Search form

Matie 24:3

'Kla‑wliye'yɩya, ‑ɛ di 'o nyre, 'plɩɩ 'klɔ 'mʋ 'o 'mʋ ‑hɔn

(Makɩ 13.3-13; Luku 21.7-19)

3‑Yusu bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye ɔ kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, ʋ ꞊tɩ 'mʋ 'dɩɔ, 'ʋ mu 'le dʋgba ꞊nʋ 'lu, ‑ɔ kɔ 'lu ti nɩ 'le, ʋʋ olifie daa. ‑Tɛ ʋ nyre 'le, ‑ye ‑Yusu nɩ gbo, nahuoon ‑do ꞊de 'dio 'o 'hʋɩn 'mʋ nɩ, 'bɛ 'de 'a ‑naagbopʋʋ ‑do. Nɛ‑ mɔ 'a ‑naagbopʋ bʋ 'yɩyɔ 'o 'hʋɩn 'mʋ gbo, bʋ ꞊gbɔ wlɔn, ʋ nɔ: «Le ‑a mʋ, ti tio‑ kɔ 'yri ʋ di 'o Nyɩsʋa a 'kagblaka ꞊nʋ 'wlaa 'le, kɔ dɛ tio‑ ‑a di 'ye, ‑ɛ di 'lu ‑wɔn mue, 'plɩɩ ‑a 'mue yi, ‑ɛ mɔ, ‑na 'lediti kɔ 'klɔ a 'o'mʋ‑hɔnti nyre 'o ꞊o.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index