Search form

ปฐมกาล 9:16

16เมื่อ​มี​รุ้ง​ที่​เมฆ เรา​จะ​ดู​รุ้ง​นั้น เพื่อ​ระลึก‍ถึง​พันธ‌สัญญา​นิ‌รันดร์​ระหว่าง​พระ‍เจ้า​กับ​สิ่ง‍มี‍ชีวิต​และ​สัตว์​ทั้ง‍ปวง​ซึ่ง​อยู่​บน​แผ่น‍ดิน”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index