Search form

เฉลยธรรมบัญญัติ int

บท‍นำ

พระ‍ธรรม​เฉลย‍ธรรม‍บัญญัติ​ประ‌กอบ​ด้วย​โอวาท​เป็น​ชุดๆ ที่​โม‌เสส​ให้​กับ​ประ‌ชา‍ชน​อิสรา‌เอล​ใน​แผ่น‍ดิน​โม‌อับ​ซึ่ง​พวก‍เขา​ได้​หยุด‍พัก หลัง‍จาก​เดิน​ทาง​ฝ่า​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร​อัน​ยาว‍นาน และ​กำลัง​จะ​เข้า​ไป​ยึด‍ครอง​คา‌นา‌อัน

ประ‌เด็น​สำคัญ​ที่​สุด​บาง‍ประ‌เด็น​ที่​ได้​บัน‌ทึก​ใน​พระ‍ธรรม​นี้ ได้​แก่ 1) โม‌เสส​ได้​ทบ‍ทวน​เหตุ‍การณ์​ใหญ่ๆ ของ​สี่‍สิบ​ปี​ที่​แล้ว ท่าน​เรียก‍ร้อง​ให้​ประ‌ชา‍ชน​ระลึก​ว่า พระ‍เจ้า​ทรง​นำ​พวก‍เขา​ฝ่า​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร​มา​ได้​อย่าง‍ไร และ​วิง‍วอน​ให้​พวก‍เขา​เชื่อ‍ฟัง​และ​จง‍รัก‍ภักดี​ต่อ​พระ‍เจ้า 2) โม‌เสส​ทบ‍ทวน​พระ‍บัญญัติ​สิบ​ประ‌การ​และ​เน้น‍ย้ำ​ความ‍หมาย​ของ​พระ‍บัญญัติ​ข้อ​แรก โดย​เรียก‍ร้อง​ให้​ประ‌ชา‍ชน​อุทิศ​ตัว​ต่อ​องค์‍เจ้า‍นาย​เท่า‍นั้น หลัง‍จาก​นั้น​ท่าน​ก็​ได้​ทบ‍ทวน​กฎ‍เกณฑ์​ต่างๆ ที่​จะ​ปก‍ครอง​ดู‍แล​ชีวิต​คน​อิสรา‌เอล​ใน​แผ่น‍ดิน​แห่ง​พระ‍สัญญา 3) โม‌เสส​เตือน​ประ‌ชา‍ชน​ให้​ระลึก‍ถึง​ความ‍หมาย​ของ​พันธ‌สัญญา​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​กระ‌ทำ​กับ​พวก‍เขา​และ​เรียก‍ร้อง​ให้​พวก‍เขา​รื้อ‍ฟื้น​ที่​จะ​ทำ​ตาม​กฎ‍เกณฑ์​ต่างๆ 4) โย‌ชู‌วา​ได้​รับ​มอบ‍หมาย​งาน​ให้​เป็น​ผู้‍นำ​ประ‌ชา‍กร​พระ‍เจ้า​ต่อ‍ไป และ​หลัง‍จาก​โม‌เสส​ร้อง‍เพลง​ยก‍ย่อง​ความ​สัตย์‍ซื่อ​ของ​พระ‍เจ้า​และ​อวย‍พร​อิสรา‌เอล​ทุก​เผ่า​แล้ว ท่าน​ก็​สิ้น‍ชีวิต​ใน​โม‌อับ​ฝั่ง​ตะ‌วัน‍ออก​ของ​แม่‍น้ำ​จอร์‌แดน

ประ‌เด็น​ใหญ่​ของ​พระ‍ธรรม​นี้ คือ พระ‍เจ้า​ทรง​ช่วย‍กู้​และ​ทรง​อวย‍พร​ประ‌ชา‍ชน​ที่​ทรง​เลือก‍สรร​และ​ที่​ทรง​รัก ประ‌ชา‍กร​ของ​พระ‍องค์​จำ‍เป็น​ต้อง​ระลึก‍ถึง​ความ​จริง​นี้​และ​ตอบ‍สนอง​ด้วย​ความ​รัก​และ​การ​เชื่อ‍ฟัง​พระ‍องค์ เพื่อ​พวก‍เขา​จะ​มี​ชีวิต​และ​ได้​รับ‍พระ‍พร​อย่าง​ต่อ‍เนื่อง

ข้อ​พระ‍ธรรม​หลัก​ของ​เล่ม​นี้ คือ พระ‍ธรรม​เฉลย‍ธรรม‍บัญญัติ​บท​ที่ 6 ข้อ 4 ถึง 6 ซึ่ง​พระ‍เยซู​เรียก​ว่า​เป็น​บัญญัติ​ข้อ​ที่​ใหญ่​ที่​สุด​ความ​ว่า​“ท่าน​จง​รัก​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​และ​สุด​กำลัง​ของ​ท่าน”

โครง‍ร่าง​ของ​เนื้อ‍หา

1. โอวาท​ครั้ง‍แรก​ของ​โม‌เสส (1:1-4:49)

2. โอวาท​ครั้ง‍ที่​สอง​ของ​โม‌เสส (5:1-26:19)

- พระ‍บัญญัติ​สิบ​ประ‌การ (5:1-10:22)

- กฎ‍เกณฑ์ ข้อ‍บัง‌คับ และ​คำ‍เตือน (11:1-26:19)

3. คำ​สั่ง​ก่อน​เข้า​คา‌นา‌อัน (27:1-28:68)

4. การ​รื้อ‍ฟื้น​พันธ‌สัญญา (29:1-30:20)

5. คำ​สั่ง‍เสีย​ของ​โม‌เสส (31:1-33:29)

6. โม‌เสส​สิ้น‍ชีวิต (34:1-12)

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index