Search form

Rɔmʋkʋɛ 10

1'N nye 'nɩ ‑hʋa, 'ke 'le 'na ꞊wlʋ 'bii ke, 'ke 'na 'dʋkʋɛ ‑Juukʋɛ bʋ wɛɛn ke, 'ke Nyɩsʋa bɔ waa ꞊nʋ. 'Nɩɩ Nyɩsʋa 'nɩ da 'dɔ, 'ke 'o 'waa waalɛ a ‑ta 'mʋ. 2'Bɩa 'nɩ nyu wɛn 'o ꞊pɩ 'mʋ 'prɛɛ, 'n di wɛn 'nɩ ꞊tu, ‑ɛ mɔ, ʋ nye 'nɩ ‑hʋa 'dɔ, 'ke bʋ naa Nyɩsʋa ‑wɔn, kɛɛ, ‑tɛɛ a 'hru, ʋ di wɛn gba, ʋ 'muo wɛn ‑wɔn na, ɛ 'de ꞊nʋ, ʋ 'nɩ gbʋ ꞊le. 3‑Tɛ Nyɩsʋaa 'o nahuin a 'oye'siilɛ nu, 'ke 'o ꞊nɔ ye, ʋ 'nɩ yrii ꞊le 'mʋ lɛ mɔ. Ʋ ‑mɛ ‑ye, ʋʋ ‑hʋa bʋ na 'waa ‑gbɛ a ꞊wlʋ a 'hru, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ 'o ye 'sii, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. Kɛɛ, ‑tɛ Nyɩsʋaa nahuin a waalɛ nu, ʋ 'die ke wɛɛn. 4‑Tɛ ‑Yusu 'Klɩsʋ di la nɔ 'klɔ ke, ɔ ꞊tuu 'o Moise a tetei nɩ. Nɛ‑ kɔ 'kwli 'mʋ, ɔ naa 'le, tetei 'ɩ 'de kɛ lele 'klɩ kɔ, 'ke bɩ waa nahuin. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, ɛ 'de tetei a 'o꞊tuulɛ, ɛ 'nɩ nue ꞊le, ‑a 'nɩ 'sii ꞊le 'o ye, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, kɛɛ, ‑ba kuo ‑Yusu 'Klɩsʋ ꞊wlʋ ye, nɛ‑ nye nu, ꞊aa 'o ye 'sii, 'ke 'o Nyɩsʋa ye.

