Search form

อพยพ 27:21

21ใน​เต็นท์‍นัด‍พบ​ข้าง‍นอก‍ม่าน​ซึ่ง​อยู่​หน้า​หีบ‍แห่ง‍สักขี‍พยาน ให้​อา‌โรน​และ​บุตร​ของ​อา‌โรน​ดู‍แล​รักษา​ตะ‌เกียง​นั้น​อยู่​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตั้ง‍แต่​เวลา​พลบ‍ค่ำ​จน​รุ่ง‍เช้า ให้​เป็น​กฎ‍เกณฑ์​เนือง‍นิตย์​ที่​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​ต้อง​ปฏิ‌บัติ​ตลอด‍ชาติ‍พันธุ์​ของ​เขา

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index