Search form

Matie 24:43

43Ɛ 'we ꞊nɔ ye, kayukɔnyɔ 'bɔ yi wɛn 'tɔyrʋwɔ a ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri 'yrinyɔ di wɛn 'le di, ‑ye ɔ di wɛn 'nɩ ‑pre, ‑ɛ die nu, 'yrinyɔ a ‑gbɛ, ɔ 'nɩ ꞊han 'a kayu wa.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index