Nahuin 'bii, ‑ʋ kuo ‑Yusu ꞊wlʋ ye, nʋ‑ Nyɩsʋaa waa

5Ti ‑hi la a ti 'yri, Moise 'crɩɩ la nɩ, 'ke 'o tetei a 'o꞊tuulɛ a ‑ta 'mʋ, ‑ɛ mɔ 'hru, ‑ʋ kɔ wlɔn Nyɩsʋaa 'o nahuin ye 'sii, 'ke 'o 'a dɩɔnʋ ye. ‑Tɩ ꞊nʋ, ɔ 'crɩɩ la, ɩ nɩ‑ ‑gbo: «Nahuon ꞊nʋ, ‑ɔɔ 'o tetei 'bii 'o ꞊tuu, nɔ‑ di 'klɔ yrayrʋ kɔ.» Nɩ‑ Moise 'crɩɩ la. 6Kɛɛ, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ kuo ‑Yusu ꞊wlʋ ye, 'hru ‑kɔ wlɔn Nyɩsʋaa 'o ꞊nʋ ye 'sii, ʋ nɩ 'dɔ. 'Ke 'o 'hru a ‑gbɛ a ‑ta 'mʋ, ʋ 'crɩɛ la nɩ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ: «꞊Nɩ po 'le lɛ, 'ke 'le ‑na ꞊wlʋ ke: Nahuon tio‑ di 'le yakɔ 'mʋ mu 'le?» ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ‑n 'de ‑wɛ kɔ ‑bo mu 'le yakɔ 'mʋ, ‑bo mu ‑Yusu 'Klɩsʋ da, ɔ 'mʋ 'le di, ‑ɛ nue, ɔ ‑hɔn 'le 'mʋ nɩ, 'ɔ di ‑mʋ waa wɔn. 7꞊Nɩ po 'le ‑wɛ lɛ, 'ke 'le ‑na ꞊wlʋ ke: «Nahuon tio‑ di 'le 'kʋkʋnyʋ ‑wɔn ꞊tɩ 'le?» ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ‑n 'de kɔ ‑wɛ ‑bo mu 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri, ‑bo mu ‑Yusu 'Klɩsʋ da, ɔ 'mʋ 'le di, ‑ɛ nue, ɔ ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ nɩ. 8Kɛ Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ po lele: «Nyɩsʋa a wintɛ, 'ke ɛ nɩ 'o ‑mʋ 'hʋɩn 'mʋ, ɛ 'de ‑wɔn hren. Wintɛ a ‑gbɛ, 'ke ɛ nɩ 'o ‑na wuntɔ 'yri, kɔ 'ke 'le ‑na ꞊wlʋ ke.» Wintɛɛ ‑do a ‑gbɛ, nɛ‑ɛ nɩ, ‑aa nahuin yrɛ ꞊tu, ‑ɛ mɔ, ʋ blɛ ye bʋ kuo Nyɩsʋa ꞊wlʋ ye. 9'Bɩa ꞊nɩɩ lɛ po, 'ke 'o nahuin ye, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu mɔ Kʋkɔnyɔ'ɔ nɩ, kɔ, 'bɩa ꞊nɩ pui ‑tɛɛ, 'ke 'le ‑na ꞊wlʋ ke, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa ‑hɩɔ 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri nɩ, 'plɩɩ 'ɔ ‑hɩɔ 'klɔ, ‑ye Nyɩsʋa a ‑gbɛ, ɔ di ‑mʋ 'nɩ waa. 10'Bɩa ꞊ba kuo ‑Yusu ꞊wlʋ ye ‑tɛɛ, ‑ye Nyɩsʋa 'sii 'o ‑a mʋ ye, 'ke 'o 'a dɩɔnʋ ye. Kɔ, 'bɩa ꞊baa lɛ po, 'ke 'o nahuin ye, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu mɔ Kʋkɔnyɔ'ɔ nɩ, ‑ye Nyɩsʋa di ‑a mʋ 'nɩ waa. 11Kɛ ʋ nu la 'a 'crɩɩlɛ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ: «'Ɛ nɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ kuo ꞊wlʋ ye, Nyɩsʋa dio 'nɩ waa.» 12Nahuon, ꞊betɩ bɔ 'ya ‑Juukʋɛyu 'mʋ, ꞊betɩ bɔ 'de ‑Juukʋɛyu, ʋ mɔ dɛɛ ‑do. Kʋkɔnyɔ mɔ nahuin 'bii a Kʋkɔnyɔ'ɔ nɩ. Nahuin 'bii, ‑ʋ nyo da, ɔ nyu 'mʋ nu ꞊hapʋdɛ, 13‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ʋ nu la 'a 'crɩɩlɛ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ: «'Ɛ nɩ nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔɔ Kʋkɔnyɔ Nyɩsʋa da, 'ke 'le 'a ꞊wlʋ a yekuolɛ 'kwli 'mʋ, ‑ye Kʋkɔnyɔ a ‑gbɛ, ɔ dio 'nɩ waa.»

