Search form

Matie 4

‑Tɛ 'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka ꞊tɔ la ‑Yusu 'mʋ lɛ

(Makɩ 1.12-13; Luku 4.1-13)

1'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, Nyɩsʋa a ‑Hihiu gba 'le ‑Yusu ‑tɛgbi ‑ye, 'dʋ bii 'le ye, ‑ɛ die nu, 'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka Satan, ɔ 'muo 'mʋ lɛ ꞊tɔ. 2'Ke 'le ‑tɛgbi a ‑gbɛ, 'ke ɔ ‑hi 'le ‑nyrɔwɩ a ‑wlɩɩ 'hɔn kɔ 'tɔyrʋwɩ a ‑wlɩɩ 'hɔn. Ti a ‑gbɛ 'yri, ɔ 'nɩ di ꞊le dɛ. ‑Nyrɔwɩ a ‑wlɩɩ 'hɔn a ‑gbɛ, bɩ ‑hi, ‑ye kanʋ nyo nu. 3‑Ye 'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka, nɔ‑ 'yɩya 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ gbo, ɔ nɔ: «'Bɩa ꞊nɩ 'ya Nyɩsʋa a 'Yu 'mʋ, le 'hɛ ‑gbo, bɛ ‑hɛ 'flɔɔ.» 4‑Ye ‑Yusu nɔ: «Ʋ 'crɩɛ nɩ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ: Ɛ 'de dididɛɛ ‑do, ɛ 'nɩ nue ꞊le, ‑tʋnahuon 'nɩ nɩ ꞊le 'klɔ, kɛɛ, win 'bii, ‑ɩɩ 'le Nyɩsʋa wlɔn 'mʋ ‑hɔn, nɩ‑ nye nu, 'plɩɩ ‑tʋnahuon 'ɔɔ 'klɔ nɩ.»

5'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye 'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka gbɔ 'le 'mʋ Jrusrɛdɩɔ, ‑ɔ mɔ Nyɩsʋa a dakʋ a 'dɩɔ gblaka, 'ɔ 'yɔɔ 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka ke, 6ɔ nɔ: «'Bɩa ꞊nɩ 'ya Nyɩsʋa a 'Yu 'mʋ, ‑ye ‑bo ꞊pluu 'le ꞊hlɔn, ‑ɛ nue, ʋ 'crɩɛ nɩ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ:

‑Na ‑tɩ, Nyɩsʋa di 'a lɛleenyʋ 'nɩ le,

ʋ 'mʋ ‑mʋ klɩ,

‑ɛ die nu, ‑na bʋ 'nɩ ꞊han 'hɩɔ ye bi.»

7‑Ye ‑Yusu nɔ: «Ʋ 'crɩɛ ‑wɛ nɩ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ: ꞊Nɩ ꞊tɔ 'le ‑na Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa 'mʋ lɛ.»

8‑Ye 'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka gbɔ 'le lele, 'ke 'le dʋgba ‑pɛtu 'lu, 'ɔ tɔɔ ꞊nɔ 'klɔ a 'blʋgbɩ 'bii ꞊nʋ kɔ 'waa ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa, ɔ nɔ: 9«'N di ‑mʋ ɩ 'bii 'nɩ ‑nyi, 'bɩa ꞊nɩ bla 'mʋ kwlɩ ye gbo, 'ke 'o 'na 'o꞊tuulɛ a ‑ta 'mʋ, kɔ, ꞊nɩ 'bʋaa 'na ‑tɩ 'yi.» 10‑Ye ‑Yusu nɔ: «Mu, Satan, hren 'mʋ ‑wɔn, ‑ɛ nue, ʋ 'crɩɛ nɩ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ: ‑Na Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋaa ‑do, nɔ‑ kɔ ye ‑bo bla 'o kwlɩ gbo, 'ke 'o 'a 'o꞊tuulɛ a ‑ta 'mʋ, ꞊mʋ 'a ‑tɩ 'yi 'bʋaa.» 11'Plɩɩ ɔ 'mʋ mu ‑yrɛ, ‑ye 'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka ‑hɩɔ 'klɛɛ lɛ mɛ. Tii ‑do a ‑gbɛ 'yri, ‑ye Nyɩsʋa a lɛleenyʋ, nʋ‑ nyre 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ, 'ʋ ‑tʋa 'a 'mʋ‑hɛɛlɛ gbo.

