Search form

Matie 20

‑Tɛ ‑Yusu po la ‑cikɔnyɔ kɔ ‑kʋannunyʋ 'hɛɛn a ‑talʋdʋ

1(‑Ye ‑Yusu po ‑talʋdʋ ‑ye, ɔ nɔ:) «Nyɩsʋa 'bɔ kɔɔ nahuin win ke, dɛ, ɛ 'we ye, ɛ nɛ‑ ‑gbo: 'Dɩdɔnyɔ gblaka ꞊de, nɔ‑ 'hrɩ ‑nyrajruwɔ ꞊de 'mʋ, 'ɔ mu ‑kʋannunyʋ lɛ ꞊mɔ wɔn, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ 'a ‑kʋan nu, 'ke 'le 'a ‑ci ke. 2‑Tɛ ɔ yɛ 'o ye‑hɛnahuin gbo, ‑ye ɔ kɔ ꞊nʋ 'hɛɛn, ʋ ‑yrɩ nɩ, 'ke bɔ 'pɛɛ ꞊nʋ ‑nyrɔwɔ꞊gble a 'wliyɛ, 'ɔ lu, 'ke bʋ mu 'a ‑kʋan nu, 'ke 'le 'a ‑ci ke. 3Muu 'o 'yrʋ a 'o'yaalɛ a ti 'yri, ‑ye ɔ 'hrɩ lele nɩ, 'ɔ mu 'le lele ‑tɛgbi ꞊nʋ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ ‑kʋan lɛ ꞊mɔ, ʋʋ 'o gblɛ nɩ, 'ɔ yɛ 'o nahuin ‑ye gbo, ‑ʋ 'nɩnɩ nu ‑kʋan ꞊de. 4‑Ye ɔ nɔ: Ba mu ‑wɛ 'le 'na ‑ci ke, a 'mʋ 'na ‑kʋan nu. 'Wliyɛ ꞊nʋ, ‑ɛ blɛ 'a mʋ ye, 'n die 'a mʋ 'nɩ ‑nyi. 5‑Ye ʋ mu 'le ꞊le. Muu 'o 'yrʋ a gbonyrati 'yri, ‑ye ɔ 'hrɩ lele nɩ, 'ɔ mu ‑kʋannunyʋ ‑ye lɛ ꞊mɔ wɔn. Dɛɛ ‑do a ‑gbɛ, nɛ‑ ɔ nu 'yrʋ‑hiilɛ a ti 'yri. 6‑Tɛ ɛ hie 'klɛɛ 'le ‑hawɔɔ ‑do, 'plɩɩ nahuin 'mʋ ‑kʋan gbo nyra, ‑ye ɔ 'hrɩ lele nɩ, 'ɔ mu 'le ‑tɛgbi ꞊nʋ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ ‑kʋan lɛ ꞊mɔ, ʋʋ 'o gblɛ nɩ, 'ɔ yɛ 'o lele nahuin ‑ye gbo. Ɔ nɔ: Dɛ‑ kɔ ‑nyrɔwɔ ꞊gbu ‑gbo, aa mɔ ‑hi, 'a 'nɩnɩ nu ‑kʋan ꞊de 'le? 7‑Ye ʋ ꞊tuo ‑wɔn, ʋ nɔ: ꞊Ɔ ꞊de 'de ‑a mʋ ‑kʋan ke po a ‑tɩɩ nɩ. ‑Ye ɔ nɔ: 'Bɛ nɩ lɛ 'mʋ, ba mu ‑wɛ 'le 'na ‑ci ke, a 'mʋ 'na ‑kʋan nu.

