Search form

Rɔmʋkʋɛ 5

‑A kɔ Nyɩsʋa 'hɛɛn, ‑a wɛɛn gbo ke

1'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, Nyɩsʋa 'sii 'o ‑a mʋ ye, 'ke 'o 'a dɩɔnʋ ye, ‑ɛ nue, ‑a kuo ye ꞊wlʋ. Nɛ‑ nue, ‑a kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn, ꞊a wɛɛn ke gbo, dɛ ꞊nʋ, ‑a nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ nu a ‑tɩ. 2‑Ye ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑gbɛ, nɔ‑ kla 'hru ye, 'ke ‑ba 'mʋɛɛ Nyɩsʋa ye, ɔ 'mʋ ‑a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ nu, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ nue, ‑a kuo ye ꞊wlʋ. ꞊Hapʋdɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ ‑a 'ble kwa ‑tɛɛ. 'Ya 'o lele 'lu, ‑aa nu 'manʋ, ‑ɛ nue, ‑a yie nɩ ‑tɛɛ, ꞊a nye ‑pre, 'ke Nyɩsʋa die 'nɩ nu, ‑a 'mʋ ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa kɔ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ɔ nu, 'ɔ kɔ ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa. 3Ɛ 'de ɛ ‑do a ‑gbɛ, ɛ 'nɩ nue ꞊le ‑a mʋ 'manʋ, kɛɛ, ‑aa ‑wɛ nu 'manʋ, ꞊betɩ ‑baa ꞊sʋɛ 'ye, ‑ɛ nue, ‑a yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ꞊sʋɛ a 'yiye ꞊nʋ, ɛɛ ‑a mʋ 'mʋ 'nɩ ‑hɛ, 'ke ‑ba 'nyɩ ꞊wlʋ a 'lɩla. 4꞊Wlʋ a 'lɩla a ‑gbɛ, ɛ nye 'nɩ nu, ꞊aa 'le ‑tɩ ‑wɛ. 'Bɩa ꞊ba ‑wɛ 'le ‑tɩ, ‑ye ‑a kue ye ꞊wlʋ, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ, Nyɩsʋa ꞊tu, ɔ di 'nɩ nu. 5'Bɩa ꞊baa lɛ ꞊wlʋ a yekuolɛ nu, ɛ 'die 'le ‑wɛ bɛ 'ya ‑gbʋgbɛ 'mʋ, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa tʋɛ ‑a mʋ nɩ, ‑tɛ ɔ nu ‑a nɩ 'mʋnʋɛlɛ, 'ɔ ‑nyi ‑a mʋ 'a ‑Hihiu. Nʋ‑ kɔ 'mʋ ɔɔ 'le naa, 'ɔ nye ‑a mʋ tɔɔ, 'ke 'le ‑a nɩ ꞊wlɩ ke, ‑ɛ mɔ, ɔ nʋɛ ‑a mʋ 'mʋ nɩ 'dɔ.

6Iin, ti ‑hi la a ti 'yri, ‑a 'de la 'klɩ kɔ, 'ke ‑ba wa la. Kɛɛ, ti ‑gbo 'yri, ‑Yusu 'Klɩsʋ, nɔ‑ di 'le, 'ɔ 'kʋ, 'ke 'o ‑a mʋ ‑tɩ'wlanyʋ a ‑ta 'mʋ. Ti, Nyɩsʋa wa la 'dʋ, nɩ‑ kɔ 'yri ‑Yusu 'kʋʋ 'o. 7‑A yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ɛ kla 'mʋ nɩ, 'ke nahuon ‑ye bɔ 'kʋ, 'ke 'o 'a 'be a ‑ta 'mʋ, ꞊betɩ 'a 'be a ‑gbɛ, bɔ 'ya ꞊hapʋnahuon 'mʋ, ‑ɔɔ 'o tetei 'o ꞊tuu. Nahuon 'bɔɔ ꞊hapʋdɛ nu, ‑tado nahuon ꞊de ‑wɛ 'le bɔ wɔn bɔ 'kʋ 'a ‑ta 'mʋ nɩ. 8Kɛɛ, ‑Yusu 'Klɩsʋ, ɔ 'kʋ nɩ ‑a nɩ ‑ta 'mʋ, ‑tɛ ‑a 'kɩɛ 'yɛɛ la ‑tɩ'wlanyʋ 'mʋ. Kɛ Nyɩsʋa nu, 'ɔ tɔɔ ‑a mʋ 'a 'mʋnʋɛlɛ gblaka. 9‑Yusu 'Klɩsʋ bɔ 'kʋ ‑a nɩ ‑ta 'mʋ, 'a dablo a ‑tɩɩ nɩ, Nyɩsʋa 'ɔ nue, ꞊a 'sii 'o ye, 'ke 'o ꞊nɔ ye. ‑Tɛ ɛ nɩ lɛ 'mʋ, ‑ye ‑a yie nɩ ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu 'Klɩsʋ ɔ di ‑a mʋ 'nɩ waa, 'ke 'o Nyɩsʋa a yrʋ a pupue ‑wɔn. 10Ti ‑hi la a ti 'yri, ‑tɛ ‑a 'kɩɛ yrɛɛ la Nyɩsʋa, Nyɩsʋa, ɔ nue la nɩ, ‑a kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn, ꞊a ‑mʋɛ, ꞊a kɔ kegbowɛɛnlɛ, ‑ɛ nue, 'a 'Yu ‑Yusu 'Klɩsʋ 'kʋ nɩ ‑a nɩ ‑ta 'mʋ. ‑Tɛ ɛ nɩ lɛ 'mʋ, ‑a yrii lɛ ti, ‑ɛ mɔ, ɔ di ‑a mʋ 'nɩ waa 'bii, ‑ɛ nue, 'a 'Yu ‑a ‑gbɛ, ɔ ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ nɩ, 'ɔ 'hrɩ 'klɔ. 11'Ya 'o lele 'lu, ‑aa nu 'manʋ, Nyɩsʋa a ‑tɩ. ‑A nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ, nɔ‑ nue, ꞊a kɔ 'manʋ. Nɔ‑ nue ‑wɛ, ‑a kɔ Nyɩsʋa 'hɛɛn ꞊a ‑mʋɛ, ꞊a kɔ kegbowɛɛnlɛ. ‑Ye kɛ ɛ nɩ 'mʋ.