Ɛ 'de ʋ 'bii, ʋ 'de 'o Nyɩsʋa 'o ꞊tuu

14Kɛ ‑tɩ nɩ 'mʋ. Nahuin 'bʋ 'de Kʋkɔnyɔ ꞊wlʋ ye kuo, ʋ 'deɛ bʋ dɔ, 'ke bɔ dii ꞊nʋ ke. 'Bʋ 'de 'a 'dʋ 'wɔn, ʋ 'deɛ bʋ kuo ꞊wlʋ ye. Nahuon ꞊de 'bɔ 'de ꞊nʋ Kʋkɔnyɔ a ‑tɩ ye ꞊tu, ʋ 'deɛ bʋ 'wɔn 'a 'dʋ. 15'Bɩa Nyɩsʋa a nahuin 'bʋ 'nɩnɩ lee 'le ꞊nʋ tɔɔnyʋ ‑wɔn, nahuon ꞊de 'deɛ bɔ ꞊tu ꞊nʋ Nyɩsʋa a ‑tɩ ye. Nɛ‑ ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ: «Nahuin ‑gbo, ‑ʋʋ ꞊hapʋtitie po, ʋʋ nu 'yilɛnɔ‑kʋan, 'waa 'ledidie, ɛ mɔ 'manʋdɛ'ɛ nɩ.» 16'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, Nyɩsʋa tɛ gbo nahuin, 'ʋ po 'a ꞊hapʋtitie. Kɛɛ, ɛ 'de nahuin 'bii ꞊nʋ, ‑ʋʋ Nyɩsʋa a ꞊hapʋtitie 'wɔn, ʋ 'nɩ 'ble ꞊le kwa. Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ Esai, 'a ‑gbɛ, kɛ ɔ po la: «꞊Hapʋtitie, ‑aa nahuin pue, 'dai nahuin 'die ꞊wlʋ ye kuo.» 17'A ‑tɩ, ꞊hapʋtitie, ‑ɛɛ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑tɩ ‑wɔn lɛ na, lɛleenyɔ kɔ bɔ gbɛ 'le nahuin ‑wɔn, 'plɩɩ ʋ 'mue 'wɔn. Nahuin, ʋ kɔ bʋ 'wɛn, 'plɩɩ ʋ 'mue ꞊wlʋ ye kuo.

18‑Tɛ ɛ nɩ lɛ 'mʋ, 'nɩɩ wlɔn 'nɩ ꞊gba: ꞊Be ‑Juukʋɛ, ʋ 'de ꞊hapʋtitie a ‑gbɛ 'wɔn? 'Ʋʋn, ʋ 'wɛn nɩ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ʋ nu la 'a 'crɩɩlɛ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ:

«Nahuin, ʋ bi 'klɔ 'bii ke, 'ʋ ꞊tu Nyɩsʋa a ‑tɩ.

'Waa win 'wlu lɛ, kɛ nɔ ‑tʋtʋ 'bii ke,

kɔ, ‑bo mu ‑bo yɛ 'klɔ a gbopuelɛ.»

19'Nɩɩ lele wlɔn ꞊gba dɛ ‑ye: ꞊Be ‑Juukʋɛ 'de ꞊hapʋtitie a ‑gbɛ 'mʋ lɛ yrii ‑tɛɛ? 'Ʋʋn, ʋ yrie 'mʋ lɛ, kɛɛ, ʋ 'de 'a kwa'buble ‑hʋa, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ Moise nu la 'a 'crɩɩlɛ:

«Nyɩsʋa nɔ 'nɩ:

'N die 'nɩ nu, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'de 'na dakʋ ‑Juukʋɛ,

a 'mu ca ‑wɔn ꞊tu,

kɔ, 'n die 'nɩ nu, a 'mʋ yrʋ po,

'ke 'o dakʋ ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ʋ 'de dɛ ꞊de yi.»

20'Ya 'o lele 'lu, Esai, ɔ 'de la nahuin a hʋannʋ pɩ, 'ke bɔ ꞊tui la 'o nahuin ye, ‑ɛ mɔ:

«Nyɩsʋa nɔ 'nɩ: Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'nɩnɩ ꞊mɔ la 'mʋ lɛ,

nʋ‑ʋ nɩ, ‑ʋ 'ye 'mʋ.

Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'nɩnɩ da la 'mʋ,

nʋ‑ʋ nɩ, 'n 'hrɩɩ ye.»

21Kɛɛ, 'ke 'o ‑Juukʋɛ a ‑ta 'mʋ, kɛ Nyɩsʋa po: «‑Nyrɔwɔ꞊gble 'kwli 'mʋ, 'nɩ po 'na dabʋɩ 'na dakʋ ye gbo, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ nɔ 'mʋ ‑wɔn di. Kɛɛ, ʋ bla nɩ, 'waa 'lu'mʋlɛkukue a ‑tɩ, ʋ 'nɩ ‑hʋa ꞊le bʋ ꞊tuu 'o 'mʋ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index