Search form

Matie 9:18

‑Tɛ ‑Yusu ‑ha la Sayilu a 'yu 'klɔ, kɔ, ‑tɛ nyrʋgba ꞊de, dablogbo‑wɛkʋɛɛ la nu, ɔ 'tʋ la ‑Yusu a wlawlʋ lɛ, 'plɩɩ 'a 'kʋɛ 'ɛ ‑wɛ la

(Makɩ 5.21-43; Luku 8.40-56)

18‑Yusu bɔɔ ꞊nʋ ‑tɩ ꞊nʋ ye ꞊tu, ‑ye ‑Juukʋɛ a nyɩgblaka ꞊de, nɔ‑ nyre 'o, 'ɔ blɔ kwlɩ ye gbo, ɔ nɔ: «'Na 'yu nyrɔyu gbi, nɔ‑ 'kʋ lɛ kɛ 'klɛɛ. 'Nɩɩ ‑mʋ lɛ 'nɩ 'batɩ, di 'le ‑bo puo dabʋɩ 'lu gbo, ‑ɛ die nu, ɔ 'mʋ lele ‑hʋnhlʋn po.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index