Adamʋ kɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ 'hɛɛn

12‑Tɩtɛ‑nyrɛ 'mʋ, nahuon ‑gbo, ‑ɔ mɔ Adamʋ, nɔ‑ 'wla la ‑tɩ, 'ke 'o Nyɩsʋa ye. Nahuoon ‑do, nɔ‑ 'wla la ‑tɩ. 'A ‑tɩ a 'wʋwla a ‑gbɛ, nɛ‑ ya nɔ dɛ 'kuku 'klɔ ke. Dɛ 'kuku a ‑gbɛ, nɛ‑ ya 'le 'kʋkʋɛ. Nɛ‑ nue, 'kʋkʋɛ 'ɛɛ nahuin 'bii yɛ, ‑ɛ nue, nahuin 'bii nu dɛ 'kuku. 13‑Tɩtɛ‑nyrɛ 'mʋ, nahuin, ʋʋ la nu dɛ 'kuku, 'plɩɩ Nyɩsʋa 'ɔ ‑nyi la Moise 'a tetei. ‑Tɛ tetei 'de la nɔ 'klɔ ke a nɩɛ, Nyɩsʋa 'nɩ ꞊gba ꞊le la dɛ 'kuku, nahuiin la nu a ‑tɩ wlɔn. 14Kʋɛ la 'le Adamʋ a ti 'yie 'mʋ gbo, ‑bo yɛ Moise a ti ke, ꞊betɩ Nyɩsʋa bɔ 'nɩnɩ ꞊gba la dɛ 'kuku a ‑tɩ wlɔn, 'kʋkʋɛ kɔɔ la nahuin ke win. Adamʋ, ɔ 'de 'o Nyɩsʋa 'o ꞊tuu. Kɛɛ, ‑tɛ 'a dɛ 'kuku nɩ la 'mʋ, nahuin a nɛnɛ 'de la lɛ 'mʋ nɩ, kɛɛ, 'kʋkʋɛ kʋʋ la ke win.

