Search form

กันดารวิถี 15:14

14ถ้า​คน​ต่าง‍ด้าว​ที่​มา​อาศัย​อยู่​กับ​เจ้า​ชั่ว‍คราว หรือ​ผู้​ที่​อยู่​อย่าง​ถาวร​ท่าม‍กลาง​พวก‍เจ้า จะ​ถวาย​เครื่อง‍เผา‍บูชา​เป็น​กลิ่น​ที่​พอ‍พระ‍ทัย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ ก็​ให้​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ทำ​เช่น​เดียว​กับ​ที่​พวก‍เจ้า​ทำ​นั้น

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index