Search form

Matie 28

‑Tɛ Nyɩsʋa ‑ha la ‑Yusu 'klɔ

(Makɩ 16.1-10; Luku 24.1-12; Saan 20.1-10)

1‑Tɛ ‑Juukʋɛ a ‑wuwle‑nyrɔwɔ a ‑gbɛ, ɔ ‑hi, 'a 'sɔɔdɩ a ‑nyrɛgblɩ 'mʋ, Madala 'mʋ a Mari, kɔ Mari ‑ye 'hɛɛn, nʋ‑ mu ‑Yusu a 'dɛɛ 'ye wɔn. 2Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye ‑tʋtʋ ‑tʋa 'hɩhrɔlɛ gbo, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa a lɛleenyɔ, nɔ‑ ‑hɔn 'le yakɔ 'mʋ, 'ɔ brike kwakuhɩɔ ꞊nʋ lɛ, ʋ nu, 'ʋ ka o ‑Yusu a 'dɛɛ ye. ‑Tɛ ɔ briko 'klɛɛ lɛ, ‑ye ɔ nɩɔ gbo ke. 3Nyɩsʋa a lɛleenyɔ a ‑gbɛ, ɔɔ 'nɩ wlɩn, 'ɛ 'we ꞊nɔ tɩatɩɛ ye, 'a 'hʋɩn'mʋlɛpue‑tɔplɩ 'ɩ 'plɛ 'dɔ, 'ɛ 'we ꞊nɔ ‑nyrɛ ye. 4'Sɔyuo ꞊de, nʋ‑ nɩ ‑wɛ 'o, 'ʋʋ 'dɛɛ 'yie ꞊tu. ‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛɛ 'lu ‑wɔn mue, ‑ye hʋannʋ nyu nu 'dɔ. Nɛ‑ nue, 'ʋ ‑tʋa 'hɩhrɔlɛ gbo, 'ʋ bibi ꞊hlɔn lɛ, 'ʋ pɛ 'o gblɛ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ nahuin ye, ‑ʋ 'kʋ.

5‑Ye kɛ Nyɩsʋa a lɛleenyɔ, ɔɔ nyrʋ ꞊nʋ ye po, ɔ nɔ: «'A mʋ ꞊nʋ, a nɩ pɩ 'le hʋannʋ! 'N yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu ꞊nʋ, ʋ kɔɔ 'o tu 'yie 'mʋ, nɔ‑ aa lɛ ꞊mɔ. 6Ɔ 'de nɔ nɩ, ‑ɛ nue, ‑tɛ 'a ‑gbɛ, ɔ nu o 'a ꞊tutue, Nyɩsʋa ‑hɩɔ 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri nɩ, 'ɔ ‑hɩɔ 'klɔ. Ba di 'le, ba 'ye ‑tɛgbi ꞊nʋ, ʋ pɩɔ o 'o gbo. 7'A ‑tɩ, ba 'kɩka, ba le 'a ‑naagbopʋ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa ‑hɩɔ 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ nɩ, 'ɔ ‑hɩɔ 'klɔ. ‑Yusu a ‑gbɛ, nɔ‑ di 'hru 'nyɛ, ɔ 'mʋ 'a mʋ ‑pre, 'ke 'le Galileblʋgba 'mʋ. 'Kee nɩ, a dio 'le gbo yɛ. ‑Tɩ ‑gbo, 'n kɔ ꞊bo ꞊tu wɛn 'a mʋ ye, nɩ‑ɩ nɩ.»

8‑Tɛ ʋ 'wɩn 'klɛɛ, ‑ye 'tata a ti 'yri, ʋ ‑hɔn 'le 'dɛɛ ye 'mʋ nɩ. Hʋannʋ nyu wɛn a nue, kɔ, 'manʋ 'ʋ nyu ‑wɛ a nue, 'ʋ 'gba ci lɛ, ‑ɛ die nu, dɛ ꞊nʋ, ‑ɛ mue 'lu ‑wɔn, ʋ 'mue ‑Yusu a ‑naagbopʋ ‑wɔn lɛ na. 9‑Tɛ ʋʋ 'klɛɛ mu, ‑ye tii ‑do a ti 'yri, ‑Yusu 'ɔ diu ye 'mʋ 'bɛ wɔn, ɔ nɔ: «'A nɩ 'wio,» ʋ ‑mɛ ‑ye, 'ʋ 'yɩyɔ 'o 'hʋɩn 'mʋ gbo, 'ʋ blɔ kwlɩ ye gbo, 'ʋ klɩ 'a bʋɩ, 'ʋ nyo baa. 10‑Ye kɛ ‑Yusuu ꞊nʋ ye po, ɔ nɔ: «A nɩ pɩ 'le hʋannʋ! Ba mu, ba le 'na ‑naagbopʋ, bʋ mu 'le Galileblʋgba 'mʋ. 'Kee nɩ, ʋ di 'le 'mʋ gbo yɛ.»