Adamʋ, nɔ‑ po nahuin 'plɔplɔ a 'hru ye 'mʋ, ‑Yusu 'Klɩsʋ 'ɔ po ‑wɛ nahuin 'plɔplɔ a 'hru ye 'mʋ. 15Kɛɛ, ʋ 'hɔn ‑wɛ a ‑gbɛ, ʋ nɩ lɛ 'dɔdɔ. ꞊Hapʋdɛ, Nyɩsʋa nu ‑a mʋ 'mʋ, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ, ɛ 'de Adamʋ a dɛ 'kuku ye 'we. Nahuoon ‑do a ‑gbɛ, ‑ɔ mɔ Adamʋ, 'a dɛ 'kuku a ‑tɩ, nahuin 'plɔplɔ 'ʋʋ lɛ 'kʋkʋ. Kɛɛ, Nyɩsʋa a ꞊hapʋdɛ, ɔɔ ‑a mʋ 'mʋ nu, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ, ɛ ‑hi 'o ꞊o. ꞊Hapʋdɛ a ‑gbɛ, ɔ nue 'mʋ nahuin 'plɔplɔ, 'ke 'o nahuoon ‑do, ‑ɔ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑ta 'mʋ. 16꞊Hapʋdɛ, Nyɩsʋaa nahuin 'mʋ nu, dɛ ꞊nʋ, ɛɛ ‑a mʋ ‑nyi, ɛ nɩ 'dɔ. Kɔ, dɛ 'kuku, nahuoon ‑do nu, dɛ ꞊nʋ, ɛɛ ‑a mʋ ‑nyi, ɛ nɩ ‑wɛ 'dɔ. Nahuoon ‑do ꞊nʋ, 'a dɛ 'kuku nue nɩ, 'ɔ ‑hɛ ‑tɩ'wlanyɔ, Nyɩsʋa a ‑bati 'ɩ klo. Kɛɛ, Nyɩsʋa 'bɔɔ nahuin ꞊hapʋdɛ 'mʋ nu, ꞊betɩ bʋ nu 'yilɛnyre‑tɔplɩ 'plɔplɔ, ɔ nyu 'o ye 'nɩ 'sii, 'ke 'o 'a dɩɔnʋ ye, ‑bati 'ɩ 'nɩnɩ klu. 17'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, nahuoon ‑do, nɔ‑ nu dɛ 'kuku, 'kʋkʋɛ 'ɛ kɔɔ kɛ nahuin 'bii win ke, nahuoon ‑do a ‑gbɛ a ‑tɩ. Kɛɛ, nahuon ‑ye ꞊nʋ, ‑ɔ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ, 'a ‑kʋan nɩ 'dɔ. Nahuin ꞊nʋ, Nyɩsʋaa ꞊hapʋdɛ 'plɔplɔ 'mʋ nu, 'plɩɩ ‑ʋ 'sii 'o ye, 'ke 'o ꞊nɔ ye, ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑tɩ, ʋ di kɔ 'klɔ yrayrʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le, 'plɩɩ ʋ di ye 'we bodɩɔpʋ kɔ 'kɩɩnpʋ 'hɛɛn. ‑Ye ‑tɔplɩ 'bii a ‑gbɛ, ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑tɩɩ nɩ, Nyɩsʋa 'ɔ nyi ‑a mʋ 'mʋ nu.

18'A ‑tɩ, ‑a nye 'nɩ 'ye, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa a ‑bati klɩ nahuin 'bii nɩ, nahuoon ‑do, ‑ɔ mɔ Adamʋ, a dɛ 'kuku a ‑tɩ. Kɛɛ, nahuoon ‑do ꞊nʋ, ‑ɔ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ, ‑ɔ nu ꞊hapʋdɛ, ɔɔ nahuin 'bii 'mʋ 'nɩ ‑hɛ, ‑bati 'nɩ ꞊hiun klɩ, 'ɔɔ ꞊nʋ ꞊hapʋ'klɔ ‑nyi. 19'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, nahuin 'plɔplɔ ‑hɛ ‑tɩ'wlanyʋ, ‑ɛ nue, nahuoon ‑do 'de 'o Nyɩsʋa 'o ꞊tuu. Kɛɛ, nahuoon ‑do ꞊nʋ, ‑ɔ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ, ɔ nue nɩ, nahuin 'plɔplɔ 'ʋ 'sii 'o ye, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, ‑ɛ nue, ɔ ‑mɛ ‑ye, ɔ ꞊tuu 'o Nyɩsʋa nɩ.

20Nyɩsʋa ‑nyi nahuin tetei nɩ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mue yrii, ‑ɛ mɔ, 'waa 'yilɛnyre‑tɔplɩ ‑huo nɩ. 'Bɩa ꞊ba nye yrii, ‑ɛ mɔ, ‑a nɩ 'yilɛnyre‑tɔplɩ ‑huo nɩ, ‑ye ‑a nye ‑wɛ 'nɩ yrii, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa a ꞊hapʋdɛ, ɔ nu ‑a mʋ 'mʋ, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ, ɛ bii ke, 'ɛ ‑hi 'o ‑a nɩ 'yilɛnyre‑tɔplɩ 'mʋ. 21‑Tɛ dɛ 'kukuu la nu, 'ɛ kɔɔ la nahuin win ke, 'plɩɩ 'ɛ nyu la lɛ 'lɩla, kɛ Nyɩsʋa a ꞊hapʋdɛɛ nu, 'ɛ kɔɔ nahuin win ke, 'plɩɩ 'ɛ nyu 'o ye 'sii, 'ke 'o ꞊nɔ ye, ‑a 'mʋ 'klɔ yrayrʋ kɔ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le. ‑A nɩ Kʋkɔnyɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ, nɔ‑ kla 'hru a ‑gbɛ ye.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index