8'Yrʋ bʋʋ 'le yakɔ 'mʋ lɛ ‑wɛ, ‑ye ‑cikɔnyɔ da 'a ‑kʋannunyʋ a nyɩgblaka nɩ, ɔ nɔ: Da ‑kʋannunyʋ 'bii, ꞊mu 'pɛɛ. Ye‑hɛnahuin, ‑bo 'pɛɛ, nʋ‑ mɔ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'bɔɔ 'le lɛ, 'n po ‑kʋan ke. Nɛ‑ ‑bo nu ‑nunu, ‑bo yɛ ye‑hɛnahuin ke, 'n po ‑kʋan ke. 9Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nu ‑hawɔɔ ‑do a ‑kʋan, ‑tɛ ʋ di 'le, ‑ye ʋ 'ye ‑nyrɔwɔ꞊gble a 'wliyɛ. 10‑Tɛ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ mɔ ye‑hɛnahuin, ʋ po wɛn ‑kʋan ke, ʋ 'ye dɛ ꞊nʋ, ‑ɛɛ 'lu ‑wɔn mue, ‑ye ʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ nɔ 'nɩ, 'waa 'wliyɛ di 'nɩ ‑huo, ɛ 'mʋ 'o 'waa 'bienʋ a nɛnɛ 'mʋ ‑hi. Kɛɛ, ʋ ‑nyi ‑wɛ ꞊nʋ ‑nyrɔwɔ꞊gble a 'wliyɛ. 11‑Tɛ ʋ ‑nyi ꞊nʋ 'wliyɛ a ‑gbɛ, ‑ye ʋʋ ‑cikɔnyɔ lɛ poo yrʋ, 12ʋ nɔ: Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'bɔɔ 'le lɛ, ‑ʋ nu ‑hawɔɔ ‑do a ‑kʋan, kɔ ‑a mʋ ‑gbo, ‑ʋ 'ye ꞊sʋɛ, ‑nyrɔwɔ ꞊gbu ‑gbo 'mʋ, 'yrʋ nu kɛ lɛ, ʋ hʋan kɛ ye, ʋ kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn, 'wliyɛɛ ‑do, nɛ‑ ‑n 'pɛɛ ‑a mʋ. 13Kɛɛ ‑ye ‑cikɔnyɔ ꞊tu 'a nahuoon ‑do ‑wɔn, ɔ nɔ: 'Mɛ o, 'n 'de ‑mʋ kaa. ꞊Be ‑n kɔ 'mʋ 'hɛɛn, ‑a 'di wɛn ‑yra, 'ke ꞊bo 'pɛɛ ‑mʋ ‑nyrɔwɔ꞊gble a 'wliyɛ. 14'A ‑tɩ o, gba ‑na 'wliyɛ, ‑bo mu. Nahuin ‑gbo, ‑ʋ 'bɔɔ 'le lɛ, 'n po ‑kʋan ke, 'wliyɛɛ ‑do ꞊nʋ, 'n ‑hʋa ꞊bo ‑nyi ꞊nʋ, ɛ ‑do a ‑gbɛ, nɛ‑ 'n ‑hʋa ꞊bo ‑nyi ‑wɛ ‑mʋ. 15‑Tɛ 'nɩɩ 'na kʋkɔ‑tɔplɩ a naalɛ nu, 'mɔ kʋɩ 'le ‑wɔn. ‑Hee', ꞊be ca ‑nɩɩ ꞊tu, ‑tɛ 'na ꞊wlʋ nɔ 'yi lɛ a ‑tɩ?»

16‑Ye ‑Yusu nɔ lele: «'A ‑tɩ o, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le 'waa 'bienʋ bʋ gbo, nʋ‑ di ‑tado 'o 'waa 'bienʋ 'lu ye nɩ, kɔ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'o 'waa 'bienʋ 'lu ye, nʋ‑ di ‑tado 'le 'waa 'bienʋ bʋ gbo nɩ.»

‑Yusu bɔ ꞊tu 'a 'kʋkʋɛ kɔ 'a 'klɔ'hɩhrɛ a ‑tɩ, 'a 'wɔ a ta a nɔnɔ nɩ gbo

(Makɩ 10.32-34; Luku 18.31-34)