'Sɔyuo ꞊nʋ, ‑ʋʋ la ‑Yusu a 'dɛɛ 'yie ꞊tu, ʋ 'du la lɛ hɩ

11‑Tɛ nyrʋgbapʋ a ‑gbɛ, ʋʋ 'klɛɛ 'le ‑Yusu a ‑naagbopʋ ‑wɔn mu, ‑ye 'sɔyuo ꞊nʋ, ‑ʋʋ ‑Yusu a 'dɛɛ 'yie ꞊tu, 'waa nahuin ‑ye, ʋ 'ya 'mʋ 'dɩɔ, 'ʋ le Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblakɩ ‑tɩ 'bii ꞊nʋ, ‑ɩ mue 'lu ‑wɔn. 12‑Tɛ ʋ 'wɩn 'klɛɛ, ‑ye ʋ kɔ 'blʋ a nahuin 'hɛɛn, ʋ 'kukue lɛ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ ‑tɩ a ‑gbɛ 'mʋ lɛ pupo. ‑Tɛ ʋ pupui 'klɛɛ 'mʋ lɛ, ‑ye ʋ wɛɛn ke, 'ke bʋ ‑ha 'le 'dai 'wliyɛ, bʋ ‑nye 'sɔyuo. ‑Tɛ ʋ ‑nye 'klɛɛ ꞊nʋ, 13‑ye kɛ ʋʋ ꞊nʋ ye po, ʋ nɔ: «Kɛ ba po: ‑A nɩ 'le ŋmla 'mʋ, ‑Yusu a ‑naagbopʋ 'ʋ di 'le 'tɔ 'mʋ, 'ʋ 'yri 'a ‑plahʋɩn.» 14Kɛ ʋʋ lele po: «'Bɩa ‑gʋlʋnʋma 'bɔ 'wɩn, ‑a di 'a klɛ‑hɩhɩalɛ 'nɩ yi, ‑ɛ die nu, a 'nɩ ꞊han 'kla‑wliye'yɩya 'ye,» 15'sɔyuo 'ʋ gba 'wliyɛ ꞊nʋ, dɛ ‑gbo, 'blʋ a nahuin, ʋ plɛ bʋ nu, 'ʋ nue. Nɛ‑ nue, ‑hɔn 'o ‑nyrɔwɔ a ‑gbɛ 'yie 'mʋ, ‑bo yɛ ‑nyrɔwɔ ‑gbo ke, ‑tɩ a ‑gbɛ 'ɩ 'sɛɛ gbo, 'ke 'le ‑Juukʋɛ ‑hɛyri.

‑Tɛ ‑Yusu 'hrɩɩ la 'a ‑naagbopʋ ye

(Makɩ 16.14-18; Luku 24.36-49; Saan 20.19-23; Nunu‑tɔplɩ 1.6-8)

16'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑Yusu a ‑naagbopʋʋ ‑pu ꞊tu 'o ‑do ꞊nʋ, ʋ mu nɩ, 'ke 'le Galileblʋgba 'mʋ, 'ʋ 'ya 'le dʋgba ꞊nʋ 'lu, ‑Yusu tɔɔ o ꞊nʋ. 17Dʋgba a ‑gbɛ 'lu, 'ke ɔ 'hrɩɩ 'o ꞊nʋ ye. ‑Tɛ ʋ 'yo 'klɛɛ, ‑ye ʋ blɔ ye gbo kwlɩ, 'ʋ nyo baa. Kɛɛ, 'ke nahuin ‑ye nɩ 'o, 'ʋ 'nɩnɩ pui ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu'u nɩ, ‑ɔ 'hrɩɩ 'o ꞊nʋ ye, 18‑Yusu 'ɔ 'yɩya 'o ꞊nʋ ye gbo, ɔ nɔ: «Kʋɛ 'le yakɔ 'mʋ gbo, ‑bo yɛ ‑tʋtʋ ke, 'klɩ 'bii ꞊nʋ, 'nɩɩ nu, 'nɩɩ 'ɛ nɩ dɛ ꞊de win ke kɔɔ, Nyɩsʋa, nɔ‑ ‑nyi 'mʋ. 19Ba mu 'le dakʋ 'bii ‑wɔn, ‑ʋ nɩ nɔ 'klɔ ke, ba nue, ʋ 'mʋ 'na ‑naagbopʋ ‑hɛ. Ba pu 'nie 'lu lɛ, 'ke 'le ‑a nɩ Bu Nyɩsʋa, kɔ 'a 'Yu, kɔ 'a ‑Hihiu a 'dʋ 'kwli 'mʋ. 20Ba tɔɔ ꞊nʋ, 'ke bʋ ꞊tuu 'o ‑tɩ 'bii ꞊nʋ, 'n le 'a mʋ, ba nu. Ba kɔ 'a yiyie, 'ke 'n di 'o 'a mʋ 'hʋɩn 'mʋ nɩ, 'ɛ nɩ ‑nyrɔwɔ, ɛ 'mue gba ‑gbagba, 'klɔ 'mʋ 'o 'mʋ ‑hɔn.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index