‑Tɛ ‑Yusu ꞊tu la ‑kʋan ‑wlu, 'ke 'le Galileblʋgba 'mʋ

(Makɩ 1.14-15; Luku 4.14-15)

12-13‑Yusu 'wɩn nɩ, ‑ɛ mɔ, ʋ po Saan Batisɩ 'mʋ ꞊jɩ. Nɔ‑ kɔ ‑tɩ 'ɔ ‑hɔn 'le Sudeblʋgba 'mʋ, 'ɔ mu 'le 'a ‑gbɛ a 'dɩɔ 'mʋ, ‑ɔ mɔ Nasalɛtɩ, 'ke 'le Galileblʋgba 'mʋ. Kɛɛ, ɔ 'de 'le gbo nɩ, 'ɔ mu 'le 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ mɔ Kapɛnaɔ, ‑ɔ nɩ 'o Galile a 'yru nʋa 'mʋ, 'ke 'le Sabuloblʋgba 'mʋ kɔ Nɛfʋtaliblʋgba 'mʋ. 14Ɔ nue nɩ, ‑ɛ die nu, ‑tɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ Esai ꞊tu la, ɩ 'mʋ 'o nyre. ‑Tɩ a ‑gbɛ, nɩ‑ ‑gbo:

15«Ba po 'o nʋa gbo,

'a mʋ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le Sabuloblʋgba 'mʋ

kɔ Nɛfʋtaliblʋgba 'mʋ,

'ke 'le 'yru nʋa 'mʋ,

kɔ 'a mʋ ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le Sudɛn a 'nike,

kɔ 'a mʋ pʋpʋnahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de Nyɩsʋa yi,

‑ʋ nɩ 'le Galileblʋgba 'mʋ.

16'Ke 'o 'a nɩ ‑ta 'mʋ, kɛ Nyɩsʋa po:

Dakʋ ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le gbɩgbɩyrɩ ‑hɛyri,

ʋ di 'ye ‑nyrɛ gblaka.

‑Nyrɛ a ‑gbɛ, ɛɛ 'nɩ wlɩn,

'ke 'o 'blʋgba ꞊nʋ a dakʋ a ‑gbɛ ‑wɔn,

‑ʋ nɩ 'le 'kʋkʋɛ a 'blʋgba 'mʋ,

‑ɔ kɔ 'mʋ ‑nyrɛ 'de 'le nɩ.»

Kɛ Esai a 'pʋprɛwin po la.

17Kʋɛ 'o ti a ‑gbɛ 'yri gbo, ‑Yusu ‑tʋa Nyɩsʋa a ‑tɩ a ꞊tutue gbo, ɔ nɔ: «Ba yree, 'ke 'le 'a nɩ ꞊wlɩ ke, ‑ɛ mɔ, aa nu ‑tɔplɩ, ‑ɩ nyre 'yi lɛ, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. Ba hie 'o 'yilɛnyre‑tɔplɩ a ‑gbɛ gbo, ba ‑nyi 'a nɩ 'klɔ 'bii Nyɩsʋa, ‑ɛ nue, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri Nyɩsʋa di 'o nahuin 'bii win ke kɔɔ, ɩ 'mʋɛɛ yrɛ.»

‑Tɛ ‑Yusu da la 'pʋpanyʋʋ ‑hɛn, 'ke bʋ ‑hɛ la 'a ‑naagbopʋ

(Makɩ 1.16-20; Luku 5.1-11)

18‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, ‑Yusu mu 'le Galileblʋgba a 'yru nʋa 'mʋ. Bɔɔ 'klɛɛ 'yru nʋa 'mʋ lɛ 'yraa, ‑ye ɔ yɛ 'o gbo ‑dɩayuoo 'hɔn. 'Waa 'dʋɩ mɔ Simɔ, ʋʋ Piɛlɩ daa, kɔ Adre. Ʋ mɔ 'pʋpanyʋ'ʋ nɩ. 'Ke ʋ nɩ 'le 'waa 'blagbe wlɔn, 'ʋʋ 'waa ‑tatɩ po. 19‑Ye kɛ ɔɔ ꞊nʋ ye po, ɔ nɔ: «Ba di 'le, ba kʋɛ 'mʋ ‑wɔn, a 'mʋ 'na ‑naagbopʋ ‑hɛ. 'N die 'nɩ nu, a 'mʋ ‑tʋnahuin lɛ 'kukue. Ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ aa nu, 'aa ‑tatɩ po, 'aa ‑hrin lɛ 'kukue, kɛ ba nu, ba 'kukue ‑tʋnahuin lɛ, ʋ 'mʋ ‑wɛ 'na ‑naagbopʋ ‑hɛ.» 20Bɔ ꞊tu 'klɛɛ ꞊nʋ ‑tɩ a ‑gbɛ ye, 'tata a ti 'yri, ‑ye ʋ hie 'o 'waa ‑tatɩ gbo, 'ʋ ‑tʋa 'a ‑wɔnnaalɛ gbo.

21Bʋ 'yɩya 'o ye 'mʋ gbo, ‑ye ɔ yɛ 'o gbo ‑dɩayuoo 'hɔn ‑ye. 'Waa 'dʋɩ mɔ Sakɩ kɔ Saan. 'Waa bu a 'dʋ mɔ Sebede. Nʋ‑ nɩ 'le 'waa 'blagbe wlɔn, ʋ kɔ 'waa bu 'hɛɛn, 'ʋʋ 'waa ‑tatɩ ‑hlɛntie. ‑Tɛ ɔ yɛ 'o ‑dɩayuoo 'hɔn a ‑gbɛ gbo, ‑ye ɔ dʋ nɩ, 'ke bʋ 'ya 'a ‑naagbopʋ 'mʋ. 22Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye ʋ hie 'o 'waa 'blagbe kɔ 'waa bu 'hɛɛn gbo, 'ʋ ‑tʋa 'a ‑wɔnnaalɛ gbo.

‑Tɛ ‑Yusuu la nahuin Nyɩsʋa a ‑tɩ tɔɔ, kɔ, ‑tɛ ɔɔ la 'waa 'kʋɛi ‑wɔ

(Makɩ 1.39; 3.7-12; Luku 4.44; 6.17-19)

23‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ‑Yusu, ɔɔ Galileblʋgba 'bii ke 'nɩ na, 'ɔɔ Nyɩsʋa a ‑tɩ tɔɔ, 'ke 'le Nyɩsʋa a kayuo gbo, kɔ, 'ɔ nyi ꞊tu, ‑tɛ Nyɩsʋa di nahuin a win a kekɔɔlɛ nu, kɔ 'ɔɔ nahuin a 'kʋɛi 'bii ‑wɔ, kɔ 'ɛ nɩ kɩkladɛ ꞊de 'hɛɛn. 24Nɛ‑ nue, 'a 'dʋ 'ʋ 'sɛɛ gbo, 'ke 'le Galileblʋgba 'bii 'mʋ. Ɛ nue, nahuin, ‑ʋ nɩ 'le Siliblʋgba 'mʋ, 'ʋ 'wɔn ‑wɛ 'a 'dʋ. Nɛ‑ kɔ ‑tɩ 'ʋ nyo 'le 'hʋɩnhrennyʋ 'plɔplɔ ‑wɔn gba, kɔ nahuin ꞊nʋ, 'ɛ nɩ kɩkladɛ ꞊dee nu. Nahuin a ‑gbɛ, 'waa dɛ ‑ye nɩ 'o, 'kuo ‑hʋɩn nɩ 'o ꞊nʋ ke 'mʋ, 'waa dɛ ‑ye ‑wʋwɔpipi 'ɛ nyu nu, 'waa dɛ ‑ye 'ʋ ‑yɩyrɛ lɛ. Ʋ 'bii a ‑gbɛ, ‑Yusu 'ɔ ‑wɔ 'waa 'kʋɛi. 25Nɛ‑ nue, nahuin 'plɔplɔ 'ʋ nyo ‑wɔn kʋɛ. 'Ke ʋʋ 'le Galileblʋgba 'mʋ ‑hɔn, kɔ Dekapɔblʋgba 'mʋ, kɔ Jrusrɛdɩɔ 'mʋ, kɔ Sudeblʋgba 'bii 'mʋ, kɔ 'blʋgba ꞊nʋ, ‑ɔ nɩ 'le Sudɛn a 'nike.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index