Search form

อพยพ 12:19

19ตลอด​เจ็ด​วัน‍นั้น ห้าม​พบ​เชื้อ​ใน​บ้าน​ของ​พวก‍เจ้า เพราะ​ถ้า​ผู้‍ใด​ที่​เป็น​คน‍ต่าง‍ด้าว​ก็​ดี​หรือ​คน‍พื้น‍เมือง​ก็​ดี กิน​ขนม‍ปัง​ใส่​เชื้อ ผู้‍นั้น​จะ​ต้อง​ถูก​ตัด​ออก​จาก​ชุม‌นุม‍ชน​อิสรา‌เอล

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index