17‑Tɛ ‑Yusu ‑yrɛ, ‑ye ɔ 'kɩɛ gbɛɛ 'hru 'lu ‑wɔn, 'ɔɔ 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ mu, ɔ kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn. Bʋʋ 'klɛɛ 'hru na, ‑Yusu 'ɔ 'ba 'a ‑naagbopʋʋ ‑pu ꞊tu 'o 'hɔn ꞊nʋ 'mʋ, 'ʋ bii ye. Kɛ ɔɔ ꞊nʋ ye po, ɔ nɔ: 18«Ba po 'mʋ nʋa ye gbo. ‑Aa 'mʋ mu Jrusrɛdɩɔ. 'Ke ʋ di 'le 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ kwa po, kɔ teteitɔɔnyʋ 'hɛɛn. Ʋ di 'mʋ lɛ poo ‑bati, ʋ 'mʋ lɛ po, 'n nɩ 'mʋ 'kʋkʋɛ. 19'Bɛ ‑hi, ʋ 'mʋ 'mʋ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de Nyɩsʋa yi kwa po, nahuin a ‑gbɛ, ʋ 'mʋ 'mʋ 'caa, kɔ, ʋ 'mʋ 'mʋ lɔkɔ bii, kɔ, ʋ 'mʋ 'o 'mʋ tu 'yie 'mʋ kɔɔ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ 'mʋ 'la. ‑Nyrɔwɩɩ 'hɔn 'bɩ ‑hi, ‑nyrɔwɔ a ta a nɔnɔ 'mʋ, 'plɩɩ Nyɩsʋa 'mʋ 'le 'mʋ 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri ‑ha, ɔ 'mʋ 'mʋ 'klɔ ‑ha.»

Sakɩ kɔ Saan 'hɛɛn a 'dii, ‑tɛ ɔ le la ‑Yusu, ‑ɛ mɔ, ɔɔ ‑hʋa 'a 'yuo꞊pli bʋ nɩ ‑tado 'le ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ gbo, 'ke 'le Nyɩsʋa a gbonɩɩlɛ 'mʋ

(Makɩ 10.35-45)

20‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye Sebede a nyrʋgba, ɔ 'yɩya 'o ‑Yusu 'mʋ gbo 'hʋɩn, ɔ kɔ 'a 'yuoo 'hɔn ꞊nʋ 'hɛɛn, ‑ʋ mɔ ‑Yusu a ‑naagbopʋ Sakɩ kɔ Saan 'hɛɛn, 'ɔ blɔ kwlɩ ye gbo, ‑ɛ die nu, ɔ 'muo dɛ ‑hʋa. 21‑Ye kɛ ‑Yusuu ꞊nɔ ye po, ɔ nɔ: «Dɛ tio‑ ‑nɩɩ ‑hʋa ꞊bo nu, 'ke 'o ‑mʋ ‑wɔn 'le?» ‑Ye ɔ ꞊tuo ‑wɔn, ɔ nɔ: «Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ‑n di nahuin win ke kɔɔ, 'ke 'le Nyɩsʋa a gbonɩɩlɛ 'mʋ, 'n nye 'nɩ ‑hʋa, 'ke ‑bo wɛɛn ke, 'na 'yuoo 'hɔn ‑gbo, bʋ nɩ 'o ‑mʋ 'hʋɩn 'mʋ gbo, ‑do 'ke 'le ‑na diidɛpɩa ke, ‑do ‑ye 'ke 'le ‑na kamrapɩa ke.» 22Kɛɛ ‑ye ‑Yusu nɔ: «Dɛ aa ‑hʋa, dɛ bɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, a 'die yi. ꞊Be a ‑wɛ 'le ba 'ye ꞊sʋɛdʋ ꞊nʋ nɩ, 'n di 'ye?» ‑Ye ʋ nɔ: «‑A ‑wɛ 'le ꞊le.» 23‑Ye ɔ nɔ: «'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, ꞊sʋɛdʋ ꞊nʋ, 'n di 'ye, a 'mue 'ye. Kɛɛ ‑ye ɛ 'de 'mɔ, 'n 'die 'le ‑wɔn kɔ, 'ke ꞊bo ꞊tui, nahuin tio‑ di 'le 'na diidɛpɩa kɔ 'na kamrapɩa 'hɛɛn ke gbo nɩ. 'N Bu Nyɩsʋa, nɔ‑ di nahuin a ‑gbɛ ‑ha.»

