋʋ 'hɔn, ta. 17Kɛɛ, 'bɩa 'bɔ 'die lele ke wɛɛn, ‑ɛ mɔ, ɔ nu dɛ 'kuku, ‑ye ‑bo le 'cʋɛ a nahuin. 'Bɩa 'bɔ 'die lele ke wɛɛn, 'ke 'o 'cʋɛ a nahuin a ‑gbɛ ye, ‑ɛ mɔ, ɔ nu dɛ 'kuku, ‑ye 'ke 'le ‑mʋ 'yi 'mʋ, bɔ 'ya hɩnyɔ 'mʋ, ‑hee' nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ 'de Nyɩsʋa yi.»

'Klɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa, ɔɔ ‑Yusu a ‑naagbopʋ ‑nyi

18(‑Ye kɛ ‑Yusuu lele po, ɔ nɔ:) «'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le ‑tɛɛ, ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, a di nahuin le, ʋ nɩ nu 'le, Nyɩsʋa, ɔ di ‑wɛ 'nɩ ꞊tu. Kɔ, ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, a di ke wɛɛn, 'ke nahuin bʋ nu, Nyɩsʋa, ɔ di ‑wɛ ke 'nɩ wɛɛn.

19'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le, nahuiin 'hɔn, 'ke 'le 'a mʋ ‑hɛyri, 'bʋ wɛɛn ke, 'bʋ da Nyɩsʋa, 'bʋ ‑hʋɔ 'ɛ nɩ dɛ ꞊de, 'na Bu Nyɩsʋa a ‑gbɛ, ɔ die ꞊nʋ 'nɩ ‑nyi, 20‑ɛ nue, nahuiin 'hɔn, ta, 'bʋ 'kukue lɛ, 'ke 'le 'na 'dʋ 'kwli 'mʋ, 'ke 'n nɩ 'le ꞊nʋ ‑hɛyri.»

‑Yusu nɔ 'nɩ: ‑N 'be 'bɔ nu ‑mʋ dɛ 'kuku 'mʋ, ‑ye ‑bo ‑hri dɛ a ‑gbɛ a ‑tɩ ‑wɔn

(Luku 17.4)

21‑Yusu bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye Piɛlɩ 'yɩyɔ 'o 'mʋ gbo 'hʋɩn, 'ɔ ꞊gbɔ wlɔn, ɔ nɔ: «Kʋkɔnyɔ o, 'n 'be Nyɩsʋa a nahuon, 'bɔ 'cipi 'o, 'bɔɔ 'mʋ dɛ 'kuku 'mʋ nu, 'wɩɩ ‑tie ꞊bo ‑hri 'a dɛ 'kuku a ‑gbɛ a ‑tɩ ‑wɔn 'le? ꞊Be ꞊bo nu 'a dɛ 'kuku a ‑tɩ a ‑wɔn‑hriiwɩɩ 'nɩpata?» 22‑Ye ɔ nɔ: «'Nɩ po ꞊le lɛ, ‑bo nu 'a dɛ 'kuku a ‑tɩ a ‑wɔn‑hriiwɩɩ 'nɩpata, kɛɛ, ɛ 'de gbopuelɛ kɔ. 'Ɛ nɩ ti, ‑hri 'a dɛ 'kuku a ‑tɩ ‑wɔn.» 23‑Ye kɛ ‑Yusuu lele po, ɔ nɔ: «‑Tɛ Nyɩsʋa nu nahuin a win a kekɔɔlɛ, dɛ, ɛ 'we ye, nɛ‑ ‑gbo: 'Blʋgba a 'kɩɩn ꞊de, nɔ‑ da 'a ‑kʋannunyʋ gblakɩ, ɔ 'mʋ 'wli ꞊nʋ ‑hre, ʋ kɔ bʋ 'pɛɛ ꞊nɔ. 24‑Tɛ ɔ ꞊tu 'klɛɛ 'wli a ‑gbɛ a ‑hihre ‑wlu, ‑ye ʋ ya ꞊nɔ ye 'a ‑kʋannunyɔ ‑ye. 'Wli ꞊nʋ, ɔ 'ble kwa, ɩ ‑wɛ 'le 'wliblɛ 'plɔplɔ. 25Kɛɛ, ɔ 'de 'le 'wlidʋ a ‑gbɛ a 'pɛɛlɛ ‑wɛ. ‑Ye 'kɩɩn a ‑gbɛ, ɔ le 'a nahuin ‑ye, ɔ nɔ: Ba gba nahuon ‑gbo, ɔ kɔ 'a nyrɔ, kɔ 'a 'yuo꞊pli 'hɛɛn, ba plu, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ꞊go ye, kɔ, ba plo ‑wɛ 'a kʋkɔ‑tɔplɩ 'bii, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ gba ꞊nʋ 'pɛɛ. 26‑Ye ‑kʋannunyɔ a ‑gbɛ, ɔ blɔ ye gbo kwlɩ, ɔ nɔ: 'N 'ble ‑na bʋ kwa, 'nɩɩ ‑mʋ lɛ 'nɩ 'batɩ, kɔ ꞊wlʋ a 'lɩla. 'N di ‑na gba 'bii 'nɩ 'pɛɛ. 27‑Ye 'kɩɩn a ‑gbɛ, ɔ 'ye 'a wɔlɩ, ɔ nɔ: ꞊Betɩ ‑n 'dio 'pɛɛ, 'n tɛ ‑mʋ gbo, mu.

