Search form

Matie 19:1

Dɛ ꞊nʋ, ‑Yusu tɔɔ, 'ke 'o nyɩbɛyu kɔ nyrʋgba 'hɛɛn bʋ ‑gbʋgbɛ yrɛ a ‑ta 'mʋ

(Makɩ 10.1-12; Luku 16.18)

1‑Tɛ ‑Yusu ‑wɔ tɔɔlɛ a ‑gbɛ ‑wɔn, ‑ye ɔ ‑hɔn 'le Galileblʋgba 'mʋ nɩ, ɔ kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, 'ʋ mu 'le Sudeblʋgba 'mʋ, 'ke 'le Sudɛn a 'nike,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index