24‑Tɛ ‑naagbopʋʋ ‑pu ‑ye ꞊nʋ, ʋ 'wɔn ‑tɩ ꞊nʋ, 'dɩayuoo 'hɔn ꞊nʋ, ʋ ꞊tu ‑Yusu ye, ‑ye ʋ nyu lɛ poo yrʋ. 25‑Ye ‑Yusu da ʋ 'bii nɩ, ɔ nɔ: «A yie nɩ, ‑ɛ mɔ, 'klɔ ‑gbo a 'luyenɩnyʋ, ‑ʋʋ 'waa dakʋ naa, ʋ nyu ꞊tue ꞊sʋɛ, 'ʋ nyu 'mʋ 'plɔ. 'Waa 'kɩɩndɛ a ‑gbɛ, ʋ nye 'le 'kwli 'mʋ nuu 'crɛ. 26A ‑mɛ ‑ye, 'ke 'le 'a mʋ ‑hɛyri, ɛ 'deɛ bɛ ‑ti lɛ 'mʋ. 'Ke 'le 'a mʋ ‑hɛyri, nahuon 'bɔɔ ‑hʋa bɔ 'ya 'a nɩ ye'mʋnaanyɔ 'mʋ, nahuon a ‑gbɛ, ɔ blɛ ye bɔ 'ya 'a nɩ 'mʋ‑hɛnyɔ 'mʋ. 27Kɔ, 'ke 'le 'a mʋ ‑hɛyri, nahuon 'bɔɔ ‑hʋa bɔ 'ya 'a nɩ 'luyenɩnyɔ 'mʋ, nahuon a ‑gbɛ, ɔ blɛ ye bɔ ‑wɛ ‑wɔn, 'ke bɔ ‑hɛ 'a mʋ 'mʋ. 28'Na ‑gbɛ, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, 'n 'de 'le di, 'ke nahuin bʋ ‑hɛ 'mʋ 'mʋ, kɛɛ, 'n di 'le ꞊le, 'ke ꞊bo ‑hɛ nahuin 'mʋ, kɔ, ꞊bo ‑ha 'n dɩɔnʋ, 'mʋ 'kʋ, ‑ɛ die nu, 'na 'kʋkʋɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mue nu, Nyɩsʋa 'mʋ nahuin 'plɔplɔ ꞊gbla, 'ke 'o 'waa dɛ 'kuku ‑wɔn.»

‑Tɛ ‑Yusu nue la, 'yiisuanyʋ ꞊de, 'waa 'yii 'ɩ klɛ la ke

(Makɩ 10.46-52; Luku 18.35-43)

29'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, 'ke ʋʋ 'le 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ ‑hɔn, ‑ɔ mɔ Seliko. ‑Tɛ ʋʋ 'dɩɔ a ‑gbɛ 'mʋ ꞊tɩ, nahuin 'plɔplɔ, 'ʋ nyu ‑wɔn kʋɛ. 30‑Ye 'ke 'o 'hru nʋa 'mʋ, 'ke 'yiisuanyʋʋ 'hɔn ꞊de nɩ 'o gbo. 'Yiisuanyʋ a ‑gbɛ, ʋ 'wɩn nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu'u nɩ, ‑ɔɔ ‑hi. ‑Ye ʋ 'yaa 'le win, ʋ nɔ: «Tɔɔnyɔ o, Dafidɩ a 'Yu, yrii ‑a mʋ wɔlɩ ye ‑o!» 31‑Ye nahuin, ‑ʋ nɩ 'o, ʋ nyu ꞊hɛn 'nyrɛ, ʋ nɔ: «Ba ma wien mɔ!» Kɛɛ ‑ye ʋ bla nɩ, 'ʋ 'yaa 'le lele win, ʋ nɔ: «Dafidɩ a 'Yu, yrii ‑a mʋ wɔlɩ ye ‑o!» 32‑Tɛ ‑Yusu 'wɔn 'waa win, ‑ye ɔ nyra gbo, 'ɔ dʋ. ‑Tɛ ʋ nyre 'klɛɛ 'o, ‑ye ‑Yusu ꞊gbʋ wlɔn, ɔ nɔ: «Dɛ tio‑ aa ‑hʋa, ꞊bo nu, 'ke 'o 'a mʋ ‑wɔn 'le?» 33‑Ye ʋ nɔ: «Tɔɔnyɔ o, ‑a nye 'nɩ ‑hʋa, ‑bo nue, ‑a nɩ 'yii ‑gbo, ‑ɩɩ kla, bɩ klɛ ke!» 34‑Ye ‑Yusu 'ye 'waa wɔlɩ, 'ɔ 'tʋ 'waa 'yii lɛ. Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye ʋ 'hɔn ‑wɛ a ‑gbɛ, ʋ ‑tʋa lɛyriilɛ gbo, 'ʋ bi 'o ‑Yusu ke 'mʋ, 'ʋ nyo ‑wɔn kʋɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index