28‑Tɛ ɔ ‑hɔn 'o ꞊nɔ ye 'mʋ, ɔɔ mu, ‑ye ɔ yɛ 'o gbo 'a 'be ‑kʋannunyɔ ‑ye. 'A 'be a ‑gbɛ, ɔ yɛ 'o gbo, ɔ 'ble kwa 'a gba 'cicrɛ. Nɛ‑ mɔ, nahuon ꞊nʋ, 'kɩɩn tɛ gbo, bɔ klɩ 'a 'be a ‑gbɛ a mranɩ, 'ɔ nyi lɛ mɩa, ɔ nɔ: 'Na gba, 'n kɔ 'le ‑mʋ ‑wɔn, ‑nyo 'mʋ! 29'a 'be ꞊nʋ, 'ɔ blɔ kwlɩ ye gbo, ɔ nɔ: 'N 'ble ‑na bʋ kwa, 'nɩɩ ‑mʋ lɛ 'nɩ 'batɩ, kɔ ꞊wlʋ a 'lɩla. 'N di ‑na gba 'nɩ 'pɛɛ. 30Kɛɛ ‑ye ɔ bla nɩ, 'ɔ nue, 'ʋ po 'a 'be a ‑gbɛ ꞊jɩ 'mʋ, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ 'le nɩ, ɔ 'mʋ 'a gba ꞊nʋ 'pɛɛ, 'plɩɩ ʋ 'muo gbo tɛ. 31‑Tɛ 'a 'bie ‑kʋannunyʋ ‑ye 'ye dɛ ꞊nʋ, ‑ɛ mue 'lu ‑wɔn, ‑ye 'waa ꞊wlɩ 'mʋɛ gbo 'dɔ, 'ʋ mu, 'ʋ na 'kɩɩn a ‑gbɛ ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ ‑wɔn lɛ, ‑ɩ mue 'lu ‑wɔn. 32‑Ye 'kɩɩn a ‑gbɛ, ɔ da nahuon a ‑gbɛ nɩ, ɔ nɔ: ‑Kʋannunyɔ o, ‑n kɔ 'crɛ, gba 'bii ꞊nʋ, 'n kɔ wɛn 'le ‑mʋ ‑wɔn, 'n nɔ 'nɩ, ꞊betɩ ‑n 'dio 'pɛɛ, 'nɩ tɛ ‑mʋ gbo, ‑ɛ nue, ‑n 'batɩ 'mʋ lɛ. 33‑Tɛ 'n nu, 'nɩ 'ye ‑na wɔlɩ, kɛ'ɛ nɩ, ‑n kɔ ‑bo nu wɛn ‑n 'be ꞊nʋ a wɔlɩ a 'yiye. 34Ɛ nue, 'kɩɩn a ‑gbɛ 'ɔ bi yrʋ 'mʋ 'dɔ, 'ɔ le 'a nahuin, ɔ nɔ: Ba puo ꞊jɩ 'mʋ, ʋ 'muo ꞊sʋɛ ꞊tue, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ 'le nɩ, ɔ 'mʋ 'a gba 'bii ꞊nʋ 'pɛɛ, 'plɩɩ 'muo gbo tɛ.» 35‑Ye kɛ ‑Yusuu lele po, ɔ nɔ: «Kɛ'ɛ nɩ, 'na Bu ꞊nʋ, ‑ɔ nɩ 'le yakɔ 'mʋ, ɔ di 'a nɩ 'yiye nu. ‑Tɔplɩ ꞊nʋ, 'a nɩ 'bienʋ Nyɩsʋa a nahuin nu 'a mʋ 'mʋ, 'bɩa 'ba 'nɩnɩ ‑hri ‑tɔplɩ a ‑gbɛ a ‑tɩ ‑wɔn, 'ke 'le 'a nɩ ꞊wlɩ 'bii ke, ‑tɛ 'kɩɩn a ‑gbɛ, ɔ nu nahuon ꞊nʋ a ꞊tɔ, kɛ'ɛ nɩ, Nyɩsʋa di ‑wɛ 'a nɩ ꞊tɔ nu.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index