Search form

ปฐมกาล 48:16

16ขอ​ทูต‍สวรรค์​ที่​ได้​ช่วย​ข้าพ‌เจ้า​ให้​พ้น​จาก​ความ​ชั่ว‍ร้าย​ทั้ง‍สิ้น

โปรด​อวย‍พร​แก่​เด็ก​ทั้ง‍สอง​นี้

ให้​พวก‍เขา​สืบ​ชื่อ​ของ​ข้าพ‌เจ้า​และ​ชื่อ​ของ​อับ‌รา‌ฮัม และ​อิส‌อัค​บรรพ‌บุรุษ​ของ​ข้าพ‌เจ้า​ไว้

และ​ขอ​ให้​พวก‍เขา​เจริญ‍ขึ้น​เป็น​มวล‍ชน​บน​แผ่น‍ดิน​เถิด”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index