Search form

อพยพ 5:3

3เขา​ทั้ง‍สอง​จึง​ทูล​ว่า “พระ‍เจ้า​ของ​คน​ฮีบรู​ทรง​ปรา‌กฏ​แก่​พวก‍ข้า‍พระ‍บาท ดัง‍นั้น​ขอ​โปรด​ให้​ข้า‍พระ‍บาท​ทั้ง‍หลาย​เดิน​ทาง​ไป​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร​เป็น​ระยะ​ทาง​สาม​วัน เพื่อ​จะ​ได้​ถวาย​สัตว‌บูชา​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​พวก‍ข้า‍พระ‍บาท ถ้า​ไม่​ทำ​อย่าง​นั้น พระ‍เจ้า​จะ​ทรง​ลง‍โทษ​พวก‍ข้า‍พระ‍บาท​ด้วย​โรค​ระบาด​หรือ​ด้วย​ดาบ”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index